Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Dokma senagaty işgärleriniň KA-sy

Şeýle at bilen Kaka Kaka Dokma toplumynyň mejlisler  jaýynda Kaka etrap häkimliginiň hem-de jemgyýetçilik gurmalarynyň bilelikde  gurnamagynda duşuşyk geçirildi. Duşuşyga jemgyýetçilik guramalarynyň hünärmenleri, Dokma toplumyň ýaş hünärmenleri, ýaşulular gatnaşdy.

2023-nji ýylyň 21-nji iýulynda, anna güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilelikde gurnamagynda türkmen halkyny

Golaýda, Kaka etrabyndaky Dokma toplumynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň gurnamagynda “Ruhy Bitewiligiň şahyry” ady bilen wagyz-nesihat duşuşyk geçirildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň üçünji mejlisindäki ata Watanymyzy bütin dünýäde bagtly çagalygyň,

2023-nji ýylyň 4-8-nji iýuly aralygynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awazadaky “Daýanç” sagaldyş merkezinde çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň 3-nji tapgyrynda  çagalaryň arasynda "Arkadag Serda

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 21-nji iýunyndaky “Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2023-2028-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasy” hakyndaky Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de

2023-nji ýylyň 8-nji iýunynda, penşenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilelikdäki gurnamagynda “Zenan.

Bäherden etrabynyň merkezinde ýerleşýän ýüplük fabrigi Ahal welaýatyndaky ugurdaş kärhanalaryň iň irileriniň biridir.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň durmuşymyza giňden ornaşmagy we nesilleriň berk bedenli, bilimli, päk ahlakly, giň gözýetimli bolup ýetişmegi ugrunda maksatnam

Geçen ýyly üstünlikli jemlän zähmetkeşler toparymyzyň agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji günlerinden ruhubelent zähmet çekip başladylar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.