Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň KA-sy

30-njy martda TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň mejlisler zalynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, Daşoguz welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirligi hem-de Daşoguz habarlary gazeti bilen bilelikde guramaklarynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar”

       Golaýda Türkmen oba hojalyk institutynda talyp gyzlaryň arasynda ene-mamalarymyzdan gelýän milli däplerimizi, edim – gylymlarymyzy, ahlak – arassalygyny, päkizeligi giňden wagya etmek maksady bilen “Zenan, nesil, millilik – döwletliligiň sütüni” atly mährem enele

Golaýda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Aşgabat şäherindäki Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda Milli ba

      Topragymyzy gül-gülzarlyga besläp, ýaşyl ýazlaryň ähli gözellikleri bilen gelýän Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz gününi türkmen halky uly joşgun bilen garşy alýar.

     2023-nji ýylyň 17-nji fewralynda, anna güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň  Maglumat, seljeriş we halkara gatnaşyklary bölümi bilen

2023-nji ýylyň 9-njy fewralynda “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Mejlisiniň , Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň jemg

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň yglan eden “Ýylyň zenany” bäsleşigi Daşoguz welaýatynyň ähli etraplarynda we Daşoguz şäherinde guramaçylykly geçirildi. Düzgünnama laýyklykda bäsleşige gatnaşyjy zenanlar ýedi ugur boýunça bäsleşdiler.

Golaýda Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen Aşgabat şäherindäki Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda orta hünär okuw mekdebiniň kärdeşler arkalaşygynyň işjeň agzalarynyň gatnaşmaklarynda Türkmenistanyň Jem

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.