Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçen 2020-nji ýylda Watanymyzyň gazanan giň gerimli üstünlikleri mynasybetli «Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» atly neşiriň nobatdaky 14-nji sany çykdy.

Daniýanyň Şa zenany Margrete II täze muzeý açdy.  Täze açylan muzeý ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyndaky Stiwens-Klint sebitinde guruldy. Şu ýerde Çiksulub meteoritiniň yzlaryny hem görüp bolýar.

Ýurdumyzda giňden bellenilip geçilen Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösü

Mukaddes Garaşsyzlygymyz halkymyzyň bagtyýarlygynyň gözbaşydyr. Her ýyl tylla güýzüň ilkinji aýynda berkarar döwletimiziň Garaşsyzlyk gününi dabaraly toý-baýram edip belläp geçýäris.

2022-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda  “Aşgabat” söwda merkeziniň “Şamelek”  toý mekanynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň k

Gürrüň Kerwengyran ýyldyzynyň döreýşi barada. Şonuň ýalam niçeme ýyllar geçse-de, pygamber hasasynyň yzynyň ýitip gitmeýşi barada.

TMÝG-niň Serdar etrap geňeşiniň, TKA-nyň Serdar etrap birleşmesiniň Serdar etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilen bilelikde guramagynda 2005-nji ýylda doglan oglan-gyzlaryň arasynda taekwondo ITF boýunça bäsleşik geçirildi.

Rahat SAMATOW, Türk­me­nis­ta­nyň­ Sport­ we ­ýaş­lar­ sy­ýa­sa­ty­ mi­nistr­li­gi­niň ­ýaş­lar­

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mejlisler zalynda ministrligiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň zenanlarynyň arasynda zenan mukaddesligi, düzgün-tertip, edep-ekram we ahlaklylyk barada «Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy ad

Daşoguz şäherine gol berip oturan sapaly ýerde ýerleşýän «Bagtyýar nesil» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde tomusky dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyry şatlyk-şowhuna beslenýär.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.