Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Habarlar

Şeý­le at bi­len Bä­her­den et­ra­by­nyň Ak­de­pe oba­syn­da­ky 11-nji ça­ga­lar ba­gyn­da wa­gyz-ne­si­hat çä­resi ge­çiril­di.

We­la­ýa­ty­my­zyň umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­ri­niň ara­syn­dan aras­sa­çylyk-sa­ni­ta­ri­ýa ta­lap­la­ry­ny, tä­miz­li­gi ber­jaý et­mek­de, bi­lim oja­gy­nyň daş-tö­we­re­gi­ni ba­gy-bos­san­ly­ga öwür­mek­de hem-de synp otag­la­ry­nyň ta­la­ba­la­ýyk en­

Şeý­le at bi­len Gök­de­pe et­ra­by­nyň Ba­ba­rap oba­syn­da ýer­leş­ýän An­nak Sä­het­my­ra­dow adyn­da­ky ýö­ri­te­leş­di­rilen 42-nji or­ta mek­dep­de baý­ram­çy­lyk mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di.

Ka­ka et­ra­by­nyň «ak al­tyn» us­sat­la­ry üs­tü­miz­dä­ki ýyl­da 23 müň 400 gek­tar meý­dan­da go­wa­ça­nyň bol ha­sy­ly­ny ýe­tişdi­rip, mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gymy­zyň şan­ly 30 ýyl­ly­gy­nyň uly da­ba­ra­la­ra bes­len­ýän hä­zir­ki gün­ler­inde ýy­gym möw­sü­mini

15-nji sent­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­giniň Baş­lan­gyç hü­när okuw mek­de­bin­de ministr­li­giň De­mok­ra­tik par­ti­ýa­sy­nyň il­kin­ji gu­ra­ma­sy­nyň hem-de Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we te­le­ke­çi­lik u

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen her ýylyň sentýabr aýynyň 1–30-y aralygynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» ady bilen biraýlygyň geçirilmegi adam hakyndaky aladanyň Diýarymyzda ähli zatdan ileri tu

«Özygtyýarlylyk», «Garaşsyzlyk» diýen sözler juda giň many-mazmuny özünde jemleýär. Özygtyýarly döwlet aýratyn häsiýetlere eýedir. Özygtyýarlylyk gadymy alymlaryň, filosoflaryň nazaryýetlerine laýyklykda, tebigy häsiýetdir.

Häzirki wagtda Ýer ýüzünde ýokanç kesellere garşy göreş giň gerimde alnyp barylýar. Ýüze çykan ýokanç keselleriň öňüni almak hem-de olara garşy göreşmek üçin biziň ýurdumyzda-da degerli işler durmuşa ornaşdyrylýar.

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda ýaş nesli hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmek babatda ähli mümkinçilikler döredilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilimli, ýokary aňdüşünjeli, giň dünýägaraýyşly ýaşlar kemala gelýär.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Etrek etrap birleşmesi bilen bilelikde «Sagdyn çaga — bagtyýar ene» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdik.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.