Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

«7/24. tm», № 46 (129), 13.11.2022

 

«Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gyçla­ry bi­len ýur­du­my­zyň de­mir ýol pu­da­gyn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän iş­ler bil­di­rilýän ýo­ka­ry ta­lap­la­ra la­ýyk­lyk­da yzy­gi­der­li al­nyp ba­ryl­ýar.

«Döwlet adam üçindir!» diýen ajaýyp taglymatyň dabaralanmagy bilen, halkymyzyň abadan, bolelin durmuşda ýaşamagyny, halal zähmetiniň hözirini görmegini üpjün  etmäge gönükdirilýän özgertmeleriň netijesinde her bir günümiz bagtyýarlyga beslenýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ösüp gelýän ýaş nesle dünýä ülňülerine laýyk bilim bermek hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň aýrylmaz bölegidir.

Watanymyz dünýäde deňi-taýy bolmadyk meşhur halylaryň, şaý-sepleriň, zergärçilik, küýzegärçilik sungatynyň, senetçiligiň, ussaçylygyň gadymy mekanydyr. Bu toprakda amaly-haşam sungatynyň gaýtalanmajak nusgalary döredilipdir.

Türkmenlerde telpege uly hormat goýulýandygyny tassyklaýan rowaýat bar. Şol rowaýata görä, Eýran şasy Nedir şa (ХVIII asyryň birinji ýarymynda) özüniň Keýmir kör bilen duşuşyklarynyň birinde, onuň göwnüne degiji söz aýdypdyr.

Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçen 2020-nji ýylda Watanymyzyň gazanan giň gerimli üstünlikleri mynasybetli «Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» atly neşiriň nobatdaky 14-nji sany çykdy.

Babadaýhan etrabynyň Medeniýet öýünde geçirilen wagyz-nesihat häsiýetli maslahatda milli mirasymyza, medeni gymmatlyklarymyza, milli keşdeçilik sungatymyza goýulýan sarpa dogrusynda gürrüň edildi.

Türkmenlerde Jüljül atly saz guraly hakynda şeýle rowaýat bar. Gadym döwürlerde Şuşa atly bir patyşa ýaşapdyr. Onuň özgelerden tapawudy, ol guşlaryň diline düşünipdir, guşlaryň arasynda ýaşap, olaryň dilini öwrenipdir.

Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi 1-5- nji noýabr aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Bursa şäherinde geçirilen türk dünýäsiniň meşhur «Korkut ata» halkara film festiwalynda goşa baýraga mynasyp boldy.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.