Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Döwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-sy

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda durmuşa ornaşdyrylýan ägirt uly özgertmeleriň möçberi we ähmiýeti ata Watanymyzyň ýüregi gözel paýtagtymyz Aşgabadyň pajarlap ösüşinde has-da aýdyň duýulýar.

2023-nji ýylyň 19-njy maýynda, anna güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň

2023-nji ýylyň maýynyň 3-5-i aralygynda Halkara zähmet guramasynyň gurnamagynda Azerbaýjan respublikasynyň Baku şäherinde “Gündogar Ýewropada we Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi hem-de adalatly geçişi üpjün etmek babatda kärdeşler arkalaşyklarynyň hereketleri” atly üç

Eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygy taryhy pursat bolup, türkmen halky öz ykbalyny çözmegi tebigy şertlerde amala aşyrmagy başardy, ýagny parahatçylyk ýoly bilen, milli kanunçylygy we halkara kadalary berjaý edip, azatlyga, hakyky syýasy we ykdysady özbaşdaklyga eýe

Hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ynsanperwer syýasaty  ýurdumyzda her bir adamyň we raýatyň hukuklaryny amala aşyrmaga, adalatly jemgyýetde bagtyýar ýaşamagyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ugurlarynda gazanylýan üstünlikleriň ähmiýetini, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmekde, zähmet kanunçylygyny düşündirmekde, maşgala gymmatlyklaryna hormat goýmakda, ýaş nesilleri watançylyk ruhunda terbiýelemekde, howpsuz iş şertlerin

Awazadaky okuw maslahatynyň esasy meselesi boldy

 

Hä­zir­ki wagt­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň türk­men be­dew­le­ri­ni ös­dü­rip ýe­tiş­dir­mek hem­de ola­ryň şan-­şöh­ra­ty­ny dün­ýä ýaý­mak, at­şy­nas­lyk sun­ga­ty­ny ös­dür­mek bo­ýun­ça ba­şy­ny baş­lan iş­le­ri üs­tün­lik­li do­wam ed­ýär.

Welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň 1-nji we 2-nji ýyl talyp oglan-gyzlarynyň arasynda, aýratynlykda, «Sport — sagdynlygyň gözbaşy» ady bilen sportuň şaşka, düzzüm, stoluň üstünde oýnalýan tennis, tanap çekmek, 16 kilogram agramda daş götermek görnüşleri

Berkarar  döwletiň   täze   eýýamynyň  Galkynyşy  döwrüni  başdan  geçirýän  Türkmenistanda  hormatly  Prezidentimiziň baştutanlygynda  durmuşa  geçirilýän  her  bir täzelik, ösüş-özgeriş  parahatçylyk  söýüjilikli,  abadan, asuda   ýaşaýşy ähli  zatdan  ileri   tutýan,

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.