Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli welaýatymyzdaky orta mekdepleriň birnäçesinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Şonuň çäginde guralan açyk sapaklar, şeýle-de göreldeli sapaklar bilim işgärleriniň hünär ussatlygyny aýdyňlygy bilen äşgär etdi.

Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (UNFPA) Türkmenistandaky wekilhanasynyň guramagynda Türkmenistanyň degişli döwlet edaralarynyň hünärmenleri bilen duşuşyk geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri hormatly Prezidentimiziň misilsiz uly tagallalary bilen biziň eziz Watanymyzyň — Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyzyň şöhratly wakalara beslenip, ösüş-özgerişleriň aýdyň ýoluna çykan döwrüne öwrüldi.

Düýn paýtagtymyzdaky daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 132-nji orta mekdepde Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp, «Açyk gapylar» güni geçirildi.

Bäherden etrabynyň Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýünde «Milli mirasymyzy öwrenýäris» ady bilen duşuşyk geçirildi.

Bir gün Keýmir Büjnürde baranda hanyň gyzy Gülsüm: — Size gepe ökde diýýärler. Bir sowalym bar! — diýipdir. Keýmir kör: — Bolar, hany sowalyňyzy eşideli! — diýýär. — Keçe, keçe, keçedir, keçe ýoldan geçedir, asmandaky ýyldyzlaryň bilgin, sany niçedir?!

Gahryman hem mähriban Prezidentimiziň teklibi bilen “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen tamamlanyp barýan ýylymyz belent sepgitler, taryhy wakalar bilen şöhratlanýar.

Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Hazar şäher geňeşiniň we Kärdeşler arkalaşyklarynyň Hazar şäher birleşmesiniň bilelikde guramagynda şäheriň Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň mejlisler zalynda ýaş hünärmenleriňdir mugallymlaryň aras

Halkyň arasynda türkmeniň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň şygyrlarynyň «Jemşidiň jamyna» deňelmegi ýöne ýerden däl. Olarda pederlerimiziň ençeme asyrlyk arzuw-hyýaly, milli ýörelgeleri, durmuş gymmatlyklary örboýuna galýar.

Sarahs etrap bilim bölüminiň hem-de Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşiniň bilelikde guramagynda etrapdaky 21-nji orta mekdepde «Edep terbiýe — milli ýörelgämiz» atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.