Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda, sişenbe güni Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komite

Ýurdumyza geljekki belent üstünlikleriň buşlukçysy bolup gelen täze 2023-nji ýylyň şygarynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi ähli ildeşlerimizi buýsandyrdy.

2023-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda, duşenbe güni Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda Türkmenistanyň Milli Geňe

2023-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda, anna güni Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda «Ýurdumyzyň kanun çykaryjylyk işi döwrüň ösüşleri bilen» atly maslahaty  geçiril

5-nji ýanwarda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň mejlisler zalynda 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi.

Gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýan, milli öwüşginlere baý mirasymyz dünýä medeniýetiniň kemala gelmegine we baýlaşmagyna uly goşant goşan ruhy çeşmeleriň biri hasaplanylýar.

Düýn Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Medeniýet ministrligi hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan welaýat, şäher etrap, oba merkezleriniň hem-de muzeý şahamçalarynyň arasynda yglan edilen «Ýurt parahatçylygy bi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzda kitaphana işini döwrebap ýaýbaňlandyrmakda, kitaphanalaryň kitap goruny mundan beýläk-de baýlaşdyrmakda derwaýys işler durmuşa ornaşdyrylýar.

YLMY-AMALYMASLAHAT

 

2022-nji ýylyň 7-nji dekabrynda “Aşgabat” söwda merkeziniň “Çaý” restoranynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi  hem-de Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetin

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.