Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

Golaýda, Daşoguz welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-nyň Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň guramaklarynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly mynasybetli “Berkarar döwletimiziň t

Ýurdumyzda alnyp barylýan işler döwletimiziň geljegi bolan çagalarymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge, olara hemmetaraplaýyn goldaw bermäge gönükdirilendir.

Gadym döwürde dagy etekläp oturan obada belli akyldar ýaşapdyr. Ol durmuş tejribesine esaslanyp, adamlaryň durmuşynda boljak wakalary öňünden aýdyp bilipdir. Şonuň üçin-de, obadaşlary ony hormatlapdyrlar, sylapdyrlar.

Dürli pudakda zähmet çekýän ildeşlerimiz Türkmenistan döwletimiziň at-abraýynyň belende galmagy ugrunda şahsy goşantlaryny goşýarlar. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň işgärleri hem ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda jan aýaman zähmet çekýärler.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygy bilen Berkarar Watanymyzda üstünlikli ýola goýlan sagdyn durmuş ýörelgesi ynsan saglygyny goramaga gönükdirilendir.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi hem-de Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi tarapyndan ýurdumyzyň awtoulag sürüjileriniň arasynda «Döwrüm bagtyýar, ýolum ygtybar» ady bilen yglan

Balkan welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher Geňeşiniň gurnamagynda “Ýaşlarymyza döwrümize mynasyp bilim terbiýe bermekde mugallymlaryň orny” atly mugallymlaryň arasynda

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher Geňeşi Balkanabat şäherindäki 3-nji orta mekdebinde okuwçy oglan gyzlaryň arasynda “Watanymyzyň guwanjy siz” atly wagyz-nesihat ýygnagyny geçirdi.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem uly joşguna beslenen dabaralara ulaşdy. Welaýat derejesindäki esasy dabaralar Änew şäherinde geçirildi.

Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň mejlisler zalynda “Ösüşlere beslendi gülleýän Diýar-Arkadagly Serdar bilen Halk öňe barýar” ady bilen dabaraly maslahat geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.