Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

Bagtly bolmagyň şerti

Bagtly bolmak üçin elleriňi iş bilen, kalbyňy söýgi bilen, aňyňy maksat bilen, huşuňy peýdaly bilimler bilen, geljegiňi umyt bilen doldur!

Mydama Hudaýdan gorkup gezen adam bagtly bolar! Ýüregini bete düwen bela ýolugar.

***

Biriniň ganyna (nähakdan) galan adam gabyra girýänçä gaçgak bolar, ony goldan tapylmaz.

Welaýat kitaphanasynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guramagynda hormatly Prezidentimiziň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýan belent wezipelerini ýerine ýetirmeklige bagyşlanan maslahat geçirildi.

Döwlet başyna geçen gününden «Ilkinji nobatda meniň ähli aladam halkym bolar» diýip, halkymyzyň parahat we bagtyýar durmuşyny ähli zatdan ileri tutan Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ata-baba arzuwlanan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe garşy al

Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň bilelikde guramagynda «Watan goragy mukaddesdir» atl

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň 2021-nji ýylyň 9-njy dekabryndaky “Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynda hasabat ýygnaklaryny geçirmek hakyndaky” Geňeşiň karary esasynda, şu gün Türkmenistanyň Awiasiýa we aragatnaşyk

Demirgazyk welaýatyň baýry kärhanalarynyň biri bolan «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylda ilaty we edara-kärhanalary tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda maksada okgunly işler

13-nji ýanwarda «Aşgabat» köpugurly stadionynyň Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň, medeni guramaçylyk bölüminiň TMÝG-niň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap geňeşi, Futbol boýunça geljekki olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen çagalar ýetginjekler sport mekdebi bil

Türkmen halkynyň ak bugdaýa, mukaddes çörege bolan hormaty juda belentdir. Türkmen öýüne myhman gelende öňi bilen oňa saçagyny ýazyp, duz-çörek hödür edýär.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň 2021-nji ýylyň 9-njy dekabryndaky “Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynda hasabat ýygnaklaryny geçirmek hakyndaky” Geňeşiň karary esasynda, şu gün Türkmenistanyň Awiasiýa we aragatnaşyk

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.