Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde gurnamaklarynda «Türkmeni

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen, ýurdumyzyň senagat toplumy ösýär, özgerýär.

 2021-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň hem-de Medeniýet, sport,syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň

Berkarar Diýarymyzyň ykdysady, syýasy we medeni ösüşleriniň binýady bolup durýan beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Balkan sement zawodynda kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň tagallasy bilen geçirilen baýramçylyk maslahaty buý

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Gurluşyk we senagat, Energetika we Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşleriniň bilelikde gurnamakla

Hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallasynyň netijesinde dünýäniň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şäherleriniň hatarynda öz ornuny pugtalandyrýan ak mermer li paýtagtymyz

Bäherden etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň halk hojalygy depginli ösdürilýär. Ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklary bilen birlikde, ýurdumyzyň himiýa senagatynyň önümçilik kuwwaty ýokarlanýar.

Bä­her­den et­ra­byn­da­ky Bä­her­den se­ment za­wo­dyn­da wa­gyz-ne­si­hat du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.