Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­myz­da atşynaslygy we at­çy­lyk spor­tu­ny ös­dür­mä­ge döw­let de­re­je­sin­de aý­ra­tyn üns be­ril­ýär.

2023-nji ýylyň 28-nji aprelinde, anna güni Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçilig

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we parasatly baştutanlygyndaky Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­nyşy döw­rün­de Türkmenistanyň äh­li ugurlary döwrebaplaşdyrmak boýunça giň möçberli işler dowam edýär.

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda amala aşyrylýan beýik işler bagtyýar halkymyzy joşgunly zähmet çekmäge, şonuň esasynda hem täze üstünlikleri gazanmaga ruhlandyrýar.

2023-nji ýylyň 25-nji aprelinde, sişenbe güni Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň mejlisler jaýynda ýurdumyzda baý medeni milli mirasymyzy, maşgala mukaddesligini, milli ahlak ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmak m

Golaýda “Daşoguzsuwhojalyk” önümçilik birleşiginiň  işgärleriniň  arasynda kanunçylygy düşündirmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini doly we dogry berjaý etmek, edep-terbiýe kadalary hakynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.  

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýaş nesliň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini ündeýän wagyz-nesihat duşuşyklary yzygiderli geçirilýär.

Türkmenistanyň iň gadymy künjekleriniň birinde Köpetdagy etekläp oturan Arkadag şäheriniň pederlerimiziň şöhratly taryhynyň gözbaş alýan ýerinde kemala gelmegi ýurdumyzyň okgunly ösüşiniň üpjün edilip, ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylýandygyna, Garaşsyzlygynyň hem-de ö

     Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe Halkymyzyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli pähim-paýhasy bilen  ekologiýa abadançylygyna aýratyn ähmiýet berilýär.

“Suw hasylyň enesidir” diýen pähime eýeren ata-babalarymyzyň ýörelgesinden ugur alýan daýhanlarymyz “ak altynyň”, dänäniň, gant şugundyrynyň, gök we bakja ekinleriniň bereketli hasylyny ýetişdirýärler.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.