Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

     Geçen okuw ýyly tamamlanmanka mekdep ýolbaşçylarymyz, mugallymlarymyz bolup, täze okuw ýylyna irgözinden hem guramaçylykly taýýarlanmagy karar edip, ýörite meýilnama düzdük.

     Дни отдыха ребят в детских оздоровительных центрах Гёк­дере заполнены различными мероприятиями и интересными встречами.

     Orta mekdepleriň ýaş ýangyn söndüriji toparlarynyň arasynda ýangyn-amaly sportunyň dürli görnüşi boýunça geçirilýän bäsleşikler gyzyklylygy bilen köpleriň ünsüni özüne çekýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen  halkynyň eşretli, bolelin durmuşda ýaşamagy, sagdyn we ruhubelent bolmagy ugrunda döwlet derejesinde alyp barýan işleri çäksizdir.

     Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynyň eşretli, bolelin durmuşda ýaşamagy, sagdyn we ruhubelent bolmagy ugrunda döwlet derejesinde alyp barýan işleri çäksizdir.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda çagalaryň tomusky dynç alşyny guramak, sagdyn ösmeklerini üpjün etmek maksady bilen giň gerimli işler amala aşyrylýar.

     Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda çagalaryň tomusky dynç alşyny guramak, sagdyn ösmeklerini üpjün etmek maksady bilen giň gerimli işler amala aşyrylýar.

Altyn Asyr etrap bilim bölüminde mugallymlaryň arasynda Ylymlar gününe bagyşlanyp, wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Gadymy hekaýatlaryň  birinde geçen günüň dowamynda bir hoş habar eşiden ýa-da bir ýakymly waka şaýat bolan bolsaň, şeýle-de  ile-güne peýdaly bir işi bitiren bolsaň şol günüň manyly geçdigi bil diýlip  tekrarlanylýar.

     Toýlary-toýa, baýramlary-baýrama ulaşýan asly halal türkmen halkymyz alymlara, dürli ylymlara sarpa goýýan halk.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.