Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

TELEKEÇILIK IŞI

Kärhananyň hereket etmeginiň mehanizmi

 

GIRIŞ SYNAGLARY DOWAM EDÝÄR

GÖK­DE­PE. Ýokary we orta hünär okuw mekdepleri boýunça giriş synaglary üçin göz öňüne tutulan ýerlerde degişli taýýarlyklar görüldi. Şeýle bolansoň, şu günler giriş synaglary degişli tertipde guramaçylykly geçirilýär.

DURNUKLY ÖSÜŞ ÜPJÜN EDILÝÄR

Golaýda milli Liderimiz Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolanda döwrebap ýyladyşhana toplumynyň ýanynda «Altyn tug» hususy kärhanasynyň işi bilen tanyşdy. Bu ýyladyşhana toplumy 2019-njy ýylda ulanylmaga berildi.

SAGDYN DURMUŞ KEŞBIMIZ

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň esasynda, halkymyzyň saglygyny gorap saklamak, ilatyň dürli ýokanç we ýokanç däl keseller bilen kesellemeginiň öňüni almak babatda ägirt uly iş

DEMIR ÝOL ULGAMYNDA GIŇ MÜMKINÇILIKLER OŇAÝLY PEÝDALANYLÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly  Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde Türkmenistan  Watanymyz tanalmaz derejede ösýär. Döwlet durmuşynyň ähli  ugurlarynda amala aşyrylýan wajyp ösüşler ýurdumyzyň her  bir pudagynda öz beýanyny tapýar.

ÇYPAR PANDA

Diňe bir Hytaýda däl, eýsem,  seýrek jandarlaryň biri bolan  çypar pandalar maşgalasyna degişli  süýdemdirijileriň biridir. Göwresiniň ululygy ortaça öý pişiginiň  ululygyndadyr. Agramy ortaça 3  kg-dan 7 kg-a, boýy bolsa 60-70  sm-e çenli bolýar.

HEMIŞELIK BITARAPLYK — BAGTLY GELJEGE ŞUGLA

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­tyýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da Türk­me­nis­tan döw­le­ti­miz sy­ýa­sy taý­dan durnuk­ly döw­le­te öw­rül­di we hal­ka­ra gi­ňiş­li­gin­de be­lent mer­te­bä my­na­syp bol­

BEÝIK ÖSÜŞLERIŇ ÝOLY BILEN

15-nji iýulda dynç alyşda bolan milli Liderimiz ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän ajaýyp kölleriň birinde balyk tutmak bilen meşgul boldy. Häzirki döwürde kölde balyklaryň 25-e golaý görnüşi bar.

MÖHÜM WEZIPE

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, ýurdumyzyň obasenagat toplumyny ylmyň we tehnikanyň gazanan öňdebaryjy innowasiýalaryny ornaşdyrmak arkaly düýpli ösdürmekde ägirt uly işler durmuşa geçirilýär.

HIL WE ÖNDÜRIJILIK ÝOKARLANÝAR

Bazar ykdysadyýeti şertlerinde işlemäge çalt uýgunlaşan Türkmenabadyň tikin fabriginiň işgärleri her ýyly üstünlikli jemleýärler. Geçen ýylda kärhananyň önüm öndürmek boýunça ýyllyk meýilnamasy 147 göterim berjaý edildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.