Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

Hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallasynyň netijesinde dünýäniň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şäherleriniň hatarynda öz ornuny pugtalandyrýan ak mermer li paýtagtymyz

Bäherden etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň halk hojalygy depginli ösdürilýär. Ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklary bilen birlikde, ýurdumyzyň himiýa senagatynyň önümçilik kuwwaty ýokarlanýar.

Bä­her­den et­ra­byn­da­ky Bä­her­den se­ment za­wo­dyn­da wa­gyz-ne­si­hat du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di.

Balkan sement zawodynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy tarapyndan bu kärhananyň işgärleriniň arasynda 100 metr aralyga ylgamak boýunça geçirilen ýaryşlar sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýänleriň barha köpelýändiginiň, sport çäreleriniň ýurdumyzyň ähli ulgamlaryn

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenist

Bu gün paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli şanly toý tutulýar. Bu güne sabyrsyzlyk bilen garaşdyk. Garaşsyzlyk ýyllarynda paýtagtymyzyň okgunly ösüşleri haýran galdyrýar.

Parahatçylygyň mekany bolan eziz Diýarymyzyň paýtagty Aşgabat Gahryman Arkadagymyzyň giň göwrümli, aýdyň maksatly beýik işleri netijesinde barha gözelleşýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurt Baştutanymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz ähli ugurlar boýunça gülläp ösýär, ýokary zähmet üstünlikleri gazanylýar. Halkymyzyň maddy hal-ýagdaýy barha gowulanýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.