Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň KA-sy

Düýn Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň mejlisler jaýynda pudagyň Aşgabat şäherine degişli edara-kärhanalaryndan işgärleriň gatn

2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň 14-ne Arkadag şäheriniň Jemgyýetçilik guramalarynyň foýesinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Arkadag şäheriniň birleşm

Düýn paýtagtymyzdaky «Altyn ýyldyz» medeni-dynç alyş merkezinde «Ussat bagban» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi.

Golaýda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň 32 ýyllyk şanly baýramy hem-de milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Merkezi bankynyň

Ýakynda Hormatly Prezidentimiziň eziz Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmekde, halkymyzyň gözel tebigatymyza bolan söýgini döretmekde hem-de ýaş nesillerde watansöýüjilik duýgylaryny kemala getirmekde öňde goýan wezipelerinden ugur alyp Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşykla

Golaýda Hormatly Prezidentimiziň eziz Diýarymyzy bagy-bossanlyga   öwürmekde, halkymyzyň gözel tebigatymyza bolan söýgini döretmekde hem-de ýaş nesillerde watansöýüjilik duýgylaryny kemala getirmekde öňde goýan wezipelerinden ugur alyp Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyk

Demokratik, hukuk we dünýewi, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde ýaş nesiller hakynda bimöçber ýadawsyz aladalar we taýsyz tagallalar edilýär, olaryň dynç almagy üçin zerur şertler bar.

Köneürgenç etrabynyň 58-nji orta mekdebinde Türkmen Halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda 2023-nji ýylyň 18-nji iýulynda geçiren Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde seredilen meselele

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 14-nji iýun güni hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl ösdürip ýetişdirmek, ýurdymyzda azyk bolçylygyny döretmek Köneürgenç etrabynyň zähmetkeşleriniň baş maksady bolup durýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.