Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Dokma senagaty işgärleriniň KA-sy

«Türk­me­nis­tan — pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­ma­gyň Wa­ta­ny» diýlip yglan edilen ýylymyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlanan günlerinde, 25-nji sentýabrda gözel paýtagtymyzyň Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatyn

Gahryman hem mähriban Prezidentimiz welaýatymyzda iş sapary bilen bolup, birnäçe desgalaryň düýbüniň tutulmagyna ak pata berdi. Şeýle hem şol buýsançly günlerde kärhanamyzyň Baýramaly şäherindäki önümhanasynyň täze binasynyň açylyş dabarasy ýatdan çykmajak waka boldy.

Gökdepäniň Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow adyndaky dokma toplumy ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň barha artmagy ugrundaky tagallalara önjeýli goşant goşýan kärhanalaryň biridir.

Eziz Diýarymyz — tebigy süýümleriň aňrybaş görnüşleri bolan pagtanyň, ýüpegiň, ýüňüň bolluk bilen öndürilýän ýurdy.

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Gökdepe etrabyndaky Atamyrat Nyýazow adyndaky Dokma toplumynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Daşoguz şäherindäki «Serdar» pagta egriji fabrigi häzirki bazar gatnaşyklary şertlerinde ykdysady ýörelgeleri we innowasion tehnologiýalary netijeli peýdalanmak arkaly dokma önümçiliginde ýokary ösüşlere eýe bolýar.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň uludan toýlanjak ýylynda eziz Diýarymyzyň ähli ugurlarynda guwandyryjy netijeler gazanylýar. Oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan üstünlikli işler bolsa rowaçlanýar.

Bä­her­den çe­per ha­ly­çy­lyk kär­ha­na­sy ýur­du­myz­da iri önüm­çi­lik­le­riň bi­ri­dir.

Türkmen halysynyň baýramy welaýatymyzda dabaraly bellenilip geçildi

 

30-31-nji maýda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli guralan çäreler bilen ugurdaş ýaýbaňlandyrylan sergi Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň söwda toplumynyň gazanan üstünliklerinidir ýeten sepgitlerini, geljekki

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.