Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň KA-sy

        Golaýda Agrosenagat işgärleriniň Kärdeşler Arkalaşygynyň Daşoguz şäher Geňeşiniň gurnamagynda Daşoguz ýer gurluşyk gözleg ekspedisiýasynyň   işgärleriniň  arasynda kanun

Arkadagly  Gahryman  Serdarymyzyň  baştutanlygynda ösüp gelýän ýaş nesli  halallyk, watançylyk, zähmetsöýerlik, edermenlik  ruhunda terbiýelemekde möhüm işler durmuşa geçirilýär.

Düýn Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň mejlisler jaýynda Magtymguly Pyragynyň türkmen halkynyň bir bitewi Berkarar döwlet bolma

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli Merkeziniň guramaklarynda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň il – halkyna sowgat eden “Ýaşlar Watanyň daýanjy” atly ilkinji kitaby esasynda eşretli durmuşyň h

Pederlerimiz dürli hili däp-dessurlary döredip nesillere miras goýupdyrlar. Dana pederlerimiz özleriniň eý görýän zatlaryny görüner-görünmez belalardan goramaga çalşypdyrlar. Aýratyn hem, çagalary we aýal-gyzlary goramaga çalşypdyrlar.

“Pähim – paýhas ummany Magtymguly Pragy” ýylynda  Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan beýik özgertmeleri, döwletimiziň içerki we daşarky syýasatda ýeten belentliklerini halk köpçüligine wagz-nesihat etmek, guramanyň her

Bagtyýar türkmen halky hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe ýene bir şan-şöhratly ýylyny arka atyp, ýagny, 2023-nji “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylymyz bilen hoşlaşyp, ýagşy arzuw umytlar bilen Täze 2024-nji

Golaýda Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň bilelikde guramagynda işgärleriň arasynda sagdyn durmuş kadalaryny ündemek, ahlak gymmatlyklarymyzy, maşgala mukaddesligi

      Ýakynda Paýtagtymyzyň “Altyn ýyldyz” medeni-dynç alyş merkezinde Hasyl toýy mynasybetli Oba hojalyk ministrliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Agrar partiýanyň Merkezi geňeşiniň yglan eden “Ýylyň ussat babadaýhanlary” atly bäsleşiginiň jemleýji t

Golaýda  Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň  Daşoguz welaýat bölümi, Daşoguz welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi  bilen bilelikde Daşuz  welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde ene – mamalarymyzyň döreden gymmatlyklaryny, el işlerini wagyz etmek maksady bil

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.