Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Awtoulag we ýol hojalygy işgärleriniň KA-sy

Milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde esasy orny eýeleýän ulag ulgamynda häzirki wagtda ýetilen sepgitler, gazanylýan üstünlikler Arkadagly Serdarymyzyň parasatly başlangyçlary netijesinde amala aşyrylyp, giň gerimli maksatlar yzygiderli durmuşa geçirilýär.

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň raýat awiasiýa pudagynda uly üstünlikler gazanylýar, onuň maddy-enjamlaýyn binýady barha pugtalandyrylýar.

Ýur­du­my­zyň gö­zel kün­je­gi bo­lan Awa­za­nyň dur­mu­şy he­mişe dür­li çä­re­le­re, baý­ram­çy­lyk­la­ra, iş­jeň du­şu­şyk­la­ra bes­len­ýär. Bu çä­re­ler her bir ugur­da tej­ri­be­le­riň art­ma­gyn­da uly iter­gi ber­ýär.

   Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygyndaky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň hukuk binýadyny kämilleşdirmäge gönükdirilen ägirt uly işler amala aşyrylýar.

“Awtoulag serişdeleriniň sürüjilerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda çykaran 2434-nji karary bilen tassyklanan, Awtoulag serişdeleriniň sürüjilerini taýýarlamak

        Biziň ata Watanymyz öz Garaşsyzlygyny alan gününden bäri ýurdumyzda döwlet häkimiýet edaralarynyň ulgamy hem döwre görä yzygiderli kämilleşdirilip gelinýär.

Durmuşyň ähli ugurlary babatda gazanýan ýokary ösüşleri bilen dünýä ösüşine mynasyp goşant goşýan Garaşsyz döwletimiz «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny uly üstünlikler bilen jemläp, 2023-nji ýyla ynamly gadam urýar.

Asuda asmanda, parahat zeminde, täze taryhy döwürde ösüşlerden ruhlanýan, her bir güni toý-baýramlara beslenýän ýurdumyz ösüşler bilen täze ýyla ynamly barýar.

“Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilen 2022-nji ýylda Garaşsyz, Bitarap döwletimizi durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde tutumly işler rowaçlanýar. Ýurdumyzda zähmet adamlarynyň tutanýerli zähmet çekmekleri üçin uly tagallalar edilýär.

2022-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat ministrligi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny doland

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.