Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

Golaýda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Dänew etrap geňeşiniň guramagynda etrapdaky ýöriteleşdirilen 17-nji orta mekdepde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Hyzmat ulgamy işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz şäher Geňeşiniň «Daşoguzşäheragyzsuw» müdirliginiň, Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäheriniň «Demirbetonönümleri» zawodynyň hem-de «Daşoguzpoçta» welaýat kärhanasynyň Kär

Ispaniýa döwleti Ýewropanyň ylym-bilim ojaklarynyň biri bolmak bilen, döwrebap tehnomerkezleri, innowasion çemeleşmeleri bilen dünýä meşhurlyk gazanandyr.

Çykan wagtym säher bilen seýrana,

Gül jemaly goýdy meni haýrana,

Şeýle bir owadan, gözel, nurana,

Aşgabadym — ak bagtymyz, bagtymyz!

80 ýyl­dan bä­ri ýaý­ra­dyl­ýan «Fo­dor’s» sy­ýa­hat­çy­lyk ne­şi­ri gel­jek ýyl üçin iň go­wy myh­man­ha­na­la­ryň sa­na­wy­ny mä­lim et­di. Ne­şir­iň 700-den gow­rak awtory bolup, olaryň ma­ka­la­la­ry­ neşir edil­ýär.

Iki adam ýola düşüpdir. Olar gidip oturypdyrlar, gidip oturypdyrlar. Şol gidip baryşlaryna olaryň biriniň aýagyna altynly haltajyk ilişipdir. Ol ony ýerden galdyrypdyr.

«Maru — şahu jahan» gazetinde Bäşim Ýusupdurdyyewiň uky barada ýazanlaryny okap, ussat mirasgär Ümür Esenden, halypa mugallymlar Baýram Çarykulydan, Çaňly Dawutgulydan eşidenlerimi tertipläp, halka hödürlemegi makul bildim.

Metbugatda çap edilen makalalarymyň hersini aýratynlykda goýuşdyryp otyrkam, birmahalky ulanan ýandepderçämde gözüm eglendi. Şonda duýdansyz süýnen ýyldyz ýaly bolup aramyzdan ir giden körpe bagşy Gulbaba Akyýew barada eden ýazgylarym maňa uly täsir etdi.

Daniýanyň Şa zenany Margrete II täze muzeý açdy.  Täze açylan muzeý ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyndaky Stiwens-Klint sebitinde guruldy. Şu ýerde Çiksulub meteoritiniň yzlaryny hem görüp bolýar.

Bilim edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagy, bilim işgärleriniň iş we durmuş şertleriniň ýokarlandyrylmagy olaryň şahsy jogapkärçiligini artdyrdy.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.