Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

SPORT BAÝRAMÇYLYGY

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli 2020-nji ýylyň mart aýynyň 16-17-si aralygynda «Türkmenistanyň ýokary sport ussatlygy» sport mekdebi

«HEMIŞELIK BITARAP DIÝARYŇ ÇEPER ELLI ZENANLARY» ATLY BÄSLEŞIK

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde yglan eden «Hemişelik Bitarap Diýaryň çeper elli zenanlary» atly bäsleşigiň döwlet tapgyrynyň jemi j

MEDENI HABARLAR

Golaýda Balkan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi hem-de welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramagynda “Rowaçlyga gadamymyz batlanýar, Bahar pasly şahyrlary joşdurýar” atly welaýatyň döredijilik wekilleri bilen dabaraly duşuşyk geçirildi.

TEBIGAT WE ZENAN

Tebigat! Bu sözde janly-jandaryň hem-de adamzadyň ýaşaýyş-durmuşynyň gözbaşy ýatyr. Zenan tebigata has golaý bolany üçin, onuň daşky hem içki dünýäsi gözelliklerden görklenýär. Zenanlar gülleri gowy görýärler.

BITARAPLYK ŞUGLASY

Soňky döwürde ikitaraplaýyn gatnaşyklar giňäp, BMG-niň ynsanperwer ugurly ýöriteleşdirilen edaralarynyň wekilleriniň Türkmenistana yzygiderli saparlary, ýurdumyzyň möhüm halkara teswirnamalaryna we konwensiýalaryna goşulmagy munuň aýdyň mysaly bolup durýar.

SAGLYGYM — BAŞ BAÝLYGYM

Ýakynda Kaka etrap häkimliginiň meýilnamasy esasynda etrap hassahanasynyň mejlisler jaýynda duşuşyk geçirildi. Etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda geçirilen duşuşyga etrap hassahanasynyň işgärleri gatnaşdy.

ÝEŇIJILERE SOWGATLAR GOWŞURYLDY

Ak bugdaý etrabynyň Bereketli zaman şäherçesindäki 44-nji orta mekdebiň mejlisler zalynda mekdep okuwçylarynyň arasynda yglan edilen «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşiginiň welaýat tapgyrynyň ýeňijilerini syglaglamak dabarasy geçirildi.

DÖWRÜŇ BELENT RUHY BILEN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe muzeýler döwlet derejesinde geçirilýän medeni çäreleriň, sergileriň, maslahatlaryň merkezine öwrüldi.

SALAM, TÄZE GÜNÜM, SALAM, NOWRUZYM!

Türkmen baharynyň ajaýyp baýramlarynyň biri bolan Milli bahar — Nowruz baýramy mynasybetli biziň “Erteki” atly çagalar bakja-bagymyzda hem aýdym-sazly säherlikler guralýar.

HABARLAR, TÄZELIKLER

Golaýda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň, Daşoguz lukmançylyk orta okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda «Hormatly Prezidentimiziň ýaşlar baradaky taglymatlary — baş maksadymyz» atly şygar astynda maslahat geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.