Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň KA-sy

Üç asyrlyk hatyrasy bellenilýän Pyragy atamyzyň at-owazasyny ýurdumyza hem-de  dünýä ýaýmakda ýurdumyzyň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bir hatarda Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalary we işgärleri hem öz gujur-gaýratlaryny gaýgyrmaýarlar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ata Watanymyz ösüşiň ak ýoly bilen ynamly öňe barýar.

Garaşsyz hemişelik Bitarap Turkmenistan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda bu gün beýik taryhy döwre gadam basyp, gurmak we döretmek, innowasiýalary özleşdirip, döwrebap

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” şygary astynda geçen 2023-nji ýyl uly üstünlikler bilen tamam­landy.  

14-nji dekabr Nebitgaz senagaty we we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler jaýynda dabaraly çäre geçirildi. Oňa welaýatyň degişli toplumyň ýolbaşçylary, edara-kärhanalarynyň işgärleri we hünärmenleri gatnaşdylar.

Hazar deňziniň türkmen kenaryny bezeýän “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç almaga gelýänleriň sany barha artýar. Olar dynç alyş we sagaldyş binalarynda döredilen ähli amatlyklardan peýdalanýarlar.

Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň bagtyýar talyby Söhbet Annageldiýewiň "Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda"  Ýaşlar baýragynyň eýesi bolmagy mekdebimiziň mygallymlarwe  talyplar köpçüligini çäksiz begendirdi. Gazanan üstünligi bilen S.

Maşgala jemgyýetiň durnuklylygyny, ykdysady we ruhy ösüşini aýgytly derejede kesgitleýän wajyp institut bolup durýar. Her bir döwlet onuň berkemegine we abadançylygyna ýardam etmek bilen, öz ösüşiniň esasy wezipelerini çözýär.

Il-günüňe ak ýürekden hyzmat etmek, ýagşy işleri durmuşa geçirmek, birek-birege hemaýat etmek ýaly türkmeniň köki-damaryna siňen, ähmiýetini hiç haçan ýitirmeýän nusgalyk häsiýetleri jemgyýetimiziň baýlygydyr.

4-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýylyň-ýylyna guramaçylykly geçirilýän ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.