Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň KA-sy

Balkanabat şäherindäki «Аk ýol» toý mekanynda «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Balkangazüpjünçilik» müdirliginiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy tarapyndan geçirilen aýdym-sazly çäre Milli bahar baýramyna bagyşlanyldy.

Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi tarapyndan Milli bahar baýramy mynasybetli «Ýaşyl begres düşäp jümle-jahana

Bulut oýnap, belent daglaň başynda,

Tebigata läle-reýhan dolandy,

Çeşme-çaýlar şaglap dolup daşanda,

«Türkmennebit» DK-nyň kärdeşler arkalaşyklary komiteti bilen zenanlar guramasynyň bilelikdäki guramaçylygynda Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde ýerleşýän Nebitçiler medeniýet köşgünde Halkara zenanlar güni mynasybetli «Berkarar döwletiň sarpaly zenanlary siz» ady

«Türkmengaz» DK-nyň Medeni-işewürlik merkezinde Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, nebitgaz toplumynyň pudaklarynyň ilkinji zenanlar guramalary tarapyndan «Zenan diýmek dünýedir, çünki zenan enedir!» atly

Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň mejlisler jaýynda okuw mekdebiniň hem-de kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda «Mukaddes ynama wepaly ýaşlar» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, Türkmenistanyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi tarapyndan «Zähmeti goramakda kärdeşler arkalaşy

Biz «Nebit-gaz» gazetiniň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň dürli düzümlerinde zähmet çekýän hem-de kärdeşleriniň we jemgyýetiň hormatyna mynasyp bolan zähmetkeşler barada gürrüň bermegimizi dowam edýäris.

Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» — beýik ynam, uly buýsanç, mukaddes borç» atly maslahat geçirildi.

Ýurdumyzda möhüm syýasy-jemgyýetçilik waka — Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleri ýokary derejede dowam edýär. Saýlawlar 26-njy martda geçiriler.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.