Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän 45-nji orta mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesi hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Ahal welaýat Geňeşi bilen bilelikde wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Sarahs etrabyndaky 13-nji orta mekdepde mekdep okuwçylarynyň arasynda yglan edilen «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly taslama bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi.

Türkmen milli aýdym-saz sungatynda öz döwründe Ahalda bagşyçylyk ýoluny mynasyp dowam etdiren görnükli wekilleriň biri-de Sahy Jepbarowdyr. Sahy aganyň şirwan perdä galyp, ýerine ýetirýän aýdymlary köpleriň göwnüni awlaýar.

Bagtyýarlyga beslenen ýurdumyzda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly dowam edýär. Bu ýyl hem şan-şöhrata, üstünliklere beslenip, eziz Watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar.

Üstümizdäki ýylyň başynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen bilelikde, “Täze ýyl: belent sepgitler, öňde durýan wezipeler” atly maslah

Towşan we aýda ýaşaýan garry

 

Ýetmiş ýaşan adam ömrüniň şonça ýylynyň 23-sini ukuda, 13-sini gürleşip, 6-syny naharlanyp geçirýär.

***

Adam her günde ortaça 20 müň, ýylda 7 million ädim ädýär.

Bir gün Hemra el bilen köp pagta ýygmakda ýaryşa goşulypdyr. Ýeňijilere köýnek sylag berjekdiklerini aýdypdyrlar. Hepdäniň ahyrynda ýaryşyň jemi jemlenipdir. Ýaryşda üstün çykanlaryň arasynda Hemranyň hem ady bar eken. Sylag paýlaýjy Hemrany gepletjek bolup:

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň eşretine guwanýan halkymyz Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny şatlyk-şowhun, ýokary ruhubelentlik bilen garşylady.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli mirasymyzy öwrenmäge aýratyn üns berilýär. Men birnäçe ýyllardan bäri mekdepde zähmet dersinden sapak berýärin.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.