Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň keşbi gün-günden özgerýär.

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly ajaýyp eserini okanyňdan soň, ene hökmünde täsin tolgunmany başdan geçirýärsiň.

ROWAÇLYKLARYŇ JOŞGUNY BILEN

 

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi barha ýokarlanýar. Şäherlerimiziň, obalarymyzyň keşbi düýpli özgerýär.

«Tejenkarbamid» zawodynyň mejlisler jaýynda okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň hem-de zawodyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynda geçen maslahata degişli hünärmenler gatnaşdy.

Häzirki döwrüň ösen derejesi bizden ähli tarapdan kämilleşmegi talap edýär. Hormatly Prezidentimiz halkymyzyň milli aňyýetini kämilleşdirmekde uly wezipeleri goýýar. Şol ynama hötde gelmek Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň güllemegine goşant goşmakdyr.

Tejen şäherindäki «Tejenkarbamid» zawodynyň mejlisler jaýynda şäheriň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda maslahat geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň şanly wakalary mähriban Watanymyzyň abraý-mertebesini has belende galdyrýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan her bir tutumly işler dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan uly goldawa eýe bolýar.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi Daşoguz welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda dabaraly maslahat gurady.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.