Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň KA-sy

Ajap eýýamymyzda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzda ykdysady özgertmeler giň gerime eýe boldy. Kämil tehnologiýaly önümçilik kuwwatlyklary işe girizildi. Şeýle özgertmeleriň bähbitli täsiri gaz senagaty pudagynda-da aýdyň duýulýar.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda «Arkadagly döwürde bagtyýardyr zenanlar» atly maslahat geçirildi.

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi edara binasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli hem-de «Nebit-gaz» gazetiniň döredilmeginiň 10 ýyllygyna bagyşlanyp yglan edilen «Nurly şuglasyny saçyp äleme — Garaşsyzlyk bagt getirdi ilime» atly bäsleşigiň jemi jem

«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Ulaglar kärhana- synda dürli kesp-kärli işgärler awtoulaglary ýokary hilli abatlamak ugrunda tutanýerli zähmet çekýärler.

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda benzin öndürmekde geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 158.9 göterim ösüş depgini üpjün edildi. Şeýle oňyn görkezijiler beýleki geçginli önümleri öndürmekde-de gazanyldy.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz bedew bady bilen ösýär, özgerýär.

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy (öňki «Türkmengeologiýa» müdirligi, «Türkmengeologiýa» geologiýa-gözleg işleri boýunça önümçilik birleşigi) 1938-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda Orta Aziýa geologiýa tresti ýapylandan soň döredildi.

Döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly toýunyň öň ýanyndaky günlerde baş baýramymyzy mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşy almak kärhanamyzyň hünärmenleriniňdir sürüjileriniň her biriniň asylly maksady bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ähli pudaklar uly ösüşlere beslenýär.

Häzirki wagtda trestimiziň işçileri Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň ýurdumyzyň çäginden geçýän böleginde gurluşyk-gurnama işlerini tamamlaýjy tapgyrynda alyp barýarlar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.