Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

Gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýan, milli öwüşginlere baý mirasymyz dünýä medeniýetiniň kemala gelmegine we baýlaşmagyna uly goşant goşan ruhy çeşmeleriň biri hasaplanylýar.

Düýn Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Medeniýet ministrligi hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan welaýat, şäher etrap, oba merkezleriniň hem-de muzeý şahamçalarynyň arasynda yglan edilen «Ýurt parahatçylygy bi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzda kitaphana işini döwrebap ýaýbaňlandyrmakda, kitaphanalaryň kitap goruny mundan beýläk-de baýlaşdyrmakda derwaýys işler durmuşa ornaşdyrylýar.

YLMY-AMALYMASLAHAT

 

2022-nji ýylyň 7-nji dekabrynda “Aşgabat” söwda merkeziniň “Çaý” restoranynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi  hem-de Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetin

Bäherden etrabynyň 30-njy orta mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy guraldy.

Gadymy türkmen topragynda syýahatçylygyň dürli ugurlary boýunça ünsüňi çekýän, ýatdan çykmajak täsir galdyrýan künjekler näçe diýseň bar. Şolaryň biri hem gojaman Hazaryň boýundaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagydyr.

Garaşsyz ýurdumyz arzyly arzuwlaryň hasyl bolýan ýurduna öwrüldi. Eziz Watanymyzda halkymyzyň geljeginiň has nurana bolmagy ugrunda irginsiz alada edilýär. Durmuşymyzyň gülleri bolan bagtyýar çagalar aýratyn mähir, söýgi, üns-alada bilen gurşalýar.

Güneşli Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda milli gymmatlyklarymyzy öwrenmäge, rejelemäge, aýawly saklap, geljekki nesillere ýetirmäge we wagyz etmäge giň mümkinçilikler döredilen.

«7/24. tm», № 46 (129), 13.11.2022

 

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.