Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

Ýañy ýakynda  Şabat etrap merkezi kitaphanasynda 

Gahryman Arkadagymyzyñ ,,Älem içre at gezer“ kitabyndaky“Akyl sandyklaryndan“käbir parasatly sözler.

Adamyň başarnygyny onuň eden,bitiren bir işindenem bilip bolar,häsiýetini welin köp ýyllaryň dowamynda hem öwrenmek kyndyr.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar”  ýylynda hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda milli medeniýetimizi, mirasymyzy ylmy esasda öwrenmek, ösdürmek we geljek nesillere ýetirmek, şonuň esasynda hem ruhy taýdan baý

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe  durmuşa geçirilýän giň möçberli maksatnamalaryň taryhy ähmiýetini halka ýaýmakda, türkmen edebiýatyny, sungatyny, medeniýetini, täze kämil eserler bilen baýlaşdyrmakda bagtyýar halkymyzyň agzybirligini, ýurt abadançyl

Bä­her­den et­rap be­den­ter­bi­ýe we sport bö­lü­mi­niň we et­rap kär­deş­ler arka­la­şyk­la­ry­nyň bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da Bä­her­den et­ra­by­nyň sport mek­de­bin­de ki­çi fut­bol we wo­leý­bol bo­ýun­ça et­ra­byň açyk bi­rin­ji­li­gi ge­çi­ril­di.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp wakalaryna beslenýän mähriban Diýarymyz müdimilik şan-şöhrata eýe bolýar.

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli Bäherden etrabynyň sport mekdebinde woleýbol boýunça etrabyň açyk birinjiligi geçirildi. Etrabyň bedenterbiýe we sport bölüminiň guramagynda bolan ýaryşa woleýbol boýunça klub toparlaryň birnäçesi gatnaşdy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň mukaddes başlangyçlaryny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyz ösüşleriň belent sepgitlerine çykyp, dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň hataryna ymykly goşuldy.

Häzirki Köneürgenç ady bilen atlandyrylýan, gadymy Gürgenjiň baý taryhy-medeni mirasy bar. Bu miraslar bolsa gündogaryň merjeni hasaplanan binagärlik ýadygärlikleridir.

Eziz Watanymyzda her bir raýatyň saglygyny goramak we pugtalandyrmak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden ornaşdyrmak ugrunda belent sepgitlere eýe bolup, bu ugurda Hormatly Prezidentimiz tarapyndan köpugurly işler dowam etdirilýär.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.