Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ata Watanymyzda döwrebap senagat düzümleriniň döredilmegine örän uly maýa goýumlary gönükdirilýär.

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip atlandyrylan 2023-nji ýylda Garaşsyz Watanymyzyň durmuşynda guwançly wakalar bolup geçýär. Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda halk hojalygymyzyň ähli pudaklarynda ýokary netijeler gazanylýar.

 Ählimize mälim bolşy ýaly, her ýylyň 7-nji ap­rel­inde mil­li se­ne­na­ma­myz­da orun alan bu se­ne dün­ýä­de sag­dyn we iş­jeň dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ni ber­ka­rar et­mek işin­de hal­ka­ra jem­gy­ýet­çi­lik bi­len raýdaş­ly­gy­ny gör­kez­ýän Bü­tin­dün­ýä sag­lyk gü­

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwletimizde adamlaryň ömrüni we saglygyny goramak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitlenendir.

Türkmenistanyň iň gadymy künjekleriniň birinde Köpetdagy etekläp oturan Arkadag şäheriniň pederlerimiziň şöhratly taryhynyň gözbaş alýan ýerinde kemala gelmegi ýurdumyzyň okgunly ösüşiniň üpjün edilip, ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylýandygyna, Garaşsyzlygynyň hem-de ö

     Türkmen halkynyň Milli Lideri, döwrümiziň Beýik şahsyýeti, Gahryman we mähriban Arkadagymyzyň döwletli ýoluny üstünlikli dowam etdirýän hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygyndaky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwr

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny artdyrmak, ýerli çig maldan taýýarlanylýan gurluşyk serişdeleriniň görnüşlerini köpeltmek, daşary ýurtlard

2023-nji ýylyň 23-nji fewralynda, penşenbe Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mejlisler zalynda Türkmenistanyň Gurlu

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň 2022-nji ýylyň 29-njy dekabrynda çykaran 18-105g belgili karary esasynda Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň k

2023-nji ýylyň 9-njy fewralynda, penşenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Mejlisi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem Türkmenistanyň Zenanlar birleşigini

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.