Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

2023-nji ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň düzümindäki Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Gurluşyk we senagat işgärleriniň kärde

Tygşytlylyk — bolçulygyň kepili

 

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi  (TKAMM) öz işini Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe  ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyrylan “Döwlet adam üçindir!” diýen ýörelgeden ugur alyp, Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Bedimuh

Şu gün, ýagny 2023-nji ýylyň awgust aýynyň 22-ne Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň, Saglygy goraýyş işgärleriniň hem-de Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň KA-nyň Geňeşleriniň gurnamaklaryn

Golaýda türkmen halkynyň Milli Lideri, döwrümiziň Beýik şahsyýeti, Gahryman we mähriban Arkadagymyzyň maşgalasy, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň käbesi Ogulgerek Berdimuhamedowa agtyklary bilen Türkmenistanyň Medeniýet ministrl

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly şanly wakalara beslenýär. Köpetdagyň eteginde – gözel künjekde ýerleşýän Arkadag şäheri ýurdumyzyň häzirki gülläp ösüşiniň ajaýyp nyşany, adam hakynda edilýän aladanyň nobatdaky subutnamasy boldy.

Golaýda ta­ry­hy ähmiýeti bolan wakanyň hormatyna guralan maslahat Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň eýwanynda ýaýbaňlandyrylan sergi bilen tanyşlykdan başlandy.

Ýakynda Aşgabat şäheriniň çäklerinde ýerleşýän gurluşyk pudagyna degişli edara-kärhanalarynda türkmen halkynyň Milli Lideri, döwrümiziň Beýik şahsyýeti, Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly täze kitabyny tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Hormatly Prezidentimiziň we Gahryman Arkadagymyzyň daşynda jebisleşen halkymyzyň döredijilik kuwwaty Watanymyzyň ýagty geljegine şugla saçýar.

Milli hem-de halkara derejede kanun esasynda ykrar edilen, döwrümiziň Beýik şahsyýeti, Gahryman we mähriban Arkadagymyzyň döredijilikli ylhamyndan bina edilen Arkadag şäherinde her bir adamyň we her bir raýatyň mundan beýläk-de ukyp

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.