Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

Bitaraplyk — döwletimiziň aýratyn halkara hukuk derejesidir.

Geçen hepdede Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşleriniň bilelikde guramaklarynda şu ýylyň 9-15-nji marty aralygynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş

Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň hem-de Gurluşyk we senagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän “Daýanç” sagaldyş merkezinde 9 — 15-nji mart aralygynda “Şanly Bitaraplyga — batly ga

Watanymyzyň abraý-mertebesini has-da belende galdyrmaga goşant goşmak ugrunda ýurdumyzda giň gerimli işler alnyp barylýar. Diýarymyzyň ähli künjeklerinde dürli maksatly desgalaryň gurluşyk işleri ýokary depginde alnyp barylýar.

Döwletli Diýaryň toýlarynyň goşa-goşadan gelýändigi hakyndaky jümlelere häli-şindi gabat gelýäris. Halkymyz dek düýnüň özünde Garaşsyzlyk baýramyny uly şatlyk-dabara bilen belledi.

Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleriniň güni mynasybetli Balkanabat şäherindäki «Ak ýol» toý dabaralary merkezinde «Balkanenergo» önümçilik birleşiginiň ýolbaşçylygynyň, kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň TDP-niň welaýat komiteti bilen bilelikde g

Türkmen halkynyň bähbitlerine wekilçilik edýän, ýokary wekilçilikli edara bolan Türkmenistanyň Halk Maslahaty demokratiýa, aýanlyk, adalatlylyk, kanunyň hökmürowanlygy, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryny ileri tutmak, adamyň we raýatyň kanunyň öňündäki deňl

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Awtoulaglar we ýol hojalygy işgärleriniň, Türkmenistanyň Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň, Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň, Türkmenistanyň Ylym

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy pudaklaryny ösdürmekde, ylmy-tehniki innowasiýalaryň gazananlaryna esaslanyp, täze belentliklere ýetmekde toplumyň işgärleriniň halal we tutanýerli zähmetini dabaralandyrmak m

Tejen şäheriniň 1500 orunlyk sport desgasynda şäher häkimliginiň, şäher sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň sportuň kiçi futbol görnüşi boýunça yglan eden «Altyn top» atly ýaryşy geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.