Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň KA-sy

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde gurnamaklarynda «Türkmeni

Ýurduň dünýä ykdysadyýetinde tutýan orny onuň daşary söwda dolanyşygynyň möçberi bilen, has takygy, dünýä bazarynda tutýan orny bilen kesgitlenýär.

9-njy okt­ýabr­da Söw­da toplu­my­nyň mej­lis­ler za­lyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we te­le­ke­çi­lik ug­ru­nyň iş­gär­leri­niň KA-nyň Ge­ňe­şi­niň, Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň il­kinji De­mok­ra­tik par­ti­ýa

2021-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Söwda toplumynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrli

Hormatly  Prezidentimiz 2021-nji  ýylyň 3-nji oktýabrynda Saglyk ýoluny   geçip, sport maşklary bilen meşgullandy we welosipedli gezelenç etdi.

15-nji sent­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­giniň Baş­lan­gyç hü­när okuw mek­de­bin­de ministr­li­giň De­mok­ra­tik par­ti­ýa­sy­nyň il­kin­ji gu­ra­ma­sy­nyň hem-de Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we te­le­ke­çi­lik u

Da­şa­ry söw­da sy­ýa­saty da­şa­ry ýurt­lar bi­len söw­da gat­na­şyk­la­ry­ny ös­dür­mä­ge tä­si­ri­ni ýetir­ýän çä­re­le­riň toplu­my­dyr.

Ge­çen hep­de Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dysa­dy ara­gat­na­şyk­lar ministrliginiň Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ber­ka­rar­lyk et­ra­by­nyň Azyk söw­da kär­ha­na­sy­nyň KA-nyň il­kin­ji gu­ra­ma­sy­nyň gu­ra­ma­gyn­da wa­gyz-ne­si­hat du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di.

Ine, tomusky dynç alyş döwri ahyrlap barýar. Muny awgust aýynda ene-atalaryň we çagalaryň täze okuw ýylyna taýýarlanmaga howlukmalaryndan duýmak bolýar. Nesip bolsa, ýene sanlyja günden täze 2021-2022-nji okuw ýylyna badalga berler.

Agzybirligiň hem jebisligiň, erkinligiň hem mizemez ynamyň kepili bolan milli Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramynyň uludan toýlanýan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň her güni şanly wakalara, uly üstünliklere beslenýär.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.