Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Kanunçylyk

JEMGYÝETIŇ ÖSÜŞINE MÖHÜM BADALGA

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşygynda eden giňişleýin çykyşynyň, Konstitusion toparyň amala aşyrýan işleriniň many-mazmunynyň, möhüm ähmiýetiniň köpçülige ýetirilmegine bagyşlanylyp welaýat Baş maliýe

SYÝASY-HUKUK ÖZGERTMELERIŇ BATLY GADAMLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, hemişelik Bitarap Türkmenistan demokratik özgerişler ýoly bilen syýasy-jemgyýetçilik we durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentliklerini nazarlap, ynamly öňe barýar.

KONSTITUSION ÖZGERTMELER — GELJEKKI ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

Türkmen halky öz köpasyrlyk taryhynda ençeme döwlet gurdy. Bu hem ýöne ýerden däl. Döwletlilige tarap çemeleşmek türkmeniň aýratynlyklarynyň biridir. Döwletimiziň ösüşiniň her tapgyry özüniň aýratynlygy bilen tapawutlanýar.

SAGDYN JEMGYÝETIŇ GORAGYNDA

Gökdepe etrabyndaky «Türkmen aýna önümleri» kärhanasynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

HUKUGYŇ WE ERKINLIGIŇ GORAGY

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda adam mertebesi iň ýokary derejede goralýar.

EŞRETLI ÝAŞAÝŞYŇ BINÝADY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýip atlandyrylan 2019-njy ýylda Garaşsyzlyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek, teklipleri işläp taýýarlamak we umumylaşdyrmak

BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ HUKUK BINÝADY

Golaýda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň mejlisler eýwanynda dabaraly maslahat geçirildi. Ýokary guramaçylyk derejesine eýe bolan dabaraly maslahaty muzeý bilen TKA-nyň welaýat birleşmesi bilelikde guradylar.

KONSTITUSION ÖZGERTMELER

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň kanunçylyk binýady kämilleşýär.

BAGTYÝARLYGYŇ NURANA ÝOLUNDA

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 29-njy ýanwarynda geçiren Konstitusion toparyň mejlisindäki çuň manyly çykyşyny milli teleýaýlymlar arkaly diňledik, gazet sahypalarynda okadyk.

KONSTITUSION GURLUŞYMYZ TÄZE WE MÖHÜM TAPGYRA GEÇÝÄR

Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň konstitusion gurluşyny berkitmäge we has-da kämilleşdirmäge gönükdirilen işleriň netijesinde kabul ediljek Esasy Kanunymyzyň ýurdumyz we halkymyz üçin ajaýyp bir taryhy waka öwrüljekdigini aýtdy.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.