Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

«Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da daý­han­la­ry­my­zyň ýyl­bo­ýy çe­ken päk zäh­me­ti ýe­ri­ne düş­di.

Zerim bar, zergärim bar, Bagtyýar zamanam bar

Bol hasylly meýdanlarda galla oragynyň gyzgalaňly dowam edýän häzirki günlerinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat we etrap birleşmeleriniň wekilleri hem zähmetkeşleriň armasyny ýetirýärler.

Türkmen halky goňşusy bilen okaraly, çörekli gatnaşmagy gowy görýän halk. Goňşy aralykda gatnaýan okara bolsa, özi bilen bile iki tarapa-da rysgal, bereket eçilýär. Netijede, ýürekleriň ýakyn bolşy ýaly, halklaryň saçakly gatnaşyklary ýygjamlaşýar.

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 8-nji mart, Parahat, Görelde, M.Hojamamedow adyndaky daýhan birleşiklerinde «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda gowaça ekişini üstünlikli alyp barýarlar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda her bir raýatyň saglygyny gorap saklamak bähbidine gönükdirilen netijeli işler alnyp barylýar.

Golaýda Mary welaýatynyň Mary şäherindäki 8-nji sport mekdebinde welaýatyň mekdep okuwçylarynyň gatnaşmaklarynda «Çagalar biziň geljegimizdir» ady bilen sportuň birnäçe görnüşi boýunça bäsleşik geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda milli kanunçylygy kämilleşdirmek ugrunda giň möçberli işler üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiziň 3-nji maýda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynda bagtyýar ýaşaýjylarymyzyň teklibi esasynda, welaýatymyzyň Ruhubelent etrabynda metjidiň we sadaka bermäge niýetlenen binanyň gurulmagy boýunça beren tabşyryklary raýatlarymyzyň göwün guşuny

Ak bugdaý etrabynyň ak ekin ussatlary şu ýyl guşgursak ak bugdaýyň bol hasylyny ýetişdirdiler hem-de orak möwsümine taýýarlykly girişdiler.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.