Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň KA-sy

Toprak, keremli toprak... Halkymyzyň gadymy ynanjyna görä, asly toprakdan bolan ynsan üçin ol ýaradylyşyň, ýaşaýşyň, berekediň egsilmez çeşmesidir.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 20 – 24-nji noýabry aralygynda goja Hazaryň kenarynda — «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Daýanç» sagaldyş we dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň KA-nyň Geňeşi tarapyndan «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň

Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek ugrundaky işler ata Watanymyzyň tutuş giňişligini bagtyýarlyk ruhuna besleýär. Hormatly Perzidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda köpçülikleýin bag ekmek işleri giň gerimde amala aşyrylýar.

Gum içinde öz baýlygy, adamkärçiligi hem-de sungata sarpa goýýanlygy bilen il hormatyny gazanan bir baý ogluny öýeripdir. Ol toýuna öz iline belli bagşydyr sazandalary, şahyrlary çagyrypdyr. Baýyň toý çakylygy Mämmetweli Keminä-de baryp ýetipdir.

«Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen pähim-parasatly şygary beýik tutumly işleriň gözbaşynda goýýan Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ylym-bilim ulgamynda uly özgertmeler durmuşa geçirilýär.

Mälim bolşy ýaly, 11-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynyň Samarkant şäherinde geçirilen Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türki dünýäniň ýokary ordeni bilen

Türkmenlerde Jüljül atly saz guraly hakynda şeýle rowaýat bar. Gadym döwürlerde Şuşa atly bir patyşa ýaşapdyr. Onuň özgelerden tapawudy, ol guşlaryň diline düşünipdir, guşlaryň arasynda ýaşap, olaryň dilini öwrenipdir.

Güýz pasly daýhan üçin juda jogapkärli. Munuň esasy aýratynlygy — üstümizdäki ýylyň has bereketli gelendigi. Häzir ähli ýerde güýzlük bugdaýyň iň soňky gektarlarynda ekiş geçirilýär.

2022-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Agrosenagat işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşini

“Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallarynyň netijesinde ýurdymyz ähli ugurlarda öňegişikleri gazanýar.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.