Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň KA-sy

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň meýilnamasyna laýyklykda pudagyň Aşgabat şäherindäki kärdeşler arkalaşygynyň i

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda azyk bolçulygyny döredip, özümizde öndürilýän önümler bilen halkymyzy üpjün etmek baradaky berýän tabşyryklaryndan ugur alýan Daşoguz şäherindäki «Şawat» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň süýt we süýt önümlerini öndürýän kärhanasyd

Şu günler ýurdumyzyň Daşoguz welaýatynyň obasenagat toplumynyň işgärleri, edermen babadaýhanlar meýdanlarda galan pagta hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnap almak, ýygym gutaran meýdanlarda arassaçylyk işlerini geçirip, ýerleri güýzki sürüme taýýarlamak ýaly işleri ýoka

Golaýda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň  edara – binasynda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryndan we milli  däp – dessurlarmyzdan, ilimiziň agzybirliginden, jebisliginden, zähmetsöýerliginden dowam edip gelýän her ýylyň noý

Ýurdumyzyň ýokary we orta okuw mekdeplerinde ýaşlara ekologiýa terbiýesini bermekde, olaryň tebigata bolan garaýyşlaryny kämilleşdirmekde möhüm ädimler ädilýär.

Ýa­kyn­da Bä­her­den çe­per ha­ly­çy­lyk kär­ha­na­sy­nyň mej­lis­ler za­lyn­da «Ze­nan kal­by­na ga­nat be­ren Arka­dag» ady bi­len mas­la­hat ge­çi­ril­di.

Altyn güýzüň bereket baýlygy bolluk bilen eçilýän döwründe kärendeçileriň aladasy artýar. Olar der dökülip kemala getirilen altyn baýlygymyzy ýel-ýagmyra goýman, isripsiz ýygnamagy baş alada edinýärler.

Mary pagta arassalaýjy kärhanamyz iri kärhanalaryň biri bolmak bilen, bu ýerde gymmatly çyg mal bolan pagtany gaýtadan işlemekde uly işler bitirilýär. Kärhanamyzyň zähmetsöýer adamlary önümçilik kuwwatlyklaryndan netijeli peýdalanyp, ýokary görkezijileri gazanýarlar.

Golaýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň oba hojalygyny düýpli ösdürmekde ýet

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.