Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Demirýolçylaryň KA-sy

Ýurdumyzda alnyp barylýan işler döwletimiziň geljegi bolan çagalarymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge, olara hemmetaraplaýyn goldaw bermäge gönükdirilendir.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary tarapyndan ýurdumyzda durmuşa geçirilýän netijeli işler her bir türkmen raýatynyň syýasy işjeňliginiň artmagyna, hünär derejesiniň kämilleşmegine gönükdirilendir.

Ýaňy-ýakynda Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenarag

ABŞ-nyň Las-Wegas şäherinde geçirilen dünýäniň iň iri tehnologiýalar sergisi öz işini tamamlady.

Täze ýyl baýramçylygyna hemmelerden beter çagalaryň garaşýandygyny inkär edip bolmaz. Olar üçin ýatdan çykmajak Täze ýyl baýramçylygyna bagyşlanan her bir çäre diýseň täsirlidir.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ulagaragatnaşyk ulgamynda sanlylaşdyrylan birnäçe gulluklar dürli hyzmatlary ýerine ýetirýär.

23—25-nji noýabry aralygynda Tailand Patyşalygynyň Bangkok şäherinde BMG-niň Aziýa we Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça komissiýasynyň (UNESCAP) Ulag boýunça komitetiniň 7-nji mejlisi geçirildi.

«Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gyçla­ry bi­len ýur­du­my­zyň de­mir ýol pu­da­gyn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän iş­ler bil­di­rilýän ýo­ka­ry ta­lap­la­ra la­ýyk­lyk­da yzy­gi­der­li al­nyp ba­ryl­ýar.

"Türkmeniň ýüpek ýoly" gazeti.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň wekilleriniň Russiýa Federasiýasynyň Astrahan sebitinde, gulluk iş saparynda bolmagyň çäklerinde Astrahanyň Daşary gatnaşyklar ministrliginde duşuşyk geçirdiler.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.