Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

Ýurdumyza geljekki belent üstünlikleriň buşlukçysy bolup gelen täze 2023-nji ýylyň şygarynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi ähli ildeşlerimizi buýsandyrdy.

2023-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda, anna güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebiniň binasynd

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Maslahatlar merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bil

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň 2022-nji ýylyň 18-nji noýabryndaky “Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynda hasabat ýygnaklaryny, konferensiýalaryny geçirmek hakyndaky” Geňeşiň karary esasynda, şu gün Türkmenistanyň Awi

“Awtoulag serişdeleriniň sürüjilerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda çykaran 2434-nji karary bilen tassyklanan, Awtoulag serişdeleriniň sürüjilerini taýýarlamak

Dünýäde iň kiçi çöl

Ogullar

 

2022-nji — Halkyň Arkadagly zamanasy ýyly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň taryhy, nobatdan daşary mejlisiniň geçirilen, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne gadam basylan we möhüm ähmiýetli syýasy wakalaryň, şonuň ýaly-da, durmuş-ykdysady

2023-nji — Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji günlerinden Garaşsyz döwletimiziň durmuşynda möhüm syýasy-jemgyýetçilik wakalar bolup geçýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow:
— Häzirki döwürde alnyp barylýan işler ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmeginde, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň berkidilmeginde ähmiýetlidir.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.