Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Kanunçylyk

KONSTITUSION ÖZGERTMELERIŇ ÝOLUNDA

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrmagy boýunça düýn welaýat häkimliginiň uly ýygnaklar zalynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça gelip gowuşýan teklipleri öwrenmek hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň ýanynda döredil

KONSTITUSION ÖZGERTMELERIŇ ÝOLUNDA

Ahal welaýat häkimliginiň mejlisler jaýynda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasynda beýan edilýän kadalaryň many-mazmunyny wagyz-nesihat etmek, düşündirmek maksady bilen maslahat geç

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

Baý­ra­ma­ly et­rap mer­ke­zi ki­tap­ha­na­syn­da TDP-niň Baý­ra­ma­ly et­rap ko­mi­te­ti­niň, TKA-nyň Baý­ra­ma­ly et­rap bir­leş­me­si­niň et­rap me­de­ni­ýet bö­lü­mi bi­len bile­lik­de gu­ra­ma­gyn­da «Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýasy­na üýt­get­me­ler we goş­m

KONSTITUSION ÖZGERTMELER JEMGYÝETIMIZI KÄMILLEŞDIRMEGIŇ ESASYDYR

Şeýle şygar bilen golaýda welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň, bilim-terbiýeçilik edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, sport ulgamynyň işgärleriniň, Daşoguz şäher halk maslahatynyň agzalarynyň, il sylagly ýaşulularyň, mährem eneleriň gatnaşmagynda maslahat geçirildi.

TELEKEÇILIK IŞI

Işewürlik meýilnamasynyň (biznes planyň) birin­ji bö­lüm­inde kär­ha­na ta­ra­pyn­dan baza­ra hö­dür­len­jek äh­li ha­ryt­la­ryň we hyzmat­la­ryň be­ýa­ny be­ril­ýär.

GÜNÜŇ DERWAÝYS MESELELERINE BAGYŞLANDY

Golaýda welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda «Türkmenistanyň Konstitusiýasy we milli kanunçylygyň batly gadamlary» atly şygar astynda dabaraly maslahat geçirildi.

BAGT KANUNY KÄMILLEŞER

Ýakynda welaýat kitaphanasynyň kiçi mejlisler jaýynda TDP-niň welaýat komitetiniň, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, TMÝG-niň welaýat geňeşiniň, welaýat medeniýet müdirliginiň we welaýat adalat bölüminiň bilelikde guramaklarynda “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler

JEMGYÝETIŇ ÖSÜŞINE MÖHÜM BADALGA

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşygynda eden giňişleýin çykyşynyň, Konstitusion toparyň amala aşyrýan işleriniň many-mazmunynyň, möhüm ähmiýetiniň köpçülige ýetirilmegine bagyşlanylyp welaýat Baş maliýe

SYÝASY-HUKUK ÖZGERTMELERIŇ BATLY GADAMLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, hemişelik Bitarap Türkmenistan demokratik özgerişler ýoly bilen syýasy-jemgyýetçilik we durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentliklerini nazarlap, ynamly öňe barýar.

KONSTITUSION ÖZGERTMELER — GELJEKKI ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

Türkmen halky öz köpasyrlyk taryhynda ençeme döwlet gurdy. Bu hem ýöne ýerden däl. Döwletlilige tarap çemeleşmek türkmeniň aýratynlyklarynyň biridir. Döwletimiziň ösüşiniň her tapgyry özüniň aýratynlygy bilen tapawutlanýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.