Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

Ha­laç et­ra­byn­da­ky 29-njy or­ta mek­dep­de hem pe­da­go­gik iş­gär­le­riň ýan­war mas­la­ha­ty ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk­ly ge­çi­ril­di.

Şan-şöh­ra­ta bes­len­ýän ýyl­la­ry­myz tä­ze üs­tün­lik­le­ri, be­ýik ösüş­le­ri bi­len kal­by­my­zy buý­san­ja bes­le­ýär. Şeý­le buý­sanç­ly wa­ka­lar ha­kyn­da aý­da­ny­myz­da Ar­ka­dag şä­he­ri­ni aý­ra­tyn bel­le­mek ge­rek.

Garaşsyzlyk halkymyza asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan ýol-ýörelgelerini, däp-dessurlaryny, edim-gylymlaryny täzeden dikeltmäge, medeni we ruhy mirasynyň gaýtadan köňül ganatyna öwrülmegine mümkinçilik berdi.

5-nji ýanwarda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň mejlisler zalynda 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi.

Gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýan, milli öwüşginlere baý mirasymyz dünýä medeniýetiniň kemala gelmegine we baýlaşmagyna uly goşant goşan ruhy çeşmeleriň biri hasaplanylýar.

Günorta Afrikada ösýän käbir ýabany injirleriň köki 120 metre çenli çuňluga uzalyp gidýär. Munuň özi 30 gatly binanyň beýikligine barabardyr.

* * *

Hemmämize mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň ýörelgesine eýerilip, ýurdumyzda her bir ýyly ajaýyp şygar bilen atlandyrmak asylly däbe öwrüldi.

Çölde, guýynyň oýunda ýaşaýan dostum täzelikde öňki guýusyndan başga ýene-de bir guýy gazdyrandygyny, täze guýynyň bol suw berendigini, şoňa niýetläp goňşy guýularda ýaşaýan çarwalary çagyryp, toý edýändigini aýdyp, toýa çagyrdy.

Älemşynaslygy gowy görýän bir söwdagär kişi elmydama uzak illere gidip, söwda edýär eken hem-de barýan ýerleriniň tebigaty, ýerli halkyň täsin däp-dessurlary bilen gyzygar eken.

Hemmämize mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň ýörelgesine eýerilip, ýurdumyzda her bir ýyly ajaýyp şygar bilen atlandyrmak asylly däbe öwrüldi.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.