Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

2022-nji ýylyň ýanwar aýynyň 9-na pudaklaýyn KA-nyň Geňeşi we Türkmenistanyň  Energetika ministrligi bilen bilelikde   “2022-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň zähmetde öňde baryjy edara-kärhanalaryny we işgärlerini  sylaglamak barada” bu

    2023-nji ýylyň 3-nji fewralynda, anna güni Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilelikde Türkme

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň 2022-nji ýylyň 18-nji noýabryndaky “Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynda hasabat ýygnaklaryny, konferensiýalaryny geçirmek hakyndaky” Geňeşiň karary esasynda, şu gün Türkmenistanyň Awi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň  Galkynyşy döwründe öňdebaryjy Jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky XIII gurultaýy geçirildi.

Türkmenistanyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda  Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň mejlisler zalynda Pudaklaýyn kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşinde hasabynda durýan kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalar

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän 45-nji orta mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesi hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Ahal welaýat Geňeşi bilen bilelikde wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Sarahs etrabyndaky 13-nji orta mekdepde mekdep okuwçylarynyň arasynda yglan edilen «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly taslama bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi.

Türkmen milli aýdym-saz sungatynda öz döwründe Ahalda bagşyçylyk ýoluny mynasyp dowam etdiren görnükli wekilleriň biri-de Sahy Jepbarowdyr. Sahy aganyň şirwan perdä galyp, ýerine ýetirýän aýdymlary köpleriň göwnüni awlaýar.

Bagtyýarlyga beslenen ýurdumyzda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly dowam edýär. Bu ýyl hem şan-şöhrata, üstünliklere beslenip, eziz Watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar.

Şu gün 2023-nji “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň ýanwar aýynyň 21-ine paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki geçirilen mejlisine bagyşlanyp, Tür

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.