Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hoşniýetliligi, parahatçylyksöýüjiligi, açyklygy, kalbynyň giňligi we jomartlygy bilen tapawutlanýan halkymyzyň baý ruhy mirasy geçmiş bilen häzirki döwri baglanyşdyrýar. Şu günki gün hormatly Prezidentimiziň tagallalary esasynda Watanymyzyň gülläp ösüşine buýsanýan ildeşlerimiz mäkäm jebisleşip, yhlasly we döredijilikli zähmet çekýär.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi Geňeşiniň we Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň bilelikde guramaklarynda «Zenan gözelligi nusgadyr ile» ady bilen geçirilen duşuşyk hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 20 ýyllyk baýramyna bagyşlandy.

Golaýda Ýolöten etrabynyň 26-njy orta mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymlarynyň arasynda Bitaraplygyň 20 ýyllygy mynasybetli «Dünýäde parahatçylygy saklamakda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň orny» diýen temada nutuk ýazmak boýunça mekdebiň içki bäsleşigi geçirildi.

Türkmenistanyň KärdeşlerArkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan çagalar üçin «Awaza» syýahatçylyk zolagynda mugt dynç alyş guralýar. Şeýle dynç alyş maýyp çagalar üçin her aýda guralyp durýar.

Baky Bitaraplygymyzyň şanly 20 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerinde aýdym-sazyň owazy belentden ýaňlanýar. Ösüşli Watanymyzda bilim alýan bagtyýar ýaşlaryň zehinini, ukyp-başarnygyny artdyrmak maksady bilen dürli bäsleşikler guralýar.

Şu günler ýurdumyzyň çar künjünde baky Bitaraplygymyzyň 20 ýyllyk toýuny has-da dabaraly bellemäge ykjam taýýarlyk görülýär. Welaýatymyzyň etrapdyr obalarynda naýbaşy baýramçylygymyz mynasybetli bäsleşikler, sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar guralýar.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda milli medeniýetimizi, sungatymyzy, edebiýatymyzy, milli mirasymyzy öwrenmäge, ösdürmäge,  gorap saklamaga we dünýä ýüzüne ýaýmaga giň mümkinçilikler açyldy.

В преддверии 20-й годовщины нейтралитета Турк­менистана в новом здании Балканской велаятской библиотеки завершился итоговый тур конкурса сре­ди сотрудников библиотек страны, организованный Министерством культуры Туркменистана совместно с Национальным центром профсоюзов страны.

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek boýunça maksatlaýyn işler durmuşa geçirilýär. Bag ekmek, ösüp oturan agaçlara ideg etmek bilen baglanyşykly ýowarlary geçirmek Berkarar Watanymyzda däbe öwrüldi.

Golaýda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkezinde bu Merkeziň hem-de Tiirkmenistanyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşiniň guramagynda «Könelmeýän gymmatlyklar» atly maslahat geçirildi.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.