Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

Türkmen halky özüniň akyldar şahyr ogly Magtymgulynyň galdyran edebi-mirasyna uly sarpa goýýar. 2024-nji ýylda halkymyz Gündogaryň beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly hem-de ýokary guramaçylyk derejesinde belläp geçer.

Taryhy maglumatlara görä, tansyň döreýşi öz gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýar. Tans adamyň gündelik durmuşynda hemişelik endigine öwren ýöremek, ylgamak, egilmek, bökmek, pyrlanmak ýaly hereketlerinden ybaratdyr.

Bäherden etrap Sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň guramagynda etrap sport mekdebinde «2021–2025- nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň döwlet Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek maksady bilen stol tennisi we ýeňil atletika boýunça ýaryş geçiril

Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy umumadamzat nesliniň ruhy gymmatlygydyr. Beýik akyldar ynsan kowumynyň kalbynda, aňynda ynsanperwerligiň, hoşniýetliligiň dabaralanmagy üçin çäksiz uly hyzmatlary bitiren şahyrdyr.

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň «8-nji mart» daýhan birleşiginiň edermen gallaçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda etrap boýunça ilkinji bolup döwlete bugdaý tabşyrmak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler.

Ýakynda Änew şäherindäki Medeniýet öýünde «Çalsana, bagşy!» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

Häzirki wagtda türkmen medeniýetiniň we sungatynyň wekillerine döredijilik hem hünär ussatlyklaryny kämilleşdirmäge, täze-täze eserler bilen ruhy gymmatlyga teşne göwünleri gandyryp durmaga mümkinçilikleriň gapysy giňden açylýar.

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de de­mok­ra­tik, hu­kuk we dün­ýe­wi Türk­me­nis­tan döw­le­ti­miz­de mil­li ka­nun­çy­ly­gy has-da kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan giň möç­ber­li iş­ler do­wam ed­ýär.

Türk­me­nis­tan­da te­bi­ga­ty go­ra­mak, onuň baý­lyk­la­ry­ny re­je­li peý­da­lan­mak, daş­ky gur­şa­wy sag­dyn­laş­dyr­mak bo­ýun­ça alnyp barylýan iş­le­re mö­hüm we­zi­pe­le­riň ha­ta­ryn­da äh­mi­ýet be­ril­ýär.

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.