Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

Saglygy goraýyş müdirliginiň we Daşoguz şäher hassahanasynyň KA-nyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynda, saglygy goraýyş işgärleriniň gatnaşmagynda «Magtymguly Pyragy — dilleriň senasy» diýen at bilen şäher hassahanasynyň mejlisler zalynda dabaraly çäre geçirildi.

Uzak ömri, tut ýaly jan saglygyny kim islemeýär? Ýöne bu öz-özünden bolaýýan zat däl. Alymlar birnäçe ýyllaryň dowamynda ýörite barlaglary geçirip, uzak hem-de sagdyn ýaşamagyň bäş sany syrynyň bardygyny belleýärler. Ine, şol bäş syr:

Türkmenistan dünýä giňişliginde ekoulgamyň abadançylygyny berkitmekde işjeň hereket edýän ýurtlaryň hataryna girýär. Häzirki wagtda döwrebap enjamlaşdyrylan, ösen tehnologiýalary özünde jemleýän, ekologik talaplara laýyk gelýän kärhanalaryň uly topary işe girizilýär.

Bereketli Garagumuň düzünde,

Çopan aýdym aýdýar süriň yzynda,

Toý tutýarys gül Watanyň ýazynda,

Bizde yşk derdiniň dermanasy bar,

Milli medeniýet halkyň ýüzüniň tuwagydyr, ruhy baýlygydyr, Magtymguly Pyragynyň döredijiligi bolsa, türkmeniň ruhy täjidir.

Türkmen halky özüniň akyldar şahyr ogly Magtymgulynyň galdyran edebi-mirasyna uly sarpa goýýar. 2024-nji ýylda halkymyz Gündogaryň beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly hem-de ýokary guramaçylyk derejesinde belläp geçer.

Taryhy maglumatlara görä, tansyň döreýşi öz gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýar. Tans adamyň gündelik durmuşynda hemişelik endigine öwren ýöremek, ylgamak, egilmek, bökmek, pyrlanmak ýaly hereketlerinden ybaratdyr.

Bäherden etrap Sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň guramagynda etrap sport mekdebinde «2021–2025- nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň döwlet Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek maksady bilen stol tennisi we ýeňil atletika boýunça ýaryş geçiril

Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy umumadamzat nesliniň ruhy gymmatlygydyr. Beýik akyldar ynsan kowumynyň kalbynda, aňynda ynsanperwerligiň, hoşniýetliligiň dabaralanmagy üçin çäksiz uly hyzmatlary bitiren şahyrdyr.

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň «8-nji mart» daýhan birleşiginiň edermen gallaçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda etrap boýunça ilkinji bolup döwlete bugdaý tabşyrmak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.