Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň KA-sy

2023-nji ýylyň 28-nji fewralynda, sişenbe güni Jemagat hojalygy müdirliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen Jemagat hojalygy müdirligi bilelikdäki gurnamaklarynda

Golaýda öňdebaryjy jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň  Galkynyşy döwründe öňdebaryjy Jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky XIII gurultaýy geçirildi.

Türkmenistanyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda  Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň mejlisler zalynda Pudaklaýyn kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşinde hasabynda durýan kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalar

        Biziň ata Watanymyz öz Garaşsyzlygyny alan gününden bäri ýurdumyzda döwlet häkimiýet edaralarynyň ulgamy hem döwre görä yzygiderli kämilleşdirilip gelinýär.

2023-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda, duşenbe güni Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda Türkmenistanyň Milli Geňe

Dostluk iki bedende ýaşaýan bir ruh, iki ruhda ýaşaýan bir bedendir.

* * *

Dostuňa-da, duşmanyňa-da kömek et, eger şeýle etseň, has ýakyn dost gazanarsyň. * * *

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylyny ene toprakdan bol hasyl almakda ýokary görkezijileri gazanmak bilen jemleýän babadaýhanlarymyz Täze ýyl baýramyna zähmet sowgatly geldiler.

Hyzmat ulgamy işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz şäher Geňeşiniň «Daşoguzşäheragyzsuw» müdirliginiň, Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäheriniň «Demirbetonönümleri» zawodynyň hem-de «Daşoguzpoçta» welaýat kärhanasynyň Kär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda, Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir!” diýen şygarynyň dowamat dowamy bolan Arkadagly Serdarymyzyň “Watan diňe halky bilen Watandyr!” “Döwlet diňe halky bilen döwletdir” diýe

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.