Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Awtoulag we ýol hojalygy işgärleriniň KA-sy

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň, Awtoulaglar we ýol hojalyk işgärleriniň, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşleriniň bilelikde gurnamagynda, hormat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Ylym we bilim işgärleriniň, Awtoulaglar we ýol hojalyk işgärleriniň, Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkal

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Saglygy goraýyş, Ylym we bilim, Awtoulaglar we ýol hojalyk, Gurluşyk we senagat, Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geň

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň awtomobil ulaglary ulgamynda hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde uly ösüşler, özgerişler gazanylýar.

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Awtoulaglar we ýol hojalygy işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň we Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bile

«Lebapawtoulag» önümçilik birleşiginde zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk kadalaryny berjaý etmek boýunça wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Ro­waç­lyk­la­ra bes­len­ýän bag­ty­ýar za­ma­na­myzda hor­mat­ly Prezidentimiziň baş­tu­tan­ly­gyn­da ýurdu­my­zyň ulag ul­ga­my­nyň mad­dy-en­jam­la­ýyn binýa­dy bar­ha pug­ta­lan­dy­ryl­ýar, ata Wa­ta­ny­myz­dan dün­ýä uza­ýan ýol­la­ryň ýal­ky­my ja­ha­n

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ösüşiň täze belentlikleriniň röwşen ýoly bilen ynamly öňe barýan türkmen halky bu günki gün bagtyýarlyk zamanasynyň hözirini görüp ýaşaýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň agzybirliginden, ilimiziň asudalygyndan habar berýär. Her bir güni toýdur baýramlara beslenýän Diýarymyzyň görki kalbyňy buýsanja besleýär.

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmak, elektron senagatyny ösdürmek, maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmek bo

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.