Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

Ýurdumyzda alnyp barylýan işler döwletimiziň geljegi bolan çagalarymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge, olara hemmetaraplaýyn goldaw bermäge gönükdirilendir.

Gadym döwürde dagy etekläp oturan obada belli akyldar ýaşapdyr. Ol durmuş tejribesine esaslanyp, adamlaryň durmuşynda boljak wakalary öňünden aýdyp bilipdir. Şonuň üçin-de, obadaşlary ony hormatlapdyrlar, sylapdyrlar.

Dürli pudakda zähmet çekýän ildeşlerimiz Türkmenistan döwletimiziň at-abraýynyň belende galmagy ugrunda şahsy goşantlaryny goşýarlar. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň işgärleri hem ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda jan aýaman zähmet çekýärler.

Balkan welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher Geňeşiniň gurnamagynda “Ýaşlarymyza döwrümize mynasyp bilim terbiýe bermekde mugallymlaryň orny” atly mugallymlaryň arasynda

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher Geňeşi Balkanabat şäherindäki 3-nji orta mekdebinde okuwçy oglan gyzlaryň arasynda “Watanymyzyň guwanjy siz” atly wagyz-nesihat ýygnagyny geçirdi.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem uly joşguna beslenen dabaralara ulaşdy. Welaýat derejesindäki esasy dabaralar Änew şäherinde geçirildi.

 Daň säherler ýüze sylýan, dogýan nurly güneşi,

 Parahatlyk  paýlap dünýä, al-asmana galyşy,

 Ajap guşlar owaz edip şirin  sazy  çalyşy,

     “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda türkmen halkynyň baý hem-de şöhratly taryhy we medeni mirasy ylmy esasda öwrenilip, ony nesillerimize ýetirmek, gorap saklamak boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär

Go­laý­da Da­şo­guz we­la­ýa­ty­nyň Ak­de­pe et­ra­by­nyň 2-njisport mek­de­bin­de 2010-2011-nji ýyl­lar­da dog­lan gyz­la­ryň ara­syn­da bas­ket­bol bo­ýun­ça we­la­ýa­tyň bi­rin­jili­gi ge­çi­ril­di. Ýa­ry­şda 6 to­par öza­ra güýç sy­na­nyş­dy.

2005 — 2008-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda futzal boýunça Mary welaýatynyň kubogy ugrundaky ýaryş guraldy.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.