Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň KA-sy

Arkadagly Serdarymyzyň gaz senagaty pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagyna uly üns bermegi tebigy gazyň akymynyň artdyrylmagyna, ýokary netijeleriniň gazanylmagyna ýardam berýär.

«Türkmennebit» döwlet konserniniň düzüminde zähmet çekýän merdana nebitçiler Watanymyzyň ykdysady taýdan has-da kuwwatlanmagyna öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda ösüşiň täze tapgyryna gadam basan ýurdumyz bu gün dünýäde parahatçylygyň, dostlugyň, özara düşünişmegiň berkarar bolmagy ugrunda hemişe alada edýär, ýakyn-alys döwletler bilen hoşniýetli, birek-birege sarpa goýmaga, deňhukuklylyga

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň döredip berýän ajaýyp şert-mümkinçilikleriniň netijesinde ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesi rowaçlanyp, sport we köpçülikleýin bedenterbiýe bilen meşgullanýan raýatlaryň, esasan hem ýaşlaryň san

Eziz Diýarymyzda sagdyn durmuş ýörelgesine eýermek, sport bilen meşgullanmak halkymyzyň hemrasyna öwrüldi.

Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi, Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi, Awtoulaglar we ýol hojalyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygyny

«7/24. tm», № 46 (129), 13.11.2022

 

«Döwlet adam üçindir!» diýen ajaýyp taglymatyň dabaralanmagy bilen, halkymyzyň abadan, bolelin durmuşda ýaşamagyny, halal zähmetiniň hözirini görmegini üpjün  etmäge gönükdirilýän özgertmeleriň netijesinde her bir günümiz bagtyýarlyga beslenýär.

Hormatly Prezidentimiziň daşky gurşawyň goraglylygyny, ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek babatda durmuşa geçirýän tutumlary ýurdumyzy bagy-bossanlyga büremekde, tebigy tokaýlyklary gorap saklamakda we beýleki giň möçberli işlerde öz aýdyň beýanyny tapýar.

Hormatly Prezidentimiziň dünýä nusgalyk tutumlary netijesinde ajaýyp döwrümiz şanly wakalara beslenýär. Ata Watanymyzyň ykdysadyýeti ösýär, ähli pudaklarda uly üstünlikler gazanylýar.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.