Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

Golaýda türkmen halkynyň Milli Lideri, döwrümiziň Beýik şahsyýeti, Gahryman we mähriban Arkadagymyzyň maşgalasy, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň käbesi Ogulgerek Berdimuhamedowa agtyklary bilen Türkmenistanyň Medeniýet ministrl

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly şanly wakalara beslenýär. Köpetdagyň eteginde – gözel künjekde ýerleşýän Arkadag şäheri ýurdumyzyň häzirki gülläp ösüşiniň ajaýyp nyşany, adam hakynda edilýän aladanyň nobatdaky subutnamasy boldy.

Golaýda ta­ry­hy ähmiýeti bolan wakanyň hormatyna guralan maslahat Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň eýwanynda ýaýbaňlandyrylan sergi bilen tanyşlykdan başlandy.

Ýakynda Aşgabat şäheriniň çäklerinde ýerleşýän gurluşyk pudagyna degişli edara-kärhanalarynda türkmen halkynyň Milli Lideri, döwrümiziň Beýik şahsyýeti, Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly täze kitabyny tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Hormatly Prezidentimiziň we Gahryman Arkadagymyzyň daşynda jebisleşen halkymyzyň döredijilik kuwwaty Watanymyzyň ýagty geljegine şugla saçýar.

Milli hem-de halkara derejede kanun esasynda ykrar edilen, döwrümiziň Beýik şahsyýeti, Gahryman we mähriban Arkadagymyzyň döredijilikli ylhamyndan bina edilen Arkadag şäherinde her bir adamyň we her bir raýatyň mundan beýläk-de ukyp

Howply önümçilik desgasyny gurmagyň, üýtgedip gurmagyň taslama resminamalaryna girizilýän üýtgetmeler şähergurluşyk işi hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda taslama resminamalarynyň bilermenler seljermesine degişlidir.

Demokratik, hukuk we dünýewi Türkmenistanda ekologiýa howpsuzlygynyň we daşky gurşawynyň binýadynyň döwrebaplaşdyrmagyň barşynda daşky gurşawyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýän we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge, hojalyk we beýleki işleriň tebi

Nigeriýanyň Nebit önümçiligini düzgünleşdiriji geňeşiniň başlygy Gbenga Komolafe Afrika yklymyndaky tebigy gaz gorunyň 33 göteriminiň öz ýurdundadygyny belledi.

Ýurtda anyklanan gaz gorunyň 94 ýyla ýetip biljekdigi mälim edildi.

Senagat nusgasy köp gezek gaýtadan döredilip bilinse, ol senagat taýdan ulanarlykly diýlip ykrar edilýär. Ýokary çeperçilikli el işine degişli öndürilen önümler awtorlyk hukugynyň kadalary bilen goralmaga degişlidir.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.