Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Energetika işgärleriniň KA-sy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň 24-nji martynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Energetika işgärleriniň KA-nyň Geňeşini

2023-nji ýylyň  17-nji  fewralynda,  anna güni Türkmenistanyň Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler   arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Kärdeşle

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tertipnamasynyň 29-njy bendine laýyklykda pudaklaýyn KA-nyň Geňeşi  2022-nji ýylyň 21-nji noýabrynda  “Pudagyň edara-kärhanalarynyň we okuw mekdepleriniň  kärdeşler arkalaşygynyň  ilkinji guramalarynda  hasabat 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň  “Watan diňe halky bilen Watandyr!

2022-nji ýylyň ýanwar aýynyň 9-na pudaklaýyn KA-nyň Geňeşi we Türkmenistanyň  Energetika ministrligi bilen bilelikde   “2022-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň zähmetde öňde baryjy edara-kärhanalaryny we işgärlerini  sylaglamak barada” bu

  1. Büzmeýin elektrik stansiýasy

     Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni toýdur baýramlara, şanly wakalara beslenýär.

Ýurdumyzyň Energetika 1910-njy  we 1950-nji ýyllar aralygyndaky taryhy

 

          Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan içerki we daşary syýasatyny goldap, wagyz-nesihat işlerini yzygiderli alyp barýarlar.

Bu günki gün ata-babalarymyzdan miras galan döwletlilik ýörelgelerine ygrarly agzybir halkymyz — Arkadagly Serdarynyň daşyna mäkäm jebisleşip, beýik geljegini gurýar. Ösüşleriň aýdyň ýolundan ýöräp, belent maksatlar bilen öňe barýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.