Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

TEJEN «Tejenkarbamid» zawodynyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasynyň guramagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli aýdym-sazly, şowhunly dabara geçirildi. 

Türkmenistanyň agrosenagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşi, Türkmenistanyň gurluşyk senagatynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arka­laşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi Mirasa sarpa goýmak, Watany ӧzgertmek ýyly mynasybetli ilat arasynda dürli medeni-kӧpçülikleýin çäreleri geçirýärler.

Şu günler Ahal welaýatynyň ähli etrap, şäher kärdeşler arkalaşyklarynyň birleşmelerinde, kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynda hasabat-saýlaw ýygnaklary giň gerimde dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ýeten belent sepgitlerini, ata-babalarymyzdan miras galan medeni gymmatlyklarymyzy we halkymyzyň bolelin ýaşamagy ugrunda alyp barýan oňyn işleriniň many-mazmunyny wagyz-ündew etmek maksady bilen, ýurdumyzda geçirilýän maslahatlar giň gerime eýe bolýar.

Hormatly Prezidentimiz «Ýurdumyzyň durmuşyndaky häzirki dӧwri ägirt uly gurluşyklaryň amala aşyrylýan dӧwri diýip atlandyrmak bolar» diýmek bilen, gurluşyk pudagynyň gerimini häsiýetlendirýär.

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň mejlisler eýwanynda okuw-maslahaty geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Arkadag Prezidentimiziň aýdyň hem adyl ýolbaşçylygynda mähriban Watanymyz uly ösüşleriň ýolundan barýar. 

Şeýle at bilen Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bilelikde ýurdumyzyň gurluşykçylarynyň arasynda yglan eden bäsleşiginiň Ahal welaýat tapgyry ýokary guramaçylyk dereje

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belent başlangyçlary esasynda eziz Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge, agzybir il-halkymyzyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga, ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpgöter özgertmäge gö- nükdirilen uzakmöhle

Berkarar döwletimiziň bagtyýartyk döwründe Türkmenistanyň at gazanan Arhitektory, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň beýik başlangyjynyň we taýsyz tagallalarynyň netijesinde, ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyk işleri hil boýunça täze tapgyra geçmek bilen, ýokary ösüşlere eýe boiýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.