Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

"Beýik serdaryň ruhubelent nesilleri" atly çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat Geňeşiniň hem-de welaýat Medeniýet müdirliginiň bilelikde guramagynda Gökdere jülgesindäki «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri» çagalar d

Şu gün «Türk­me­nis­tan — pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­ma­gyň Wa­ta­ny» şy­ga­ry astyn­da Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň gurnamagynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdys

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesilleriň ruhy we beden taýdan sagdyn ösüp ýetişmekleri, olaryň dünýä derejesinde döwrebap bilim almaklary mähriban Arkadagymyzyň öňde goýýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Me­de­ni­ýet mi­nistr­li­gi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň De­mokra­tik partiýasynyň Sy­ýa­sy Ge­ňe­şi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­lary­nyň Mil­l

Gökdere jülgesi Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen hözirli dynç alşyň arzyly mekanyna öwrüldi.

Tomus paslynyň şatlykly günleri çagalara ýakymly pursatlary, şowhunly wakalary sowgat edýär. Bu günler mekdep okuwçylary «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda, Gökdere jülgesinde we ýerlerdäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde wagtlaryny hoş geçirýärler.

Türkmen halky milli mirasymyza, ruhy we maddy baýlyklarymyza, şeýle hem hereketli milli oýunlarymyza uly üns beripdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Milli oýunlarymyzyň her biriniň geçirilişini-de buýsanç bilen beýan etmek mümkin.

Okuwlaryny üstünlikli tamamlan mekdep okuwçylarynyň salkyn saýalarda dynç almak baradaky asylly arzuwlarynyň amala aşmagy çagalary-da, olaryň ata-enelerini-de guwandyrýar.

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda şu ýylyň 1-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2018-nji ýylda bitirilen işlere anyk seljerme berlip, onda kabul edilen çözgütler, öňde goýlan wezipeler ýakyn geljekde milli ykdys

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylary şu günler gyşky dynç alşyny ertekileri ýadyňa salýan gözel Gökdere jülgesinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda, welaýatlardaky dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde, paýtagtymyzyň gözel ýerlerinde dynç almak, gezelenç etmek bilen geçirýär.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.