Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sagaldyş-dynç alyş merkezleri

BELENTDE ÝAŇLANÝAR ÇAGA GÜLKÜSI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesilleriň ruhy we beden taýdan sagdyn ösüp ýetişmekleri, olaryň dünýä derejesinde döwrebap bilim almaklary mähriban Arkadagymyzyň öňde goýýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

«AWAZANYŇ» AÝASYNDA

Myhmany güler ýüz bilen garşy almak pederlerimiziň bize goýan mirasy. Bu asylly ýol-ýörelge indi dünýäni özüne çekýär.

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Me­de­ni­ýet mi­nistr­li­gi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň De­mokra­tik partiýasynyň Sy­ýa­sy Ge­ňe­şi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­lary­nyň Mil­l

ŞATLYKLY GÜNLERIŇ ŞOWHUNY

Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş günleri dowam edýär.

ÝAŞ ÝANGYN SÖNDÜRIJILER BÄSLEŞDILER

Gökdere jülgesi Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen hözirli dynç alşyň arzyly mekanyna öwrüldi.

GÜL ÇAGALAR — GÜL WATANYŇ GELJEGI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary, goldaw-hemaýaty bilen, ýaş nesliň döwrebap bilim-terbiýe almaklary üçin giň mümkinçilikler döredilip, olaryň göwnejaý dynç almaklary, ugrunda uly alada edilýär.

MILLI GYMMATLYKLARA HORMAT

Tomus paslynyň şatlykly günleri çagalara ýakymly pursatlary, şowhunly wakalary sowgat edýär. Bu günler mekdep okuwçylary «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda, Gökdere jülgesinde we ýerlerdäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde wagtlaryny hoş geçirýärler.

ŞADYÝAN GÜLKÜLER ÝAÝYLSYN DÜNÝÄ

Mälim bolşy ýaly, şu günler mekdep okuwçylary üçin tomus dynç alyş möwsümi gyzgalaňly dowam edýär.

ŞAT­LYK­LY MÖW­SÜ­MIŇ GY­ZYK­LY GÜNLERI

Şatlyk-şowhun bilen dowam edýän tomusky dynç alyş möwsüminiň her güni Daşoguz welaýatynyň mekdep okuwçylary üçin unudylmajak ajaýyp pursatlary peşgeş berýär.

BAGTYÝAR NESILLERIŇ BÄSLEŞIGI

Bagtly çagalygyň mekanynda erkana ýaşaýan we döwrebap bilim alýan mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümi şatlyk-şowhun bilen dowam edýär.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.