Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda Tejen şäherindäki sport mekdebinde «Sport — sagdynlyga barýan ýol» diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Türkmeniň ýüpek ýoly gazeti.

Sakarçäge etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň sport mekdebiniň türgenleri ýurdumyzda we halkara derejesindäki ýaryşlarda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

Üstümizdäki ýylyň sentýabr aýynyň 7-8-ine Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň KA-nyň Geňeşi, Aşgabat şäheriniň Baş bilim müdirligi bilen bilelikde orta mekdepleriň we mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň ýolbaşçylary bilen, “Howpsuz zähmet - önümçiligiň esasy

2022-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň  Geňeşi  hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklar

Şeýle bir döwür bolupdyr diýýärler. Ir zamanlarda, ýer astyndaky hem-de ýer üstündäki tebigy baýlyklaryň hemmesi ýeriň ýüzünde ýaşap, özlerem birmeňzeş dilde gürläp düşünişip bilýär ekenler.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň her bir güni uly üstünliklere, şowlulyklara beslenýär.

Täze eýýamda ýurdumyzda ähli babatda belent ösüşlere eýe bolunýar, guwandyryjy sepgitlere ýetilýär. Ata Watanymyzyň bilim ulgamynyň sazlaşykly ösüşi bolsa, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen bu pudakda amala aşyrylýan özgertmeleriň ajaýyp miweleridir.

Ak bugdaý etrabyndaky 20-nji çagalar bagynda «Ýolyşyk — biziň dostumyz» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Köýtendag etrabynyň Magdanly şäher hassahanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynda ýaş hünärmenleriň gatnaşmagynda «Sagdynlyk — ruhubelentlik ynsanlaryň hemrasy» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.