Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Kanunçylyk

BAGTYÝAR BIZ BU BERKARAR DIÝARDA

Magtymguly etrabyndaky 11-nji çagalar bagynyň terbiýeçileriniň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

TÄZEÇILLIGE YMTYLYŞ

Ak bugdaý etrap bilim bölümi hem-de ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap geňeşi tarapyndan yglan edilen okuwgörkezme esbaplarynyň we döredijilik işleriniň bäsleşiginiň jemi jemlendi.

ÖŇDE MÖHÜM MAKSATLAR

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň öňünde goýýan anyk maksatlary we wezipeleri düzümlerde tertipnamalaýyn işleri kämilleşdirmekde, täze iş usullaryny durmuşa or

PARAHATÇYLYK WE HYZMATDAŞLYK SYÝASATYNYŇ DABARALANMAGY

Soňky ýyllarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygy uly halkara seslenmesini döretdi.

ADAM HAKDAKY ALADANYŇ AÝDYŇ BEÝANY

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň ornuna uly ähmiýet berýär.

“2021-NJI ÝYL, TÜRKMENISTAN-PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ WATANY” ATLY MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamagynda “2021-nji ýyl, Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Wa

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI JEMGYÝETÇILIK-SYÝASY GURAMALARYŇ WEZIPELERI BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslaha

DÜNÝÄNIŇ YKRARYÝETI

ýa-da çärýek asyrda ýetilen sepgitler dogrusynda söhbet

 

SAGLYK — BAŞ BAÝLYK

Şeýle at bilen golaýda ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesini ündemek, halkymyzyň saglygyny gorap saklamak, döwletimiz tarapyndan raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak babatynda alnyp barylýan işleri wagyz etmek maksadynda S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 63-

IKI PALATALY ULGAM

HALKYŇ BÄHBIDINE HYZMAT EDER

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.