Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

BAÝ EDEBI MIRASLY ŞAHYR

Türkmen halkynyň beýik danasy, şygryýet äleminiň şamçyragy, akyldar şahyr Magtymguly Pyragy ynsan kalbyny heýjana getirýän, durmuş ýoluna Gün kibi şugla saçýan ajaýyp goşgulary bilen dünýä meşhurdyr.

ROWAÇ ERTIRIMIZIŇ ŞUGLASY

Bagtyýarlyk zamanamyzda Gahryman Prezidentimiziň parasatly içeri we daşary syýasaty parahatçylyk söýüjilikli, hoşniýetli goňşuçylyk, özara peýdaly-ykdysady hyzmatdaşlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerine esaslanýar.

IŞIŇ ÝOKARY DEPGINI

Daşoguz şäherindäki «Serdar» pagta egriji fabrigi häzirki bazar gatnaşyklary şertlerinde ykdysady ýörelgeleri we innowasion tehnologiýalary netijeli peýdalanmak arkaly dokma önümçiliginde ýokary ösüşlere eýe bolýar.

SAGDYN NESILLER

Şu günler Kaka etrabynyň Hywaabat jülgesindäki «Ýaşyl ýaýla» çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde dynç alyp, saglygyny berkidýän çagalaryň arasynda dürli sport ýaryşlary geçirilýär.

HALALLYK — ÜSTÜNLIKLERIŇ GIREWI

Ahal welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginde ilata kanunçylygy düşündirmek boýunça wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

JEBISLIGIŇ WE SUNGATYŇ TOÝY

Ýurdumyzda asylly däbe öwrülip, her ýyl uly dabaralara beslenýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni, bu baýramçylyk mynasybetli, Lebap welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeligi barha golaýlaýar.

EKOULGAMY DIKELTMEK BOÝUNÇA BMG-NIŇ ONÝYLLYGYŇA BADALGA BERILDI

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş 2021—2030-njy ýyllar döwri üçin ekoulgamy dikeltmek boýunça BMG-niň onýyllygynyň başlanýandygyny mälim etdi.

HALYPANYŇ ÝUBILEÝI TOÝLANYLDY

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkezinde Türkmenistanyň halk artisti Annagül Gurdowanyň ýubileý toýy toýlanyl

YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI WE UGURDAŞ BÄSLEŞIGIŇ JEMI JEMLENILDI

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy we Ylymlar güni mynasybetli «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY

Welaýat Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň mejlisler zalynda welaýat Saglygy goraýyş, Polisiýa müdirlikleriniň, Daşoguz şäher polisiýa bölüminiň, saglygy goraýyş işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda wagyz-nesi

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.