Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Kanunçylyk

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW TÄZE DESGALARYŇ AÇYLYŞYNA HEM-DE HALKARA MASLAHATYNA GATNAŞDY

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda iri desgalaryň ikisiniň — Türkmenistanyň Maslahatlar merkeziniň we Kabul ediş merkeziniň açylyş dabarasy boldy hem-de “Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmag

TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK BOÝUNÇA MERKEZI TOPARYŇ MEJLISI

AŞ­GA­BAT, 31-nji mart (TDH). Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi.

ZÄHMET GATNAŞYKLARYNYŇ KÄMIL ÝÖRELGESI

Türkmenistanyň Zähmet kodeksi raýatlaryň zähmet hukuklarynyň döwlet kepillendirmelerini bellemekde, zähmetiň amatly şertlerini döretmekde, işgärleriň we iş berijileriň hukuklaryny we bähbitlerini goramakda esasy kanun bolup durýar.

ADYŇ ALYSLARDA AÝDYM, AŞGABAT

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2008-nji ýylyň 29-njy iýunynda onuň açylyş dabarasynda eden çykyşynda dürli reňkde öwşün atýan suw çüwdürimli bu ajaýyp binagärlik-heýkeller toplumynyň paýtagtymyzyň Halkara howa menziline barýan esasy ýollaryň çatrygynda

ZENAN MERTEBESI BELENTDE

Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň giňden bellenilýän ýylynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanan aýdym-sazly dabaralar, bäsleşiklerdir sergiler eziz enelerimiziň, mähriban gelin-gyzlarymyzyň göwünlerini galkyndyryp, bagtyýar döwrümize buýsanjy, eziz Watan

MILLI KANUNÇYLYKDA ZENAN SARPASY

Hormatly Prezidentimiziň belent tagallalary netijesinde ýurdumyzda zenanlaryň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda erkekler bilen deňhukuklylygy milli kanunçylyk arkaly doly berkidilendir.

KONSTITUSION ÖZGERTMELER ESASYNDA GEÇIRILJEK SAÝLAWLAR

Şolardan 83-si Türkmenistanyň Demokratik partiýasy, 60-sy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy, 72-si Türkmenistanyň Agrar partiýasy, 72-si Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary, 66-sy Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi, 67-si Türkmenistanyň Magtymguly a

GARAŞSYZLYK – BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ AÇARY

Şu ýyl Türkmenistanyň garaşsyzlygyna 30 ýyl dolýar. Türkmenistanyň Gazaşsyzlygy biziň döwletimiziň taryhynyň täze sahypasynydyr. Garaşsyzlyk - döwletli döwranymyzyň daýanjydyr, şeýle hem bagtyýarlyk binýady hem halkymyzyň guwanjydyr.

BEÝIK IŞLERIŇ AÝY

Şäher gurluşyk binagärlik keşbi barha kämil görnüşe gelýän mähriban paýtagtymyz bu gün bagtyýar halkymyzyň göz-guwanjyna , Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň buýsanjyna öwrüldi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.