Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

REDAKSIÝANYŇ ELEKTRON POÇTASYNDAN: TÄZELIKLER, HABARLAR, WAKALAR

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabyndaky 5-nji orta mekdebiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň guramagynda «Arkadagly ak ýollardan öňe barýar eziz Watan» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

SAGDYNLYK ÄHLI ZATDAN ZERURDYR

Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary we kabul edýän il bähbitli Kararlary esasynda kesellere garşy göreşmeklige uly ähmiýet berilýär. Şu babatda giň möçberli işler alnyp barylýar.

BUÝAN DERMANLYK ÖSÜMLIK

Köpýyllyk ösümlik bolan buýanyň Türkmenistanda 4 görnüşi ösýär. Oňa ýurdumyzyň ähli künjeklerinde diýen ýaly duş gelmek bolýar. Buýanyň oňat ösen kökleri bolup, onda ýerasty pudaklar emele gelýär. Ol güýçli şahalanmaýar. Buýan köki süýji bolup, reňki açyk sarydyr.

ATA WATAN ŞAN-ŞÖHRATLY SIZIŇ BILEN, ARKADAG!

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň geçen aýlary iri jemgyýetçilik-syýasy wakalara baý boldy.

ŞAN-ŞÖHRATLY DIÝARYM

Bagtyýar ulus-ilimiz indi otuz ýyldan bäri altyn güýzüň ajaýyp çagynda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi giňden baýram edip belleýär. Bu sene halkymyz üçin uly mana eýedir.

ATA WATAN ŞAN-ŞÖHRATLY SIZIŇ BILEN, ARKADAG!

2020-nji ýyl: parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine.

ABADAN ÝOLLAR - OWADAN ÝOLLAR

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerini nazarlaýan ýurdumyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlanjak günlerinde durmuşa geçirilýän oňyn işler, baýramçylyga bagyşlanýan çäreler göwnümizi has-da galkyndyrýar.

ÝAŞLARA ÖWREDÝÄRIS

Mähriban Arkadagymyzyň tagallalary bilen ýurdumyzda ýaş nesliň sagdyn ösmegi, bagtyýar durmuşda ýaşamagy babatda uly işler amala aşyrylýar.

ZÄHERLI ÝYLANLAR

Ýurdumyz geografiki taýdan örän amatly ýerde ýerleşendir. Howa şertleriniň dürlüligi biodürlüligiň örän baý bolmagy bilen şertlendirilýär. Deňziň, çöldür sähralaryň, dagdyr düzlükleriň, tokaýlaryň bolmagy Diýarymyzyň ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrýar.

TÄSIRLI BOLDY

Te­jen et­ra­byn­da­ky 8-nji or­ta mek­de­biň mej­lis­ler ja­ýyn­da wagyz-ne­si­hat mas­la­ha­ty ge­çi­ri­lip, oňa okuw­çy ýaş­lar uly hö­wes bilen gat­naş­dy.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.