Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

“TÜRKMENISTAN-PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ WATANY” ÝYLY MYNASYBETLI ÝAŞ NESILLERIMIZE ÖWÜT-ÜNDEWLERI WAGYZ ETMEK MAKSADY BILEN TEGELEK STOLUŇ BAŞYNDA SÖHBETDEŞLIK GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň “Miras” Teleýaýlymy bilen bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň edara binasynda “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli ýaş nes

“SAGDYN JEMGYÝET-BAGTYÝAR DURMUŞYŇ KEPILI” ATLY MASLAHATY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Milli Merkeziniň we Türkmenistanyň Magtymguly adynda

SAGLYGYM — BEGLIGIM

Ýurdumyzda sagdyn jemgyýeti pugtalandyrmakda, şonuň bilen bir hatarda raýatlarymyzyň berk bedenli, sagdyn ruhly bolup kemala gelmegini gazanmakda wagyz-nesihat işleriniň ähmiýeti uludyr.

“TÜRKMENISTAN-PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ WATANY” ADY BILEN SÖHBETDEŞLIK GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ady bilen  söhbetdeşlik geçirildi.

TÜRK NAKYLLARY WE ATALAR SÖZLERI

It gara bolsa-da, ak bolsa-da — itdir.

Ýagşylyk edenleriňden ägä bol!

Alla bilýär — bendesi çaklaýar.

Gozganan daş ýerine gelmez.

“PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ GUWANDYRYJY GÖRKEZIJILERI” ATLY TEGELEK STOLUŇ BAŞYNDA GEPLEŞIGI GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan -parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen täze, 2021-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda sanly wideoara

“TÜRKMENISTAN SEBIT WE SEBITARA ÄHMIÝETLI LOGISTIK MERKEZE ÖWRÜLÝÄR” ATLY TEGELEK STOLUŇ BAŞYNDA SÖHBETDEŞLIK GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Awtoulaglar we ýol hojalygy işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň we Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bile

ŞANLY ÝYLYŇ HORMATYNA

Bil­şi­miz ýa­ly, hor­mat­ly Pre­ziden­ti­miz ge­çen ýy­lyň 16-njy dekab­ryn­da san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň Baş­ly­gy­nyň, Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň kä­bir orun­ba­sar­la­rynyň we ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­li

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.