Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

Ýakynda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň, Gurluşyk we senagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň hem-de «Tü

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli pudagynda zähmet çekýän adamlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz edýän maslahatlardyr duşuşyklar yzygiderli geçirilýär.

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Saglygy goraýyş, Ylym we bilim, Awtoulaglar we ýol hojalyk, Gurluşyk we senagat, Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geň

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de ýurdu­myz ok­gun­ly ös­ýär we yk­dy­sa­dy taý­dan bar­ha kuw­wat­lan­ýar.

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda “Türkmenistanyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň hem-de Türkme

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň bilelikde gur

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary, parasatly başlangyçlary bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzyň göwher gaşyna öwrülen paýtagty Aşgabat her bir baýramçylygy özüniň gaýtalanmajak görkanalygy bilen garşylaýar.

Her bir gününi bagtyýarlygyň, ruhubelentligiň ýakymy bilen garşylaýan türkmen halky hemişelik Bitaraplyk syýasaty esasynda ynsanperwerligiň, dost-doganlygyň ajaýyp ýörelgelerini dünýä ýaýýar.

Hemişelik Bitaraplyk eziz mekanymyza dünýäde parahatçylyk dörediji merkez hökmünde belent abraýa eýe bolmaga mümkinçilik berdi. Bu hukuk ýagdaýy häzirki wagtda dünýä döwletleri bilen dürli ugurlarda özara gatnaşyklary ýola goýmakda ähmiýetli orna eýedir.

Ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan berkarar Diýarymyzyň ykdysady kuwwatynyň durnukly ýokarlanýandygyny gurluşyk pudagynyň mysalynda hem doly görmek bolýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.