Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Döwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-sy

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ähli ýyllarynda ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini döwrebap ösdürmek babatynda birnäçe halkara ähmiýetli iri taslamalar amala aşyryldy.

Ajaýyp döwrümizde uludan tutulan Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýy göwünlerimizi galkyndyrdy. Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen dabaralar halkymyzyň durmuşynda aýratyn ýatda galyjylygy bilen tapawutlandy.

Ýurdumyz geografiki taýdan örän amatly ýerde ýerleşendir. Howa şertleriniň dürlüligi biodürlüligiň örän baý bolmagy bilen şertlendirilýär. Deňziň, çöldür sähralaryň, dagdyr düzlükleriň, tokaýlaryň bolmagy Diýarymyzyň ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrýar.

Ýaşlaryň döredijilik kuwwatyny işjeňleşdirmäge gönükdirilen bu bäsleşigiň hukuk goraýjy edaralarda we olaryň düzüm birliklerinde zähmet çekýän işgärleriň arasynda guralmagy onuň esasy aýratynlygydyr.

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük fabriginde zähmet çekýän raýatlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Hormatly Belent Serkerdebaşymyz şu ýylyň 1-nji iýulynda geçiren Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde ilatyň hukuk taýdan sowatlylygyny artdyrmak, her bir raýatyň hukuklaryna we borçlaryna düýpli düşünmegini gazanmak üçin wagyz-nesihat, düşünd

Türkmenistan bu gün adam baradaky alada bilen gurşalan, öz gözbaşyny ynsanperwerlikden alyp gaýdýan gymmatlyklara ýugrulan durmuş syýasatyny üstünlikli amala aşyrýar.

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň 1-nji iýulynda geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi ýurdumyzda jemgyýetçilik hukuk tertibini, asuda we bagtyýar durmuşy üpjün etmekde, adamyň ömrüni we sagl

Maksat ÇARYÝEW, Ahal welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň işgäri, polisiýanyň maýory:

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.