Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Saglygy goraýyş işgärleriniň KA-sy

Adam hakdaky alada Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda-da giňden ýaýbaňlandyrylýar. Bu alada il-günümiziň abadan, bolelin durmuşda ýaşap, tutanýerli zähmet çekmegine zerur şertleriň döredilmeginde jemlenýär.

Ýurdumyzyň ilatynyň saglygyny goramak halkymyzyň abadan, bagtyýar ýaşaýyş-durmuşyny üpjün etmekde üstünlikli amala aşyrylýan işleriň möhüm bölegidir.

Ispaniýa döwleti Ýewropanyň ylym-bilim ojaklarynyň biri bolmak bilen, döwrebap tehnomerkezleri, innowasion çemeleşmeleri bilen dünýä meşhurlyk gazanandyr.

Hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, gijelerine düýş görmek ähtimallygy has ýokary bolýar. Şol bir wagtyň özünde, dem alyş ýollarynyň agyr keselinden ejir çekýän adamlar gijelerine bolşy ýaly, gündizlerine hem düýş görüp bilerler.

   Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde 2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 10-11-ne Söwda-senagat ed

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen dokuz aýynda bitirilen işleriň jemlerine we öňde duran wezipelere bagyşlanyp geçirilen Hökümet mejlisinde hormatly Prezidentimiziň buşlan hoş habary göwnümizi ganatlandyrdy.

Täze taryhy eýýamymyzda Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ähli ulgamlar bilen deň hatarda saglygy goraýyş ulgamynyň ösüşine-de aýratyn ähmiýet berilýär.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň, Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň      bilelikde gurnamagynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda raýatlaryň saglygy baradaky edýän atalyk aladalary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň saglygyny goramak, keselleriň öňüni almak, ynsan ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak, «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, halkara guramalar bilen bu ugurda hyzmatdaşlygy ýola goýmak ugrund

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyz bolelin durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar. Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda ýurdumyz ähli ugurlar boýunça bedew bady bilen öňe barýar.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.