Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Dokma senagaty işgärleriniň KA-sy

Häzirki wagtda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda zenanlarymyz uly höwes bilen zähmet çekýär. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, zenanlar jemgyýetimizde uly güýç bolup durýar.

2023-nji ýylyň 24-nji fewralynda, anna güni, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň  garamagyndaky Ruhabat dokma toplumynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Tür

Halkara zenanlar güni mynasybetli, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi ge­ňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň bilelikde guramagynda çeper elli halyçylaryň arasynda yglan edilen «Arşyň nepisligi» atly bäsleşi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe peder ýoluny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda depginli ösýän pudaklaryň biri-de dokma pudagydyr.

2023-nji ýylyň 6-njy fewralynda, duşenbe güni, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň binasynda 2023-nji ýyly - “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýip yglan edilmegi mynasybetli

2023-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda, duşenbe güni Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda Türkmenistanyň Milli Geňe

Golaýda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ady bilen şan-şöhrata beslenýän ýylda giňden bellenilýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrliginiň Modeller öýünde baýramçylyk çäresi geçirildi.

Biziň pagta egriji kärhanamyz iň öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün edilen önümçilikleriň biridir.

Watanymyz dünýäde deňi-taýy bolmadyk meşhur halylaryň, şaý-sepleriň, zergärçilik, küýzegärçilik sungatynyň, senetçiligiň, ussaçylygyň gadymy mekanydyr. Bu toprakda amaly-haşam sungatynyň gaýtalanmajak nusgalary döredilipdir.

80 ýyl­dan bä­ri ýaý­ra­dyl­ýan «Fo­dor’s» sy­ýa­hat­çy­lyk ne­şi­ri gel­jek ýyl üçin iň go­wy myh­man­ha­na­la­ryň sa­na­wy­ny mä­lim et­di. Ne­şir­iň 700-den gow­rak awtory bolup, olaryň ma­ka­la­la­ry­ neşir edil­ýär.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.