Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-sy

16-17-nji noýabrda Daşoguz şäherinde Türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwaly geçirildi. Özbegistan Respublikasynyň medeniýet ministri O.Nazarbekowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar dostluk festiwalyna geldi.

Ýa­kyn­da Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen bilelikde degişli edara-kärhanalaryň arasynda «Öz kä­ri­niň us­sa­dy» ady bilen hünär bäsleşigi geçirildi.

2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde

Häzirki wagtda ýurdumyzda poçta gullugynyň ýüzlerçe şahamçalary hereket edip, olar hatlaryň we ibermeleriň bökdençsiz eltilmegini amala aşyrýarlar.

Halkymyz guýy gazmagy, köpri gurmagy sogap işler hasaplaýar. Olar ýaşaýyş üçin zerurlyklar bolup, ilata hyzmat edýärler. Köprüler arkaly iller, sebitler biri-birine ýakynlaşýar. Bu desgalar gülläp ösüşe, hyzmatdaşlygyň giňelmegine hyzmat edýärler.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň halkara abraýy barha artýar.

Bu wezipeleri durmuşa geçirmekde milli ylym ulgamy özünde uly mümkinçilikleri jemleýär. Islendik döwletiň, jemgyýetiň ösüşi kämil ylymbilim ulgamyny döretmek bilen berk baglanyşyklydyr.

2022-nji ýylyň 28-nji aprelinde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň a

2022-nji ýylyň 25-nji martynda jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Altyn Asyr Türkmenistan” teleýaýlymy

2022-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň binasynda hem-de 2022-nji ýylyň 11-nji martynda

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.