Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

Garaşsyz ösüşlerimiziň taryhynda uly syýasy waka bolan hemişelik Bitaraplygymyzyň resmi taýdan iki gezek ykrar edilmegi hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwletimiz tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýan pähim-paýhasly daşary syýasatyň netijesidir.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda ýurdumyzyň dokma pudagy milli ykdysadyýetimiziň iň bir ýokary depginde ösýän ugurlarynyň biri hökmünde diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, halkara bazarlarynda hem bäsdeşlige

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan diýarymyzyň her bir güni parahatçylyga, asudalyga, ýatdan çykmajak wakalara beslenýär.

Mary welaýatynyň Iç keseller hassahanasynyň mejlisler zalynda, edara-kärhanalaryň KA-nyň başlyklarynyň, gaznaçylarynyň, işjeň agzalarynyň, zähmeti goramagyň hünärmenleriniň-tehniklarynyň, sagdyn we howpsuz zähmet şertleriniň döredilişi, tehnik we ekologiýa howpsuzlygynyň doly berjaý edilişine, KA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaşlaryň ýokary derejede bilimli-ylymly, beden we ruhy taýdan sagdyn bolup ýetişmekleri üçin uly işler alnyp barylýar. Türkmenistan sagdynlygyň we ýokary ahlaklygyň ýurdudyr.

Hemişelik Bitaraplyk – bu söz agzalan wagtynda Ýer ýüzüniň haýsy yklymynda, haýsy ýurdunda bolsun, tapawudy ýok, ilki bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň göz öňüne gelýändigini buýsanç bilen aýdyp bileris.

2023-nji ýylyň 24-nji noýabrynda “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň mejlisler zalynda, Türkmenistanyň Awtoulaglar we ýol hojalyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi we “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolag

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly “Biziň buýsanmaga zadymyz kän sebäbi türkmen halky gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan beýik medeniýetiň mirasdüşeridir” diýip, örän jaýdar belleýär.

         Anna güni gündogar wagty bilen 6 sagat 45 minutda NASDAQ birzhasynda Bitkoiniň bahasy 2022-nji ýylyň aprel aýyndan bäri ilkinji gezek 38,001.71 amerikan dollaryna ýetip, kriptowalýutalaryň ösüşiniň barşynda uly öwrülişik emele getirdi.

Golaýda Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň bilelikde guramagynda işgärleriň arasynda sagdyn durmuş kadalaryny ündemek, ahlak gymmatlyklarymyzy, maşgala mukaddesligi

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.