Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Habarlar

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 8-nji mart daýhan birleşigi etrapda iri gallaçylyk hojalyklarynyň biri hökmünde tanalýar. Hojalykda güýzlük bugdaýy ýetişdirmekde baý iş tejribesini toplan gallaçy kärendeçiler barmak basyp sanardan kän.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw ründe hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyçlary netijesinde ýurdumyz günsaýyn ösüşlerden-ösüşlere eýe bolýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ýaşuly neslimize uly hormat-sarpa goýulýar. Ata Watanymyzda her bir tutumly iş ýaşulularymyz bilen maslahatlaşylyp alnyp barylýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň daýhanlara edýän taýsyz tagallalarynyň netijesinde etrabymyzyň edermen daýhanlary güneşli Diýarymyzyň bereketli topragyna bar yhlasyny, alyn derini, gujurgaýratyny siňdirip tutanýerli zähmet çekýärler.

Türkmen halky döwletli işiň düýbüni tutmazdan ozal hemmelere bähbitli boljak möhüm maslahaty geçirmegi adaty däbe öwürdi. Munuň şeýledigine ajaýyp taryhymyz güwä geçýär.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkiýe Respublikasynda «Ýerli düşünce» we «Istanbool Today», Awstriya Respublikasynda «Galkynysh», Hindistanda «Business Central Asia» hem-de Pakistanda «The Diplomatic Insight» žurnallarynyň owadan bezelen

Agyz-burun örtüklerini dakynmak we kesgitlenen howpsuz ara-çägi saklamak, howadaky zyýanly tozan bölejiklerinden goranmakda örän ähmiýetlidir. Lukmançylyk agyz-burun örtügi kesel döredijileriň we tozan bölejikleriniň bedene düşmegine päsgelçilik berýär.

«Türk­me­nis­tan — pa­ra­hat­çy­ly­gyň we ynanyş­ma­gyň Wa­ta­ny» şy­ga­ry as­tyn­da geç­ýän ýylyň her bir gü­ni ta­ry­hy wa­ka­lara, uly üs­tün­lik­le­re bes­len­ýär.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gy­jy bi­len yg­lan edi­len «Ýol he­re­ke­ti­niň howp­suz­ly­gy — öm­rü­mi­ziň ra­hat­ly­gy» at­ly bi­raý­lyk üs­tün­lik­li jem­len­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz: «Je­bis­li­gi­mi­zi we ag­zy­bir­ligi­mi­zi pug­ta­lan­dyr­mak­da, ata-ba­ba­la­ry­my­zyň zäh­metsö­ýer­lik hem-de yn­san­per­wer­lik ýö­rel­ge­le­ri­ni my­na­syp do­wam et­dir­mek­de, äh­li gu­jur-gaý­ra­ty­ny mäh­ri­ban Wa­tany­my­zyň ber

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.