Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň KA-sy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ekologiýa babatda bitirilýän toplumlaýyn işler häzirki wagtda oňyn netijelerini berýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz Diýarymyzda ulus-ilimizi buýsandyrýan, göwünleri guwanja besleýän şatlykly wakalar ýygy-ýygydan bolýar.

Ýurdumyzda raýatlaryň abadan durmuşda ýaşamaklary ugrunda taýsyz tagallalar edilýär. Şeýle ilhalar işler döwlet Baştutanymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen dünýä nusgalyk ýörelgesinden gözbaş alýar.

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlap çykaran

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Gurluşyk we senagat, Energetika we Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşleriniň bilelikde gurnamakla

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi Aşgabat şäheriniň häkimligi bilen bilelikde gurnamaklarynda “2021 nji ýyl, Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynd

Arkadag Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda abadan ertiriniň binýadyny berkden tutýan türkmen halky döredijilikli zähmet çekýär. Şeýle tutanýerli zähmetiň netijesinde ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty artyp, halkymyzyň maddy hal-ýagdaýy ýokarlanýar.

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde  Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň

Welosiped sporty dünýäde sportuň iň giň ýaýran görnüşleriniň biridir. Türkmenistanda hem onuň uzak taryhy bar.

Go­laý­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň şan-şöh­ra­ty dünýä ýa­ýy­lan türk­men be­dew­le­ri­niň, türk­men ala­ba­ýy­nyň hem-de türk­men ha­ly­la­ry­nyň şöh­rat­ly ta­ry­hy­ny öw­ren­mek, ab­ra­ýy­ny has-da be­len­de gal­dyr­mak ba­ra­da öň­de goý­ýan we­zi­pe­le­rin­den

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.