Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

Üstümizdäki ýylyň başynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen bilelikde, “Täze ýyl: belent sepgitler, öňde durýan wezipeler” atly maslah

Täze döwür – Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri ynamly gadamlar bilen barha ýol alýar. Halkymyz öz saýlan Baştutanynyň – Arkadagly Serdarynyň daşyna jemlenip, jebisleşip, Gahryman Arkadagymyzyň berkarar eden döwletlilik ýoly bilen öňe barýar.

2023-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda, anna güni Türkmenistanyň  Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Gurluşyk we senagat  işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen   Türkmenis

Golaýda Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen Aşgabat şäherindäki Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda orta hünär okuw mekdebiniň kärdeşler arkalaşygynyň işjeň agzalarynyň gatnaşmaklarynda Türkmenistanyň Jem

    -Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir güni ýatdan çykmajak şatlykly wakalara beslenýär.

Jogapkärli meseleleriň çözgüdi

 

Towşan we aýda ýaşaýan garry

 

Ýetmiş ýaşan adam ömrüniň şonça ýylynyň 23-sini ukuda, 13-sini gürleşip, 6-syny naharlanyp geçirýär.

***

Adam her günde ortaça 20 müň, ýylda 7 million ädim ädýär.

Bir gün Hemra el bilen köp pagta ýygmakda ýaryşa goşulypdyr. Ýeňijilere köýnek sylag berjekdiklerini aýdypdyrlar. Hepdäniň ahyrynda ýaryşyň jemi jemlenipdir. Ýaryşda üstün çykanlaryň arasynda Hemranyň hem ady bar eken. Sylag paýlaýjy Hemrany gepletjek bolup:

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň eşretine guwanýan halkymyz Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny şatlyk-şowhun, ýokary ruhubelentlik bilen garşylady.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.