Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Habarlar

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň, Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. 

Şu gün Türkmenistanyň Ýaşulularynyň dabaraly maslahaty tamamlanandan soň, paýtagtymyzyň Ruhyýet köşgüniň “Şat” zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýolbaşçylaryna Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygynyň hormatyna Türkmenistanyň “Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan” ýubileý medalyny gowşurdy. 

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahatynyň dabaraly mejlisi geçirildi. Ol ýetip gelýän baýramçylyga - biziň döwletimiziň Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 20 ýyllygyna bagyşlandy.

Bitaraplyk we parahatçylyk ýylynda bellenilýän Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli geçirilýän çäreler ýurdumyzyň çar künjünde giň gerime eýe bolýar.

Bitaraplygymyzyň şanly 20 ýyllyk toýuny garşylamaga mynasyp taýýarlyk görülýän mähriban Diýarymyzyň her bir künjeginde, edara-kärhanalarda, oba-şäherlerde baýramçylyk çäreleri, aýdym-sazly dabaralar gyzgalaňly dowam edýär.

27-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň derwaýys meselelerine hem-de möhüm çärelerdir uly dabaralara taýýarlyk görlüşi baradaky meselelere seredildi.

Türkmenistanyň ýygyny topary pauerlifting boýunça (agyrlygy arkan ýatan ýeriňden götermek) mümkinçiligi çäkli adamlaryň arasynda Ýewropanyň açyk çempionatynda bürünç medala mynasyp boldy. Bu ýaryş Wengriýanyň Eger şäherinde geçirildi.

Ýurdumyzyň zenanlarynyň arasynda edepli-ekramly bolmak, ata-babalarymyzdan galan paýhasa uýmak barada geçirilýän wagyz-nesihat işini güýçlendirmeli.

 Döwlet Baştutanymyz 26-njy noýabrda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy.

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de möhüm çärelere we uly dabaralara taýýarlyk görlüşine garaldy.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.