Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

NESIL DOWAMATY — ENE MERTEBESI

Nesil terbiýesi, ýaşlaryň geljegi hakda aladalar ata-eneleriň perzentlerine bolan çuňňur söýgüsinden başlanýar.

ZEMINIŇ GÖRKI

Baharda ynsan göwni galkynyp, ruhy täzelenýär. Baglar pyntyk ýaryp, dünýämiz ak patrak deý güllere bürenýär.

UMUMY ISLEG ULY

Biziň döwrebap galla önümleri kärhanamyz hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen 2013-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda işe girizildi. Döwrebap kärhanamyzda dünýäniň iň kämil tehnologiýalary oturdyldy.

DÖWÜR BILEN DEŇ GADAM GOÝÝARYS

Meşhur ýazyjylaryň biriniň hakyky mugallymyň şol bir wagtyň özünde bütin ömrüniň dowamynda okuwyny dowam etdirýän okuwçydygy barada aýdanynyň dogrudygy biziň günlerimizde bütin aýdyňlygy bilen ýüze çykýar.

UKYP-BAŞARNYKLARYNY GÖRKEZDILER

Zehinli mugallymlary ýüze çykarmakda hem-de olaryň iş tejribesini giňden ýaýratmakda her ýyl döwlet möçberinde geçirilýän «Ýylyň mugallymy» bäsleşigi aýratyn ähmiýete eýedir.

TÄZE TEHNOLOGIÝALARYŇ EÝÝAMY

Dokma senagaty barada aýdylanda, bu pudagyň toplumlaýyn ösdürilmegi hem daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek we eksport ugurly harytlaryň öndürilişini artdyrmak boýunça strategiki wezipeleriň çözülmegine gönükdirilendir.

TOÝ ÝYLYNYŇ ŞOWLY GADAMLARY

2020-nji ýyl şowly gadamlar bilen başlandy. Ýurdumyzyň Baş drama teatrynyň döredijilik topary bu toý ýylymyzda ýörite, gi­ňişleýin düzülen döredijilik meýilnamasyny taýýarlady.

BILIM IŞGÄRLERINIŇ HÜNÄR BAŞARNYGY

Şu günler ýurdumyzyň bilim işgärleriniň arasynda yglan edilen «Ýylyň mugallymy — 2020», «Ýylyň terbiýeçisi — 2020» atly bäsleşikleriň şäherdir etrap tapgyrlary dowam edýär.

“BAGY BOSSAN-BITARAP TÜRKMENISTAN” ATLY AÝDYM-SAZLY BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Şu gün Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň,  Aşgabat şäher häkimliginiň we Aşgabat şäher häkiml

TÄZE BAŞ METJID ULANYLMAGA BERILDI

Geçen hepdäniň anna güni halkymyzy begendiren, ulus-ilimiziň hormatly Prezidentimize buýsanjyny artdyran şatlykly wakalarynyň ýene-de biri bolup geçdi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.