Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

Wagt geçip barýar durman tizlikde,

Bizem şol tizlikde barýarys öňe.

Birimiz maşgalaň synmaz galasy

Tygşytly peýalanalyň

 

Bereket çeşmesi

 

Taryplanyp, taryhyň gatlaryna altyn harplar bilen ýazyljak Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly ýatdan çykmajak ajaýyp wakalara, şanly senelere beslenýär.

Garaşsyz döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň beýleki pudaklary bilen birlikde, gaz senagaty pudagy depginli ösdürilýär. Mawy ýangyjyň akymynyň ýokarlandyrylmagynda kärhanamyzyň gazçylary ýokary görkezijileri gazanýarlar.

Watanmyzyň buýsanjydyr,

Arkadagly Serdarymyz.

Halkymyzyň daýanjydyr,

Arkadagly Serdarymyz.

 

Görkü gözelligi,Bagtyň mukamy,

Äleme haýran eden ajap Aşgabat,

Türkmeniň paýtagty köňül kelamy,

Arkadagly,Serdaryň kalby Aşgabat.

 Daň säherler ýüze sylýan, dogýan nurly güneşi,

 Parahatlyk  paýlap dünýä, al-asmana galyşy,

 Ajap guşlar owaz edip şirin  sazy  çalyşy,

Ýaňy ýakynda S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň bilelik

Beýik ösüşlere  galkynýar halkym,

Täze eýýam Galkynyşy döwründe.

Diýarym gül açyp, saçyp dur ýalkym,

Täze eýýam Galkynyşy döwründe.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.