Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

Görogly etrap medeniýet merkeziniň mejlisler eýwanynda  Beýik ýeňişiň 78-ýyllygyna bagyşlanylyp aýdym-sazly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

GÖRKEZIŇ DÜNÝÄNIŇ GUDRATYN, DAGLAR

 

Daglar dünýäniň gudraty. Gatbar-gatbar daşlara siňip giden müňýyllyklaryň müňläp-müňläp syryny gujagyna siňdiren beýik daglar.

"Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly’’ ýylynda Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda sporty ösdürmek, sport görnüşlerini köpçülikleýin häsiýete eýe bolmagyny gazanmak we halkymyzyň aýratyn hem ýaşlaryň,  okuwçylaryň arasynda sporta bolan söýgini döretme

Haçan-da sungat eseri – haly, şaý-sep, keramiki eser ýa-da başga bir önüm kämil derejede ýerine ýetirilen bolsa, onuň ömri asyrlardan-asyrlara aşýar. Nesiller ondan görelde alyp, ene-atalarynyň özleri üçin ajaýyp nusgalary miras goýandyklaryna buýsanýarlar.

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Gyşky oýunlar sport toplumynda «Syn gerekdir gözele» diýen at bilen zenanlaryň duşuşygy geçirildi.

2023-nji ýylyň 20-nji martynda penşenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň, Tür

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň “Altyn-asyr: Türkmenistan” teleýaýlymy bilen bilelikde gurnamagynda Türkme

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda halkymyz Milli bahar baýramyny Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem döwlet derejesinde uly şatlyk-şowhun bilen belleýär.

2023-nji ýylyň 15-nji martynda, çarşenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Medeniýet sport syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bi

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginden, Demirýolçularyň Kärdeşler Arkalaşygyndan, «Türkmendemirýollary» döwlet kärhanasyndan, «Türkmendemirýoltaslama» taslama düzüşagtaryş in

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.