Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

    2023-nji ýylyň 3-nji fewralynda, anna güni Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilelikde Türkme

2023-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda, anna güni Türkmenistanyň  Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Gurluşyk we senagat  işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen   Türkmenis

Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlan-dyrmak hormatly Prezidentimiziň üstünlikli amala aşyrýan içeri we daşary syýasatynyň düýp özenini düzýär. Bu işler gurluşyk materiallaryny öndürýän pudaklary çalt depginler bilen ösdürmegiň hasabyna amala aşyrylýar.

Ahal welaýat häkimliginiň we Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň edara binalarynyň, Baýdak sütüniniň, Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň, dürli saglyk we bilim edaralarynyň, söwda we dynç alyş öýleriniň, myhmanhanalarynyň, umumy sany 250-den geçýän döwrebap, has o

Ýakynda­ Ahal we­la­ýa­ty­nyň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň we ýur­du­my­zyň ra­ýat­la­ry­nyň is­leg-ar­zuw­la­ry, Türkmenistanyň jem­gy­ýet­çi­lik bir­le­şik­le­ri­niň tek­lip­le­ri hem nazara alnyp, «Türk­me­nis­ta­nyň do­lan­dy­ryş-çäk gur­lu­şy­nyň me­se­le­le­ri­ni çöz­me­gi

Golaýda Arkadagly Ser­darymyzyň  gat­naş­ma­gyn­da paý­tag­ty­my­zyň Aşgabat şäheriniň gün­ba­tar  kün­je­gin­de tä­ze, döwre­bap ýa­şa­ýyş jaý ­top­lu­my­nyň, umu­my­  bi­lim berýän mek­de­biň, ça­ga­lar ba­gy­nyň, söw­da-dynç alyş mer­ke­zi­niň we beý­le­ki des­ga­la­

Türkmen halky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne tutumly we belent maksatlary nazarlaýan durmuş-ykdysady ösüşiň täze Maksatnamasy bilen gadam basdy.

Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda Seýdi şäherinde 24 öýli dört gatly ýaşaýyş jaýy ulanylmaga tabşyryldy. Bagtyýar maşgalalaryň 24-si üçin bu baýramçylyk goşa şatlyk getirdi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň peder ýolyny dowam edýän Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda eziz diýarymyzda toýdur-baýramlar giňden bellenip geçilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe köpasyrlyk taryhy şöhrata beslenen türkmen halky hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda bagtyýar geljeginiň binýadyny berkden tutýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.