Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

«Balkanabat» ýod zawodymyzda biraýlyga bagyşlap, jemgyýetçilik guramalarynyň, polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň wekilleriniň gatnaşmaklarynda wagyz-ündew maslahatyny geçirdik.

Gahryman Arkadagymyz «Ýurdumyzyň durmuşyndaky häzirki döwri ägirt uly gurluşyklaryň amala aşyrylýan döwri diýip atlandyrmak bolar» diýmek bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gurluşyk pudagynyň ösdürilmegine uly üns berýär, ýurdumyzda gözelligiň gözbaşy has

Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda Watanymyz ösüşiň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen öňe barýar. Ýyldan-ýyla täze ösüşlere, täze sepgitlere ýetýän Diýarymyzda toýlar goşa-goşadan gelýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, güneşli Diýarymyzda himiýa senagaty batly gadamlar bilen ösýär.

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Polimer önümleri» zawodynyň önümçilik ulgamlarynda häzirki zamanyň gaýragoýulmasyz wezipeleriniň biri bolan ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek meselesine aýratyn üns berilýär.

Hormatly Prezidentimiziň paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň demirgazygynda ýerleşýän kölüň kenarynda dynç alyş zolagyny döretmek başlangyjyny öňe sürenine entek kän wagt geçenok.

Türk­me­nis­ta­nyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Demirbetonönümleri» zawody ýerli gurluşykda giň­den ulanylýan gurluşyk serişdeleriniň öndürilişini artdyrmak, çykarylýan önümleriň görnüşlerini köpeltmek boýunça ýokary netijeler gazan

Şu gün Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň XXI Milli sport oýunlarynyň Aşgabat şäher tapgyry Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň “Gökje” sport toplumynda geçirildi. 

Halk arasynda giň­den ýaýran «Gurýan döwlet — gurply döwlet» diýen jümledende görnüşi ýaly, soň­ky ýyllarda ýurdumyz ägirt uly gurluşyk meýdançasyny ýady­ňa salýar.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, jemgyýetimizde täze üstünlikleri gazanmakda, ýurdumyzda oňyn ýörelgeleriň ösdürilmeginde, nesil terbiýesinde jemgyýetçilik-syýasy guramalaryň alyp barýan işleriniň möhüm orny bar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.