Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

Berkarar Watanymyzda her ýylyň ýaz we güýz aýlarynda köpçülikleýin bag nahallaryny oturtmak asylly däbe öwrüldi.

Ýakynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky «Bäherden» sement zawodynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň etrabyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda «Saglyk – ynsanyň baş baýlygy» diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

2022-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Awtoulaglar we ýol hojalyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň,Söwda we telekeçilik ugrynyň işgärleriniň kärdeşler ark

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gaz senagaty pudagy durnukly ösdürilýär.

2022-nji ýylyň 9-njy fewralynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda «Zähmeti goramak we howpsuz iş şertleriniň döredilmegi -  zähmetiň ýokary derejeli bol

Eziz Watanymyzyň baş şäheri ak mermerli Aşgabatda durmuşa geçirilýän şähergurluşyk-binagärlik maksatnamasynyň netijesinde gurulýan belent desgalar bu gün ähli halkymyzy buýsandyrýar, guwandyrýar.

Welaýat kitaphanasynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guramagynda hormatly Prezidentimiziň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýan belent wezipelerini ýerine ýetirmeklige bagyşlanan maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Demirbetonönümleri» zawody demirgazyk welaýatyň senagat pudagynyň iri düzüm bölekleriniň biri bolup, bu ýerde ýerli gurluşyk

Ajap eýýamymyzda Arkadag Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň syýasy, ykdysady we medeni durmuşynda düýpli özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar.

Ajap eýýamymyzyň ýeňişli ýyllary Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar. Kämil tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan döwrebap kärhanalarda döredijilikli zähmet joşup, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň ýokarlanmagyna saldamly goşant goşulýar.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.