Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

Howply önümçilik desgasyny gurmagyň, üýtgedip gurmagyň taslama resminamalaryna girizilýän üýtgetmeler şähergurluşyk işi hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda taslama resminamalarynyň bilermenler seljermesine degişlidir.

Demokratik, hukuk we dünýewi Türkmenistanda ekologiýa howpsuzlygynyň we daşky gurşawynyň binýadynyň döwrebaplaşdyrmagyň barşynda daşky gurşawyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýän we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge, hojalyk we beýleki işleriň tebi

Nigeriýanyň Nebit önümçiligini düzgünleşdiriji geňeşiniň başlygy Gbenga Komolafe Afrika yklymyndaky tebigy gaz gorunyň 33 göteriminiň öz ýurdundadygyny belledi.

Ýurtda anyklanan gaz gorunyň 94 ýyla ýetip biljekdigi mälim edildi.

Senagat nusgasy köp gezek gaýtadan döredilip bilinse, ol senagat taýdan ulanarlykly diýlip ykrar edilýär. Ýokary çeperçilikli el işine degişli öndürilen önümler awtorlyk hukugynyň kadalary bilen goralmaga degişlidir.

Ýurdumyzda senagat ulgamynyň binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagy dowamynda senagat nusgalarynyň hukuk goragy we peýdalanylmagy bilen baglanyşykly ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy namalarynyň uly möçberiniň işlenilip taýýarlanylmagy dowam edýär.

Dün­ýä ba­za­ryn­da et, süýt, ösüm­lik ýagy ýa­ly beý­le­ki azyk önüm­le­ri­niň ba­hasy­na bak­saň, şe­ke­riň nyr­hy di­le ço­lar­lyk ýo­kar­lan­dy.

Lebap welaýat Azyk önümçilik birleşiginde pagta çigidini gaýtadan işlemegiň hasabyna alynýan azyk we hojalyk önümleriniň mukdary barha artýar. Muny önümçilik birleşiginde şu ýylyň başyndan bäri edilen işler hem aýdyň görkezýär.

Hytaý Halk Respublikasynyň Hunan welaýatyndaky Zhangjiajie milli tokaý seýilgähinde ýerleşýän Bailong (azhdarha lifti) dünýädäki iň beýik iki gatly açyk lift hasaplanýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe edebiýatymyz ylmy esasda öwrenilýär. Şunda nusgawy edebiýatymyzy öwrenmäge we dünýä ýaýmaga möhüm ähmiýet berilýär.

Belentden belent sepgitleri nazarlaýan Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Diýarymyzda ýaşlar syýasaty Döwlet Baştutanymyzyň ýurt başyna geçen ilkinji günlerinden başlap döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.