Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Kanunçylyk

IKI PALATALY ULGAM

HALKYŇ BÄHBIDINE HYZMAT EDER

“TÄZE KONSTITUSION KANUNYŇ KABUL EDILMEGI TARYHYŇ SAHYPALARYNDA ALTYN HARPLAR BILEN ÝAZYLAR” ATLY TEGELEK STOLUŇ BAŞYNDA GEPLEŞIGI GEÇIRILDI.

Şu gün Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň edara binasynda Aşgabat teleýaýlymy bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda “Täze Konstitusion kanunyň kabul edilme

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISI

Şu gün Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi.

MILLI PARLAMENT: DEMOKRATIÝALAŞDYRMAK ÝOLY BILEN

Şu ýylyň 19-njy awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideomaslahat görnüşinde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň mejlisini

KONSTITUSION ÖZGERTMELERIŇ ÝOLUNDA

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrmagy boýunça düýn welaýat häkimliginiň uly ýygnaklar zalynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça gelip gowuşýan teklipleri öwrenmek hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň ýanynda döredil

KONSTITUSION ÖZGERTMELERIŇ ÝOLUNDA

Ahal welaýat häkimliginiň mejlisler jaýynda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasynda beýan edilýän kadalaryň many-mazmunyny wagyz-nesihat etmek, düşündirmek maksady bilen maslahat geç

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

Baý­ra­ma­ly et­rap mer­ke­zi ki­tap­ha­na­syn­da TDP-niň Baý­ra­ma­ly et­rap ko­mi­te­ti­niň, TKA-nyň Baý­ra­ma­ly et­rap bir­leş­me­si­niň et­rap me­de­ni­ýet bö­lü­mi bi­len bile­lik­de gu­ra­ma­gyn­da «Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýasy­na üýt­get­me­ler we goş­m

KONSTITUSION ÖZGERTMELER JEMGYÝETIMIZI KÄMILLEŞDIRMEGIŇ ESASYDYR

Şeýle şygar bilen golaýda welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň, bilim-terbiýeçilik edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, sport ulgamynyň işgärleriniň, Daşoguz şäher halk maslahatynyň agzalarynyň, il sylagly ýaşulularyň, mährem eneleriň gatnaşmagynda maslahat geçirildi.

TELEKEÇILIK IŞI

Işewürlik meýilnamasynyň (biznes planyň) birin­ji bö­lüm­inde kär­ha­na ta­ra­pyn­dan baza­ra hö­dür­len­jek äh­li ha­ryt­la­ryň we hyzmat­la­ryň be­ýa­ny be­ril­ýär.

GÜNÜŇ DERWAÝYS MESELELERINE BAGYŞLANDY

Golaýda welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda «Türkmenistanyň Konstitusiýasy we milli kanunçylygyň batly gadamlary» atly şygar astynda dabaraly maslahat geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.