Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

Golaýda Müsüriň Şarm-el-Şeýh şäherinde 120-den gowrak dünýä Liderleriniň gatnaşmagynda howa boýunça bütindünýä sammiti geçirildi.

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin 2022-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Hytaýyň paýtagty bolan Pekin şäherinde Germaniýanyň Kansleri Olaf Şols bilen duşuşyk geçirdi. Bu barada Hytaý Halk Respublikasynyň Merkezi telewideniýesi habar berdi.

Aşgabat günsaýyn görke beslenip, özüniň dünýäniň batly depginlerde ösýän şäherleriniň hataryndaky ornuny täze bina edilýän gurluşyk toplumlarynyň hasabyna has-da pugtalandyrýar.

2022-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Agrosenagat  işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň gurnamagynda  Aşgabat şäherinde d

2022-nji ýylyň 26-njy aprelinde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen

Behişdi bedewlerimiz halkymyzyň hemişelik göz guwanjy, toý gününde syrdaşy, kyn gününde ýakyn hemrasydyr. Bu gün olaryň at-owazasy has-da belende göterilip, ýurdumyzda atçylygy we atçylyk sportuny ösdürmekde giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.

Biziň etrabymyzyň tutuş ýurdumyz boýunça iň gowy etrap diýlip yglan edilmegi we ABŞ-nyň 1 million dollary möçberindäki pul baýragyna mynasyp bolmagy zähmet üstünlikleriniň ýakymly beýany boldy.

Ajap eýýamymyzda himiýa senagaty çalt depginlerde ösdürilýär. Bu işe “Maryazot” önümçilik birleşigimiziň hünärmenleridir işçileriniň saldamly goşantlaryny goşýandyklaryny ýatlamak ýakymlydyr.

Berkarar Watanymyzda her ýylyň ýaz we güýz aýlarynda köpçülikleýin bag nahallaryny oturtmak asylly däbe öwrüldi.

Ýakynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky «Bäherden» sement zawodynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň etrabyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda «Saglyk – ynsanyň baş baýlygy» diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.