Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň KA-sy

            Türkmenistan Garaşsyzlygyny alan ilkinji gunlerinden başlap, halkara gatnaşyklarynda ykrar edilen  binýatlyk ýörelgeleri bolan  hoşniýetli goňşuçylyk “Açyk gapylar” goňşy döwletleriň  içerki işlerine  goşulyşmazlyk, birek-birek bilen özara  bähbitli  hyzmatd

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda Gündogaryň meşhur şahyrlary Firdöwsi, Nizami, Alişer Nowaýy, Rubagy ýaly beýik şahsyýetleriň  hatarynda duran türkmen halkynyň edebiýatynda öçmejek yz galdyran beýik akyldar Magtymguly-Pyragynyň 300 ýyllyk t

Häzirki tehnologiýalaryň ösen döwründe adamlaryň durmuş we iş şertleri yzygiderli gowulanýar we kämilleşýär. Muňa garamazdan ösen şäherlerde gündelik durmuşyň tizligine, täzeliklerine öwrenişmek aňsat däl.

Şeýle mowzuk bilen Daşoguz welaýat häkimliginde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy-syýasy ähmiýetini wagyz-nesihat etmek maksady bilen hoşallyk maslahaty geçirildi.

Çekseň zähmet, ýagar rehnet

 

Türkmenistanda tebigaty goramak, onuň tebigy baýlyklaryny rejeli peýdalanmak we gorap saklamak, daşky gurşawy sagdynlaşdyrmak döwlet syýasatynyň möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar.

Gür baga bürenýän arassa, abadan köçeler şäher-obalarymyzyň görküne görk goşýar. Mary şäheriniň şeýle görkana görnüşi müdirligimiziň zähmetsöýer adamlarynyň, ýadawsyz yhlas-tagallalarynyň miwesidir.

Şu günler her ýyl ýurdumyzda yglan edilýän «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly ýol hereketiniň howpsuzlygy baradaky çäreleiň biraýlygy geçirilýär.

Gözbaşyny Oguz han atamyzdan alyp gaýdýan türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden syzylyp, biziň şu günlerimize gelip ýeten bäş müň ýyllyk taryhy bar.

Kädi peýdaly elementlere baý bolup, berhizlik üçin ýygy-ýygydan peýdalanylýar. Gadymy zamanlarda bu önümden dürli dermanlyk serişdeleri taýýarlanylypdyr, Lukman Hekim bolsa ony rahatlandyryjy, köşeşdiriji melhem hökmünde ulanmagy maslahat beripdir.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.