Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň gaz senagaty ösüşli menziller bilen ynamly öňe barýar. Soňky ýyllarda halk hojalygynyň bu iri pudagy depginli ösýän pudaklaryň birine öwrülip, tebigy gazyň akymy ýylsaýyn artdyrylýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli mirasymyzy öwrenmäge aýratyn üns berilýär. Men birnäçe ýyllardan bäri mekdepde zähmet dersinden sapak berýärin.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli döwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň guramagynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň uly mejlisler zalynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň gatn

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda S.A Nyýazow adyndaky Bejeriş maslahat beriş merkeziniň Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň Türkmenistanyň Jemgyýe

2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi.

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda, sişenbe güni Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda Türkmenistanyň Mejlisiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda, sişenbe güni Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komite

  1. Büzmeýin elektrik stansiýasy

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň 2022-nji ýylyň 18-nji noýabryndaky “Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynda hasabat ýygnaklaryny, konferensiýalaryny geçirmek hakyndaky” Geňeşiň karary esasynda, şu gün Türkmenistanyň Awi

         Arkadag Serdarly Bagtyýar ýaşlar ýylynda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan beýik özgertmeleri, Döwletimiziň içerki we daşarky syýasatda ýeten belentliklerini halk köpçüligine wagyz-nesihat etmek, guramanyň her bir agzasyny, esasan-da ýaşl

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.