Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Habarlar

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, şeýle-de 2021-nji ýyl — «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly mynasybetli, «Türkmenistan» gazetiniň redaksiýasynyň ýurdumyzyň Kärdeşler ar

Tomsuň orruk ortasynda, çarwa hasaby bilen aralykda, günortanyňam garaňkysynda çölüň içi patrak üçin gyzdyrylan çägeli gazana meňzäp, epgek-ýalyn bilen howur alýardy. Çölüň howasy lezzet däl-de, ezýet berýärdi. Dowarlara ösgün sazagyň kölegesinde ýatyrlar.

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabyndaky 5-nji orta mekdebiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň guramagynda «Arkadagly ak ýollardan öňe barýar eziz Watan» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary we kabul edýän il bähbitli Kararlary esasynda kesellere garşy göreşmeklige uly ähmiýet berilýär. Şu babatda giň möçberli işler alnyp barylýar.

Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň iň täze taryhy, gazanýan üstünliklerimiziň hem-de ösüşlerimiziň ählisi mukaddes Garaşsyzlygymyzdan gözbaş alýar.

Köpýyllyk ösümlik bolan buýanyň Türkmenistanda 4 görnüşi ösýär. Oňa ýurdumyzyň ähli künjeklerinde diýen ýaly duş gelmek bolýar. Buýanyň oňat ösen kökleri bolup, onda ýerasty pudaklar emele gelýär. Ol güýçli şahalanmaýar. Buýan köki süýji bolup, reňki açyk sarydyr.

15. 2021-nji ýyl: parahatçylyk we rowaçlyk ýoly bilen

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Gökdepe etrabynyň pagtaçylary gowaçanyň bereketli hasylyny ýetişdirdiler hem-de häzirki günlerde ýygymy güýçli depgin bilen alyp barýarlar.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda güneşli Diýarymyzyň janypkeş «ak altyn» ussatlary gowaçanyň bol hasylyny kemala getirdiler hem-de häzirki günlerde pagta ýygymyny gyzgalaňly alyp barýarlar.

Sarahs etrabynyň oba zähmetkeşleri häzirki pagta ýygymy möwsüminde wagtyň her bir sagadyndan netijeli peýdalanyp, «ak altynly» atyzlardaky hasylyň ýygymyny guramaçylykly alyp barýarlar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.