Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

Hormatly  Prezidentimiz 2021-nji  ýylyň 3-nji oktýabrynda Saglyk ýoluny   geçip, sport maşklary bilen meşgullandy we welosipedli gezelenç etdi.

Braziliýada süýt agajy bar. Şol agaja tyg degirseň, ondan süýt syzylyp başlaýar. Ondan her gezekde 4 litre çenli süýt alyp bolýar. Oňa suw garyp, gaýnadyp içýärler. Polineziýada ysmanak agajy ösýär. Onuň ýapraklary iýmit üçin ulanylýar.

Biziň tebigatymyzda bitýän dürli dermanlyk otlaryň görnüşleriniň müňlerçedigi bellidir. Olaryň dürli keselleri bejerijilik ähmiýetiniň barlygy subut edildi. Ýöne, arada märekede bolan bir gürrüňi size ýetiresim geldi.

Gün şöhlesi. Ultramelewşe şöhleleriň täsiri bilen adamyň derisi D witamini işläp çykarýar. Ol bolsa diňe bir süňkleri berkitmän, eýsem, sussupeslikden goraýan oňat serişdedir.

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda: «Iň gymmatly miras terbiýedir, terbiýäniň özeni bolsa ylym-bilimdir» diýen dürdäne jümle bar.

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bilelikde gurnam

Ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň dabaraly bellenilen günlerinde hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitabynyň elimize gowuşmagy halkymyzyň hakydasynda ebedilik orun aljak taryhy waka öwrüldi.

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 8-nji mart daýhan birleşigi etrapda iri gallaçylyk hojalyklarynyň biri hökmünde tanalýar. Hojalykda güýzlük bugdaýy ýetişdirmekde baý iş tejribesini toplan gallaçy kärendeçiler barmak basyp sanardan kän.

Türkmen halky döwletli işiň düýbüni tutmazdan ozal hemmelere bähbitli boljak möhüm maslahaty geçirmegi adaty däbe öwürdi. Munuň şeýledigine ajaýyp taryhymyz güwä geçýär.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkiýe Respublikasynda «Ýerli düşünce» we «Istanbool Today», Awstriya Respublikasynda «Galkynysh», Hindistanda «Business Central Asia» hem-de Pakistanda «The Diplomatic Insight» žurnallarynyň owadan bezelen

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.