Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

Milli sportumyzyň bedew batly ösüşleri bu gün biziň ählimizi guwandyrýar. Bu hakykat türkmen türgenleriniň iň iri halkara ýaryşlarda gazanýan ajaýyp üstünliklerinde hem aýdyň beýanyny tapýar.

Şu gün mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli  Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ylym we bilim işgärleriniň kärd

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk toýy ýetip gelýär. Bagtyýar il-günümiz bu ajaýyp senä uludan taýýarlyk görýär hem-de ony zähmet sowgady, ýokary iş görkezijileri bilen garşylamagy maksat edinýär.

Golaýda Hojambaz etrabyndaky 25-nji orta mekdepde «Ýolum abadan — ilim abadan» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Go­laý­da Türk­me­nis­ta­nyň Ylym we bi­lim iş­gär­le­ri­niň kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Ge­ňe­şi­niň, Aş­ga­bat şä­her Baş bi­lim mü­dir­li­gi­niň gu­ra­ma­gyn­da mas­la­hat ge­çi­ril­di.

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda Tejen şäherindäki sport mekdebinde «Sport — sagdynlyga barýan ýol» diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Türkmeniň ýüpek ýoly gazeti.

Sakarçäge etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň sport mekdebiniň türgenleri ýurdumyzda we halkara derejesindäki ýaryşlarda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

Üstümizdäki ýylyň sentýabr aýynyň 7-8-ine Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň KA-nyň Geňeşi, Aşgabat şäheriniň Baş bilim müdirligi bilen bilelikde orta mekdepleriň we mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň ýolbaşçylary bilen, “Howpsuz zähmet - önümçiligiň esasy

2022-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň  Geňeşi  hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklar

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.