Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

Ýakynda ýatda galyjy pursatlara beslenen taryhy günleriň biri boldy.

2023-nji ýylyň 21-nji iýulynda, anna güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilelikde gurnamagynda türkmen halkyny

Medeniýet halkyň kalbydyr

Mähriban hem Gahryman Arkadagymyzyň howandarlygynda çap edilen “Paýhas çeşmesi” atly kitapda “Kitap geçeni, geljegi öwredýän dana”, “Kitap okaýanyň ruhy baý”, “Kitap eneň-ataň ýaly terbiýeçidir” diýlip kitabyň adamzadyň durmuşyndaky ornuna uly baha berilýär.

2023-nji ýylyň 4-8-nji iýuly aralygynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awazadaky “Daýanç” sagaldyş merkezinde çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň 3-nji tapgyrynda  çagalaryň arasynda "Arkadag Serda

Bu çäräniň baş maksady ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesiniň ähmiýetini giňden wagyz etmekden, bedenterbiýäniň we sportuň meşhurlygyny artdyrmakdan, parahatçylygyň hem-de gender deňliginiň manymazmunyny şöhlelendirmekden ybaratdyr.

Golaýda welaýat häkimliginiň tassyklan meýilnamasy esasynda welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Ýagşy terbiýe geljegiň aýnasydyr. Şonuň üçin-de, röwşen geljegimiziň dowamaty bolan ýaşlaryň sagdyn ruhly, berk bedenli, aň-düşünjeli bolup ýetişmeklerine mynasyp goşant goşmak her bir ynsanyň mukaddes borjy hasaplanýar.

Türk­men paý­tag­ty 12 ýa­şa çen­li og­lan-gyz­la­ryň ara­syn­da­ky ten­nis bo­ýun­ça Mer­ke­zi Azi­ýa ýurt­la­ry­nyň se­bit­le­ýin ýa­ry­şy­ny ka­bul ed­ýär

 

Türk­men paý­tag­ty 12 ýa­şa çen­li og­lan-gyz­la­ryň ara­syn­da­ky ten­nis bo­ýun­ça Mer­ke­zi Azi­ýa ýurt­la­ry­nyň se­bit­le­ýin ýa­ry­şy­ny ka­bul ed­ýär

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.