Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Saglygy goraýyş işgärleriniň KA-sy

Hormatly Prezidentimziň bize sowgat beren “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň 13-nji jildi Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň hünär baýramyna ajaýyp sowgat boldy.

2021-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň   Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birl

Käşiriň ähli görnüşleri kletçatkalara, şekere, efir ýaglaryna baýdyr. Käşiriň esasy gymmatlygy adam bedeninde A witaminine öwrülýän beta-karotiniň (A prowitamini) esasy çeşmesi bolup durýanlygyndadyr.

«Sport» we «saglyk» diýen düşünjeler aslynda bir bitewülige eýe bolup, onuň gözbaşynda adamzadyň sagdyn hem bagtyýar durmuşda ýaşamagy jemlenendir.

Ýyllaryň geçmegi bilen, adam garrap, beden synalarynyň gurbaty gaçyp başlaýar. Bu tebigy kanunalaýyklykdyr. Ýöne beden synalarynyň tiz garramagynyň öňüni alyp bolýandygy alymlar tarapyndan subut edilendir.

Güýz we gyş pasyllarynda howanyň sowamagy, ygally, aýazly günleriň agdyklyk etmegi zerarly il atarasynda sowuklama keseliniň dürli görnüşiniň ýüze çykmak ähtimallygy artýar.

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň XIII jiltiniň neşir edilmegi saglygy goraýyş işgärleriniň hünär baýramyna, tutuş halkymyza özboluşly sowgat boldy.

Sagdyn durmuş ýörelgesine berk eýerýän hormatly Prezidentimiz türkmen ýaşlaryna we ähli watandaşlarymyza nusga görkezip, sportuň dürli görnüşleri boýunça meşgullanýar.

Saglyk bilen ýaşalan günleriň höziri bir başga. Saglygyň gadyryny bilýän halkymyz elmydama sagdyn durmuş ýörelgelerine berk eýerip gelýär.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda adamyň saglygyny goramaga we keselleriň öňüni almaga, halkymyza edilýän saglygy goraýyş hyzmatynyň hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreler giň gerime eýe bolýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.