Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Saglygy goraýyş işgärleriniň KA-sy

        Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni bagtyýar  halkymyzyň ýatlarynda uzak wagtlap saklanjak taryhy wakalara beslenýär.

Golaýda Daşoguz welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Daşoguz şäheriniň 5-nji sport mekdebi bilen bilelikde guramagynda boks boýunça 2005 – 2008-nji ýyllarda doglan oglan-gyzlaryň arasynda ýaryş geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy  döwründe «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynyň 17-nji fewralynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň bilelikde gurnamaklarynda Hormatly Pr

2023-nji ýylyň 9-njy fewralynda, penşenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Mejlisi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bileli

Şu gün Daşoguz welaýat Köpugurly hassahanasynda Özbegistan Respublikasynda önderilen “Tiz kömek” awtoulaglarynyň gelip gowuşmagy mynsybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda S.A Nyýazow adyndaky Bejeriş maslahat beriş merkeziniň Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň Türkmenistanyň Jemgyýe

Arzuwlaryň wysala gowuşýan ajaýyp zamanasynda Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda il bähbitli beýik işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Halkyň bähbidinden ugur alýan beýik özgertmeler berkarar döwletimiziň bagtyýar geljegini üpjün etmäge gönükdirilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladalary bilen, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ählitaraplaýyn ösdürilmegine, halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilen uly ähmiýetli işler alnyp barylýar.

Daşoguz welaýat köpugurly hassahanasynda welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, TDP-niň welaýat komitetiniň bilelikde guramagynda öňdebaryjy saglygy goraýyş işgärleriniň gatnaşmagynda baýramçylyk maslahaty geçirildi.

2022-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahaty hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Te

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.