Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň KA-sy

Tygşytly peýalanalyň

 

Garaşsyz döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň beýleki pudaklary bilen birlikde, gaz senagaty pudagy depginli ösdürilýär. Mawy ýangyjyň akymynyň ýokarlandyrylmagynda kärhanamyzyň gazçylary ýokary görkezijileri gazanýarlar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda kärdeşler arkalaşygynyň ylym we bilim işgärleriniň Gyzylarbat etrabynyň Geňeşi tarapyndan bilim we terbiýeçilik edaralarynyň täze 2023 — 2024-nji okuw ýy­ly­na taý­ýarlyk dereje

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň gaz senagaty ösüşli menziller bilen ynamly öňe barýar. Soňky ýyllarda halk hojalygynyň bu iri pudagy depginli ösýän pudaklaryň birine öwrülip, tebigy gazyň akymy ýylsaýyn artdyrylýar.

Ýurdumyzyň daýanjy, buýsanjy, geljegi bolan ýaşlar hakyndaky alada Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda alnyp barylýan döwlet syýasatynda uly ähmiýet berilýän ugurlaryň biri bolup durýar.

Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly täze kitabynyň halkymyza gowuşmagy biziň her birimiziň buýsançly başymyzy gök diredip, täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy. Täze kitap hormatly Arkadagymyzyň gymmatly eserleriniň üstüni ýetirdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň tomusky dynç alyş möwsümi türkmen tebigatynyň iň ajaýyp künjekleriniň biri bolan Gökdere jülgesinde dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz döwlet başyna geçen ilkinji gününden başlap, milli ykdysadyýetiň durnukly ösüşini üpjün etmek, türkmen halkynyň her bir raýatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça möhüm wezipeleri öňe sürdi.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe öz halkyny çogly Gün kibi sahawat nury bilen çoýýan hormatly Prezidentimiziň her bir beýik başlangyçlary we giň möçberli döwletli tutumlary il-günümizi abadan, parahat hem-de bolelin bagtyýar durmuşda ýaşatmaklyga

“Maryazot” önümçilik birleşigimiziň zähmetsöýer adamlary üstümizdäki — Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda mineral dökünleri öndürmekde ýokary netijeleri gazanýarlar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.