Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

2022-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Awtoulaglar we ýol hojalyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň,Söwda we telekeçilik ugrynyň işgärleriniň kärdeşler ark

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gaz senagaty pudagy durnukly ösdürilýär.

2022-nji ýylyň 9-njy fewralynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda «Zähmeti goramak we howpsuz iş şertleriniň döredilmegi -  zähmetiň ýokary derejeli bol

Eziz Watanymyzyň baş şäheri ak mermerli Aşgabatda durmuşa geçirilýän şähergurluşyk-binagärlik maksatnamasynyň netijesinde gurulýan belent desgalar bu gün ähli halkymyzy buýsandyrýar, guwandyrýar.

Welaýat kitaphanasynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guramagynda hormatly Prezidentimiziň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýan belent wezipelerini ýerine ýetirmeklige bagyşlanan maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Demirbetonönümleri» zawody demirgazyk welaýatyň senagat pudagynyň iri düzüm bölekleriniň biri bolup, bu ýerde ýerli gurluşyk

Ajap eýýamymyzda Arkadag Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň syýasy, ykdysady we medeni durmuşynda düýpli özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar.

Ajap eýýamymyzyň ýeňişli ýyllary Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar. Kämil tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan döwrebap kärhanalarda döredijilikli zähmet joşup, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň ýokarlanmagyna saldamly goşant goşulýar.

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde gurnamaklarynda «Türkmeni

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen, ýurdumyzyň senagat toplumy ösýär, özgerýär.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.