Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Saglygy goraýyş işgärleriniň KA-sy

Her ýyl giňden bellenilip geçilýän Halkara zenanlar gününi ýokary derejede geçirmek maksady bilen welaýat saglygy goraýyş müdirligi we saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň Türkmenabat şäher geňeşi bilen bil

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwrüniň her güni toýdyr baýramlara şanly senelere haýyr sahabat işlere beslenýär.

Şu günler saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenabat şäheriniň ilkinji guramalarynda hem hasabat ýygnaklary guramacylykly geçirilýär. Bu ýygnak Lebap welaýatynyň Köpugurly hassahanasynda bellenen tertipde geçirildi.

“Pähim –paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň ilkinji günleri ýagny şu günler ähli jemgyýetçilik guramalarda bolşy ýaly TKA-nyň Akdepe etrap birleşmesiniň ýörite tassyklanan meýilnamasy esasynda etrabyň edara kärhanalarynyň KA-nyň ilkinji guramalarynda hasabat ýygnak

Hormatly Gahryman Arkadagymyzyň, Hormatly Gahryman Arkadagly Serdarymyzyň  ýolbaşçylygynda  Berkarar  döwletimiziň  bagtyýarlyk zamanynyň Täze galkynyşy döwründe  halkymyzyň  hal- ýagdaýyny  mundan  beýläk  hem  gowylandyrmak, ýaramaz  endikleri  düýpgöter  aýyrmak,  ad

Arkadagly Serdarymyzyň geljegi nazarlaýan  oňyn başlangyçlarynyň esasynda ýurdumyzda döwlet syýasatynyň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, Watanymyzyň geljegi hökmünde garalýan ýaşlar babatda amala aşyrylýan özgertmeler, edilýän aladalar biz ýaşlaryň ruhuny galkyndyryp, ýurdu

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni uly ösüşlere we täzeçil üstünliklere beslenýär.

   Daşoguz şäheriniň Köpugurly hassahansynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tertipnamasyna esaslanyp, hasabat ýygnagy geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar Berdimuhamedow:

 Dana Pyragynyň ynsanperwerligi, halallygy,

Daşoguz welaýat Köpugurly hassahanasynyň mejlisler zalynda welaýatyň saglgy goraýyş işgärleriniň gatnaşmaklarynda Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetiniň, Daşoguz welaýat Saglygy goraýyş, Dermanhana müdürlikleriniň, hem-de Türkmenistanyň Magty

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.