Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

Ýurdumyzda sagdyn nesli kemala getirmek  ata-babalarymyzdan  miras galan asylly däp – dessurlarymyzy dikeltmek, zähmetkeşlerimizi    köpçülikleýin sporta çekmek, KA-nyň agzalarynyň arasynda ruhubelentligi, päkligi olaryň arasynda dost-doganlygy berkitmek maksady bilen,

Türkmen edebiýatynyň taryhynda ägirt uly hyzmat bitiren beýik şähyr Magtymgulynyň goşgulary durmuşyň ähli ugurlaryny öz içine alýar.Şahyryň döredijiliginde söýgi temasy has-da uly orun tutýar.Elbetde,bu ýöne ýere däl.Söýgi-bu durmuşdyr.Söýgüsiz durmuş puç zatdyr.Söýgi ý

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birlişginiň Kaka etrap Zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda etrabyň Pagta arassalaýjy kärhanasynda “Sagdyn durmuş” atly wagyz-nesihat duşuşyk geçirildi.

“Ýürekde ýok sözi tile getirmedik”şahyryň şygyrlary,indi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe has joşgunly ýaňlanýar.Okyjylar köpçüligi Magtymgulynyň goşgularyny okanlarynda ondan adamkärçiligiň iň ajaýyp sypatlarynyöwrenýärler.Hut şonuň üçinem halka öwüt

Bäherden etrap “Dökünhimiýa” bazasynda akyl­dar şa­hy­ry­myz Mag­tym­gu­ly Py­ra­gynyň dog­lan gü­nü­niň 300 ýyl­ly­gy my­na­sybet­li da­ba­ra­ly mas­la­hat ge­çi­ril­di.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, 2024-nji  ýylyň ýanwar aýynyň 25-ne Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň, Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärl

2024-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda anna güni sagat 15:00-da Türkmenistanyň Senagat toplumynyň mejlisler jaýynda «Pähim – paýhas ummany Magtymguly

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmen Halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Sedarymyzyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň her bir gününde il-ýurt bähbitli işler amala aşyrylýar, halkyň bolelin, asuda durmuşda ýaş

Garaşsyz ösüşlerimiziň taryhynda uly syýasy waka bolan hemişelik Bitaraplygymyzyň resmi taýdan iki gezek ykrar edilmegi hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwletimiz tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýan pähim-paýhasly daşary syýasatyň netijesidir.

Halkymyzyň köp sanly beýik ussatlarynyň ýoluny mynasyp dowam etdirjek ýaşlary taýýarlamak we terbiýeläp ýetişdirmek döwrüň esasy wezipeleriň biri bolup durýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.