Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

Nesillerimiziň yhlasly okamagy, wagtlaryny peýdaly işlere sarp etmekleri üçin bilim işgärleri ýadawsyz zähmet çekýärler.

Ýaşlary milli ruhda terbiýelemek, olaryň sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermeklerini gazanmak, ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz tarapyndan kabul edilen kararlar, kanunlar barada giňişleýin düşünje bermek maksady bilen, welaýat häkimliginiň garamagyndaky 1-nji hünär-tehni

Ýurdumyzyň ýaş nesli hakyndaky alada hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr.

Gazetimiziň geçen sanynda habar berlişi ýaly, şu günler Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň «Halkyň Ark

Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde sazlaşykly alnyp barylýan işleriň guwandyryjy netijelerini gündelik durmuşymyzda görüp ýörüs.

Türkmeniň her bir öýünde, ojagynda mukaddes zat hökmünde saklanylyp, ulanylyp gelinýän kendirigiň içinde hemişe un saklanylýar. Oňa «urba» hem diýilýär. Munuň özi şol öýüň maşgala binýadynyň dowam edip durmagynyň, rysgal-berekediniň kemelmezliginiň alamatyny aňladýar.

AK BUGDAÝ. Etrabyň çägindäki «Bagabat» şypahanasynda Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik kitabynyň XIV jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy hem gatnaşyjylarda uly täsir galdyrdy.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Diýarymyz beýik ösüşler bilen öňe barýar. Häzirki wagtda ykdysadyýetimizde sanly ulgamy ösdürmek boýunça oňyn işler durmuşa ornaşdyrylýar.

2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 13-ne  Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 90-njy orta mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Milli  merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň  Bilim ministrliginiň we T

Adamzat ýaşaýşy örän geň galdyryjy täsinliklerden doly. Şol täsinlikleriň arasynda gezip, ol täsinlikleri gündelik görüp ýörenimiz üçin olar bize bolaýmaly adaty zat ýaly bolup görünýär.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.