Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

Hormatly Prezidentimiziň orak möwsümine beren ak patasyndan ruhlanyp, bu jogapkärli işe 3-nji iýunda başlan welaýatymyzyň gallaçy daýhanlary häzirki günlerde däne oragyny guramaçylykly alyp barýarlar.

Ýakynda Balkan welaýatynyň Hazar şäherinde TKA-nyň şäher birleşmesiniň göçme kubogyny almak ugrunda sportuň futbol görnüşi boýunça bäsleşik geçirildi.

Tomus paslynda howanyň gyzmagy zerarly öri meýdanlarynda, oba hojalyk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilýän we galla hasylynyň ýygnalýan döwründe ýangyna garşy göreş çärelerini güýçlendirmek zerur bolup durýar.

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň 2-nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebinde Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanyp orta mekdepleriň arasynda basketbol boýunça 2004 – 2007-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň gatnaşmagynda etrabyň birinjiligi ugrunda ýaryş ge

Ene-mamalarymyzyň zehin-yhlasyndan döreýän ajaýyp halylarymyz halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň naýbaşy nusgalarynyň biridir.

GÖKDEPE. Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky Medeniýet köşgünde «Kak daragyň, batly ýaňlansyn sesi» ady bilen welaýat derejesinde geçirilen baýramçylyk dabarasy täsirliligi bilen tapawutlandy.

Gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan türkmen halylary halkymyzyň milli sungatynyň naýbaşy nusgasy hökmünde umumadamzat medeniýetiniň genji-hazynasyny baýlaşdyryp gelipdir.

2022-nji ýylyň 16-njy maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen Türkmenistanyň K

«Zähmeti goramak — sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir» atly çäräniň esasy maksady işgärleriň zähmetini we saglygyny goramak, degişli önümçilik şertlerini döretmek, olaryň dynç alşyny guramak, durmuş goraglylygyny, tehniki howpsuzlyk kadalaryny berjaý etmek boýun

2022-nji ýylyň 29-njy aprelinde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeş

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.