Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

SÖWDA TOPLUMYNDA IŞ MASLAHATY

23-nji okt­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Söwda top­lu­my­nyň bi­na­syn­da 22-nji oktýabr­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň kä­bir orun­ba­sar­la­ry­nyň, mi­nistr­likle­riň hem-de pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry­nyň bir­n

TELEKEÇILER WE JEMGYÝETÇILIK IŞJEŇLIGI

Ýa­kyn­da «Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň mekany» ýy­lyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we te­le­ke­çi­lik ug­ru­nyň iş­gär­le­ri­niň kärdeş­ler ar­ka­la­şy­gy­nyň ge­ňe­şi ta­ra­pyn­dan «Aba­dan Ha­ly» açyk gör­nüş­li paý­dar­lar jem­gy­ýe­tinde Türk­me­nis­ta­nyň Ha

ÝÖRELGEDEN ÝOL EDINEN HALKYM BAR

Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby çapdan çykyp, biziň elimize gowuşdy.

KAŞARLAR ABATLANYP, OTLAR TAÝÝARLANÝAR

Daşoguz oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Görogly etrabyndaky «Garagum» maldarçylyk hojalygynyň maldarlary hormatly Prezidentimiziň mallaryň baş sanyny artdyrmak, önümliligini ýokarlandyrmak barada öňde goýan wezipelerinden ugur alyp, azyk bolçulygyny hasda

AGZYBIRLIGIŇ ARZYLY ÝOLY

Hormatly Prezidentimiziň daşary syýasy strategiýasy dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy, ynsanperwerligi, işjeň hyzmatdaşlygy we durnukly ösüşleri pugtalandyrmaga gönükdirilendir.

BITARAPLYK — BAGTYÝARLYGYŇ BINÝADY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň ähli ugurlarynda belent ösüşler gazanylýar. Mähriban Arkadagymyzyň oýlanyşykly daşary syýasaty netijesinde, Türkmenistanyň halkara abraýy barha belende galýar.

ULY TOÝLARA DÖWRÜŇ JOŞGUNY BILEN

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň 16-njy oktýabrda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli, ýurdumyzda geçiriljek esasy çäreleri we durmuş-medeni maksatly binalaryň açylyş dabaralar

JEMGYÝETIŇ SAGDYNLYGY UGRUNDA

Ýurt Baştutanymyzyň tagallasy bilen ata Watanymyzda “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň çäklerinde il-ýurt bähbitli toplumlaýyn çäreler çalt depginde durmuşa ornaşdyrylýar. Dünýäniň kämil tehniki enjamlary bilen üpjün edilen saglyk maksatly ägirt uly desgalar gurulýar.

GEÇI DERISI

Biziň bu wakamyz 1984-nji ýylda 80 ýaşynyň içinde dünýäsini täzelän, ömrüniň esasy bölegini Tagtabazar etrabynyň Pendi ýaýlasynda mal yzynda geçiren, ilki çopan, soňra bolsa ferma müdiri bolup zähmet çeken, Mary etrabynyň Akybaý geňeşliginde doglan Paýtak Ýanykowyň il-g

MILLI DEMOKRATIÝA DAÝANYP

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz ösüşleriň röwşen ýolunda bedew bady bilen öňe barýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.