Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

"Daýanç" sagaldyş merkezi

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, jemgyýetimizde täze üstünlikleri gazanmakda, ýurdumyzda oňyn ýörelgeleriň ösdürilmeginde, nesil terbiýesinde jemgyýetçilik-syýasy guramalaryň alyp barýan işleriniň möhüm orny bar.

Geçen hepdede Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşleriniň bilelikde guramaklarynda şu ýylyň 9-15-nji marty aralygynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş

Öňem habar berşimiz ýaly, ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç alyş merkezinde TKA-nyň welaýat, etrap birleşmeleriniň ýolbaşçylaryň, hünärmenleriniň, KA-nyň käbir ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň, dürli pudaklarda görel

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç alyş merkezinde TKA-nyň Daşoguz welaýat, etrap birleşmeleriniň ýolbaşçy-hünärmenleriniň, ýerlerdäki ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň, işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda «Milli Lider bilen Watan berkarar, A

Ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde «Zähmet joşýar Bitaraplygyň mekanynda» diýen at bilen okuw maslahaty geçirildi.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň 27-31-i aralygynda «Zähmet joşýar Bitaraplyk mekanda» atly okuw maslahaty geçirildi.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hünärmenleri «Türkmenis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýylynda, hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýan anyk wezipelerinden we berýän tabşyryklaryndan ugur alyp, raýatlaryň zä

Mä­lim bol­şy ýa­ly, «Türk­me­nis­tan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we onuň ulgamlar boýunça Geňeşleriniň, welaýat, etrap, şäher birleşmeleriniň işjeň agzalary hormatly Prezidentimiziň parasatly içeri hem-de daşa

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen döredilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy Diýarymyzyň gelim-gidimli künjekleriniň biri. Bu ýerde ýylyň 4 paslynda hem dynç almak üçin ähli mümkinçilikler döredilendir.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Daýanç» sagaldyş merkezinde «Arkadagy bilen galkynan Diýar, beýik Bitaraplyk toýun toýlaýar» ady bilen okuw maslahat geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.