Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

Ýa­kyn­da Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen bilelikde degişli edara-kärhanalaryň arasynda «Öz kä­ri­niň us­sa­dy» ady bilen hünär bäsleşigi geçirildi.

   Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde 2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 10-11-ne Söwda-senagat ed

2022-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Agrosenagat işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşini

TKAMM-nyň „Awaza“ Milli  syýahatçylyk  zolagyndaky „Daýanç“ sagaldyş merkezinde  2022-nji  ýylyň  oktýabr  aýynyň 17-21-i  günleri aralygynda „Berkarar döwletiň  täze   eýýamynyň  Galkynyşy  döwründe  pudagyň  edara - kärhanalarynyň   KA-nyň  ilkinji   guramalarynyň  tu

Ýaňy ýakynda   2022-nji ýylyň  17-21-i oktýabrynda TKA-nyň Milli merkeziniň   „Daýanç“ sagaldyş merkezinde Energetika  pudagyna degişli bolan edara-kärhanalaryň we okuw mekdepleriniň  KA-nyň ilkinji guramalarynyň başlyklary, olaryň orunbasarlary, gaznaçylary we KA-nyň b

2022-nji ýylyň  17-21-i oktýabrynda TKA-nyň Milli merkeziniň   „Daýanç“ sagaldyş merkezinde Energetika  pudagyna degişli bolan edara-kärhanalaryň we okuw mekdepleriniň  KA-nyň ilkinji guramalarynyň başlyklary, olaryň orunbasarlary, gaznaçylary we KA-nyň beýleki işjeň ag

Ylmy çeşmelere görä, tut agajy Merkezi Aziýa ýurtlarynda, şol sanda Türkmenistanda mundan 3 müň ýyl ozal giňden ýaýrapdyr. Şol döwürlerden bäri adamlar onuň tudanasyny iýmit, agajyny bolsa, dürli hojalyk hajatlary üçin peýdalanypdyrlar.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen dokuz aýynda bitirilen işleriň jemlerine we öňde duran wezipelere bagyşlanyp geçirilen Hökümet mejlisinde hormatly Prezidentimiziň buşlan hoş habary göwnümizi ganatlandyrdy.

tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde öňe sürmek bilen, tebigaty goramakda halkara gatnaşyklary pugtalandyrmaga saldamly goşant goşýar.

Nesillerimiziň yhlasly okamagy, wagtlaryny peýdaly işlere sarp etmekleri üçin bilim işgärleri ýadawsyz zähmet çekýärler.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.