Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň KA-sy

    Garaşsyz hemişelik Bitarap ýurdymyzyň belent sepgitlerine, ata-babalarymyzadan miras galan medeni gymmatlyklarymyzy we sagyn durmuş ýörelgelerini, hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň bolelin ýaşamagy ugrunda alyp barýan oňyn işleriniň many- mazmunyny zähmet köpçilik

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly hem öňdengörüjilikli Baştutanlygynda ata-babalarymyzyň “Saglygym-baýlygym” diýen pähiminden ugur alyp alnyp,halkymyzyň saglygy ugrunda ägirt uly işler du

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe senagatda, halk hojalygynda we ykdysadyýetdäki durnukly bütewi ösüş Watanymyzyň kuwwatyny has-da berkidýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe yglan edilen “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň sazlaşykly ösmeginde, halkymyzyň abad

Gahryman Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň başlangyjy bilen bu ýyl “Pähim paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly diýip yglan edildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutup bilýän, bäsleşige ukyply, ýokary hilli önümleri öz döwletimizde öndürip, şonuň hasabyna içki bazarlarymyzda haryt bolçulygyny  döretmek, şeýle-hem

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy dӧwriniň ajaýyp menzili bolan  “Pähim Paýhas ummany – Magtymguly Pyragy” ýylynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ugurlarynda ӧňegidişlikleriň gazanylmagy, ilatyň durmuş-ýaşaýyş şertleriniň ýokary derejesini üpjün etmek babatyn

Ýö­re­me­giň adam sag­ly­gy­na peý­da­ly­dy­gy­ny hem­mä­miz bil­ýän bol­sak ge­rek. Ýö­re­mek ar­tyk­maç ag­ram­dan dyn­ma­ga, beý­ni­niň iş­jeň­li­gi­ni art­dyr­ma­ga hem-de ýü­rek-da­mar bi­len bag­ly keselleriň öňüni almaga ýar­dam ed­ýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy dӧwriniň ajaýyp menzili bolan  “Pähim Paýhas ummany – Magtymguly Pyragy” ýylynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ugurlarynda ӧňegidişlikleriň gazanylmagy, ilatyň durmuş-ýaşaýyş şertleriniň ýokary derejesini üpjün etmek babatyn

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.