Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Döwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-sy

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda yglan edilen hem-de şol ýylyň dowamynda ýurdumyzyň maliýe we ykdysadyýet toplumynda hem-de bank ulgamynda we olaryň dü

2022-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Türkmenistanyň M

2022-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Döwlet edaralarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikdäki  gur

Golaýda Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň mejlisler zalynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Gy­zyl­gül­ TOÝ­ÇY­ÝE­WA, Türk­me­nis­ta­nyň­ Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar we­ in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň ­mu­gal­ly­my

Nurjahan MEREDOWA, Aş­ga­bat­ şä­he­ri­niň ­Baş ­ma­li­ýe ­we­ yk­dy­sa­dy­ýet­ mü­dir­li­gi­niň

Önümçilik ykdysadyýeti Baýrammuhammet ARBABOW, Türk­men ­döw­let­ yk­dy­sa­dy­ýet­ we ­do­lan­dy­ryş ­ins­ti­tu­ty­nyň ­uly­mu­gal­ly­my, ykdysady ­ylymlaryň ­kandidaty.

Kerimguly GELDIÝEW, Türk­me­nis­ta­nyň­ Mil­li ­Ge­ňe­şi­niň ­Mej­li­si­niň Hal­ka­ra­ we­ par­la­men­t a­ra­ara­gat­na­şyk­lar­ ba­ra­da­ky­ ko­mi­te­ti­niň ­ag­za­sy.

Meýlis DÖWLETOW, Türk­me­nis­ta­nyň­ Ma­li­ýe­ we­ yk­dy­sa­dy­ýet­ mi­nistr­li­gi­niň­Komp­ýu­ter ­teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ata Watanymyzda jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda gazanylýan ösüşleri, ýetilýän belent sepgitleri wagyz etmek maksady bilen, welaýatymyzyň kärdeşler arkalaşyklary jemgyýetçili

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.