Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-sy

Aragatnaşyk hyzmatlarynyň häzirki şertlerinde dürli nyrhnamalar hödürlenip, halkyň islegleri yzygiderli kanagatlandyrylýar. Bu ulanyjy raýatlaryň internet resurslaryndan peýdalanyp, dürli aýratynlyklara eýe bolmagy bilen baglanyşyklydyr.

«Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda hem-de hormatly Prezidentimiziň aragatnaşyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmak babatda berýän tabşyryklaryndan ugur alyp, häzirki wagtda internet hyzmatlarynyň mümkinçiliklerini gi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesi bilen Türkmenabat Halkara howa menziliniň bilelikde geçiren wagyz-nesihat maslahaty uly dabara beslendi.

MUNDAN başga-da, Kärdeşler arkalaşygynyň beren hasabaty diňlenilip, zähmeti goramak we işgärlere howpsuz

iş şertlerini döretmek bilen baglanyşykly birnäçe meselelere garaldy.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň we “Neýtralnyý Türkmenistan” gazeti bilen bilelikde gurnamagynda “Türkmenistan Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly, Türkmenistanda 2019-20

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan -parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen täze, 2021-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda sanly wideoara

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de “Miras” Teleýaýlymynyň bilelikde gurnamagynda “2021-nji ýyl

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda eziz Diýarymyz ösüşleriň belent sepgitlerine sary bedew bady bilen öňe barýar.

Sebitde parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy berkitmegiň, ählumumy durmuş-ykdysady ösüşi üpjün etmegiň milli Liderimiziň başlangyçlary bilen amala aşyrylýandygy bütin dünýä mälimdir.

TKAMM-yň durmuş-zähmet hukuklaryny goramak boýunça bölüminiň tehniki gözegçileriniň we Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-nyň Geňeşi bilen “Türkmenhowaýollary” agentliginde zähmeti goramagyň we tehniki howpsuzlygyň kanunalaýyk berjaý edilişine şeýle hem betbagtçyly

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.