Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

Türkmenistanyň iň gadymy künjekleriniň birinde Köpetdagy etekläp oturan Arkadag şäheriniň pederlerimiziň şöhratly taryhynyň gözbaş alýan ýerinde kemala gelmegi ýurdumyzyň okgunly ösüşiniň üpjün edilip, ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylýandygyna, Garaşsyzlygynyň hem-de ö

     Türkmen halkynyň Milli Lideri, döwrümiziň Beýik şahsyýeti, Gahryman we mähriban Arkadagymyzyň döwletli ýoluny üstünlikli dowam etdirýän hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygyndaky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwr

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny artdyrmak, ýerli çig maldan taýýarlanylýan gurluşyk serişdeleriniň görnüşlerini köpeltmek, daşary ýurtlard

2023-nji ýylyň 23-nji fewralynda, penşenbe Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mejlisler zalynda Türkmenistanyň Gurlu

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň 2022-nji ýylyň 29-njy dekabrynda çykaran 18-105g belgili karary esasynda Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň k

2023-nji ýylyň 9-njy fewralynda, penşenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Mejlisi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem Türkmenistanyň Zenanlar birleşigini

    2023-nji ýylyň 3-nji fewralynda, anna güni Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilelikde Türkme

2023-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda, anna güni Türkmenistanyň  Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Gurluşyk we senagat  işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen   Türkmenis

Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlan-dyrmak hormatly Prezidentimiziň üstünlikli amala aşyrýan içeri we daşary syýasatynyň düýp özenini düzýär. Bu işler gurluşyk materiallaryny öndürýän pudaklary çalt depginler bilen ösdürmegiň hasabyna amala aşyrylýar.

Ahal welaýat häkimliginiň we Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň edara binalarynyň, Baýdak sütüniniň, Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň, dürli saglyk we bilim edaralarynyň, söwda we dynç alyş öýleriniň, myhmanhanalarynyň, umumy sany 250-den geçýän döwrebap, has o

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.