Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

Golaýda Arkadagly Ser­darymyzyň  gat­naş­ma­gyn­da paý­tag­ty­my­zyň Aşgabat şäheriniň gün­ba­tar  kün­je­gin­de tä­ze, döwre­bap ýa­şa­ýyş jaý ­top­lu­my­nyň, umu­my­  bi­lim berýän mek­de­biň, ça­ga­lar ba­gy­nyň, söw­da-dynç alyş mer­ke­zi­niň we beý­le­ki des­ga­la­

Türkmen halky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne tutumly we belent maksatlary nazarlaýan durmuş-ykdysady ösüşiň täze Maksatnamasy bilen gadam basdy.

Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda Seýdi şäherinde 24 öýli dört gatly ýaşaýyş jaýy ulanylmaga tabşyryldy. Bagtyýar maşgalalaryň 24-si üçin bu baýramçylyk goşa şatlyk getirdi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň peder ýolyny dowam edýän Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda eziz diýarymyzda toýdur-baýramlar giňden bellenip geçilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe köpasyrlyk taryhy şöhrata beslenen türkmen halky hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda bagtyýar geljeginiň binýadyny berkden tutýar.

2022-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat ministrligi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny doland

2022-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Gurluşyk we senagat  işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygynyň

Golaýda Müsüriň Şarm-el-Şeýh şäherinde 120-den gowrak dünýä Liderleriniň gatnaşmagynda howa boýunça bütindünýä sammiti geçirildi.

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin 2022-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Hytaýyň paýtagty bolan Pekin şäherinde Germaniýanyň Kansleri Olaf Şols bilen duşuşyk geçirdi. Bu barada Hytaý Halk Respublikasynyň Merkezi telewideniýesi habar berdi.

Aşgabat günsaýyn görke beslenip, özüniň dünýäniň batly depginlerde ösýän şäherleriniň hataryndaky ornuny täze bina edilýän gurluşyk toplumlarynyň hasabyna has-da pugtalandyrýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.