Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Demirýolçylaryň KA-sy

«Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gyçla­ry bi­len ýur­du­my­zyň de­mir ýol pu­da­gyn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän iş­ler bil­di­rilýän ýo­ka­ry ta­lap­la­ra la­ýyk­lyk­da yzy­gi­der­li al­nyp ba­ryl­ýar.

"Türkmeniň ýüpek ýoly" gazeti.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň wekilleriniň Russiýa Federasiýasynyň Astrahan sebitinde, gulluk iş saparynda bolmagyň çäklerinde Astrahanyň Daşary gatnaşyklar ministrliginde duşuşyk geçirdiler.

«Türkmenistan: Altyn asyr» internet neşiriniň habar bermegine görä, ýakynda «Türkmendemirýollary» agentligi Russiýadaky Brýansk maşyngurluşyk zawodynda öndürilen bäş sany magistral ýük teplowozyny satyn aldy.

Arslan AŞŞIÝEW, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Demirýolçylaryň Kärdeşler arkalaşygynyň utgaşdyryjysy, Geňeşiniň başlygy.

Eziz Diýarymyzda Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda dürli pudaklarda zähmet çekýän hünärmenleriň iş tejribe alyşmaklary we bilimlerini artdyrmaklary babatda geçirilýän geçirilýän okuw maslahatlaryny geçirilmek asylly däbe öwrüldi.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» döwründe ýol hereketiniň howpsuzlygyny has-da güýçlendirmek, ýol ulag hadysalaryň we beýleki hukuk bozulmalaryň öňüni almak, şeýle hem raýatlarymyzyň aňynda ruhy-ahlak gymmatlyklaryny, watansöýüjiligi, ynsanperwer

 2022-nji ýylyň 31-nji martynda  Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Demirýolçylaryň  kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa bara

2022-nji ýylyň 16-njy martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde gurna

2022-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň   Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň  gurnamagynda «Ýyllar beýik maksatlara beslenýär» atly maslahaty geçirildi.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.